eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Zrka osobnch vlakov v Bratislave
Dnes popoludní (pribline o 15.30 h) sa v Bratislave stalo elezniné nešastie. Zrazili sa za sebou idúce dva osobné vlaky. Poda agentúrnych informácií pri nehode utrpeli aké a ahké zranenia viaceré osoby vrátane jedného rušovodia, ktorý zostal zakliesnený v rušni. Celkom je zranených vyše 20 osôb. Kvôli zráke bola prerušená doprava na tratiach 120 a 130 v úseku medzi hlavnou stanicou v Bratislave a zastávkou Bratislava Vinohrady. Vlaky premávajú cez stanicu Bratislava-Nové Mesto. O nešastí informovali ZSSK, TASR a SITA.

Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej

Dnes ráno v stanici Východná na trati Košice – ilina došlo k vykoajeniu jedného nákladného voza tak, e blokoval dopravu po oboch traových koajach. Strohé informácie o nehodovej udalosti ma zaujali, preto som zmenil som pôvodný program a do Východnej som sa zašiel pozrie. Pôvodne som neplánoval zotrva vo Východnej dlhšie, ale nakoniec som tam aj napriek nepríjemnému poasiu vydral a do obnovenia prevádzky na prvej traovej koaji. 

Konen nvrh GVD 2012-2013

elezniná spolonos Slovensko, a.s., dnes 5. septembra 2012 zverejnila konený návrh cestovného poriadku 2012-2013, ktorý by mal plati od 9. decembra 2012 do 14. decembra 2013.
POZOR! Definitívny CP platný od 9. decembra 2012 je TU

Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov

Pred týdom boli zverejnené informácie o nepretritej víkendovej výluke na trati 160 medzi stanicami Tura nad Bodvou – Dvorníky-Zádiel, resp. Hrhov. V sobotu bolo celkom príjemné letné poasie, tak som sa vybral foti niekam na tra, a pretoe slnené poasie pokraovalo aj v nedeu, pri trati som nechýbal ani v nedeu. o sa mi podarilo poas víkendu vyfoti, je uverejnené v nasledujúcej fotoreportái.

Levoanka na dva dni oila

Poas tohto víkendu (7. a 8. júla 2012) premávali na trati 186 Spišská Nová Ves – Levoa pútnické vlaky. V minulom roku som nemal monos ís foti pútnické vlaky, ale v tomto roku som túto udalos zaradil do svojho plánu. To aj z dôvodu, e sa v tejto oblasti pripravuje výstavba dianice, ktorá zmení celý kraj, a tie je otázne, i poas výstavby pútnické vlaky budú chodi. Niekoko fotografií pútnických vlakov zo slnenej soboty je v nasledovnej fotoreportái.

Rendez 2012 - program

V doch 23. a 24. júna 2012 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 14. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2012. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Klub elezninej nostalgie, Klub priateov histórie elezninej dopravy v spolupráci s alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel (z Bratislavy hl. st., Púchova, Prievidze, Vrútok, Zvolena, Popradu a Hanisky pri Košiciach) za podpory celého radu sponzorov.

Nvrh cestovnho poriadku SR 2012/2013

Niektoré samosprávne kraje (VÚC) u zverejnili návrhy cestovných poriadkov jednotlivých tratí elezníc Slovenskej republiky 2012/2013. VÚC sa k návrhom vyjadrujú v zmysle zákona . 514/2009 Z. z. o dráhach, ale svoje pripomienky môu VÚC zasla aj obania. Návrh nového grafikonu vlakovej dopravy je „prelomový“, pretoe zavádza taktovú dopravu na tratiach SR. DOPLNENÉ ALŠIE CP!

Druh zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD 2011/2012)

eleznice Slovenskej republiky zverejnili druhú zmenu cestovného poriadku vlakov (GVD 2011/2012), ktorá zane plati od 10. júna 2012. K zmenám dochádza na tratiach 110-113, 120, 127, 129, 130, 131, 141, 145, 170, 180 a 190.
 

eleznica pre deti 2012

Blíi sa Medzinárodný de detí a pri tejto príleitosti sa kadorone uskutoujú rôzne podujatia a mimoriadne jazdy vlakov. Bude to tak aj tento rok. Najbliší víkend bude v znamení viacerých podujatí, ponuka je naozaj pestrá, take kadý si môe vybra. Zostáva len dúfa, e aj poasie bude dobré, minimálne také, e nebude prša.

Noc mze a galri 2012

Pri príleitosti Medzinárodného da múzeí sa aj tento rok uskutoní celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí po celom Slovensku budú ma monos 19. mája 2012 prezrie si expozície a výstavy a zúastni sa bohatého sprievodného programu, ktorý bude trva do neskorých veerných hodín.


Home