eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Tip na vlet: Mikul vo vlaku
Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami Slovenskej republiky Vás v sobotu 3. decembra 2011 pozýva na Mikulášsku jazdu historickým parným vlakom po Bratislave.
 

Nov cestovn poriadok vlakov (GVD 2011 2012)

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK), zverejnila definitívny návrh nového GVD na obdobie 2011 – 2012. Nový cestovný poriadok by mal vstúpi do platnosti od 11. decembra 2011.  ZSSK prestane prevádzkova dopravu na Trenianskej elektrickej eleznici. Dopravu preberie záujmové zdruenie vytvorené obcou Trenianska Teplá, mestom Trenianske Teplice a obianskym zdruením prevádzkujúcim iernohorskú lesnú eleznicu. Stále nie je zrejmé, ako bude zabezpeená doprava na trati 134 Šaa – Neded, na ktorej je zatia zabezpeená náhradná autobusová doprava.

Oddnes vo vlakoch plat nov cestovn

V iastke . 102/2011 Zbierky zákonov bolo zverejnené oznámenie Úradu pre reguláciu elezninej dopravy . 323/2011 Z. z. Úrad pre reguláciu elezninej dopravy poda § 9 ods. 2 zákona . 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal výnos Úradu pre reguláciu elezninej dopravy z 10. októbra 2011 . 6/2011, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu elezninej dopravy zo 14. decembra 2010 . 5/2010 o regulácii cestovného v elezninej doprave (oznámenie . 484/2010 Z. z.).

V nedeu kon letn as

Cez víkend sa mení as. V nedeu 30. októbra 2011 v noci o tretej hodine sa as posunie o hodinu spä na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu dvoch noných rýchlikov R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné.

Poas sviatkov pjde viac vlakov

BRATISLAVA 20. októbra 2011 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK), oznámila, e v súvislosti so sviatkom Všetkých svätých bude posilnená osobná doprava o 25 vlakov, ktoré sú uvedené v cestovnom poriadku. Pre mimoriadny záujem ZSSK vypraví alších 8 mimoriadnych rýchlikov. Zárove budú o alšie vozne posilnené viaceré pravidelné vlaky Intercity, expresné vlaky, rýchliky, zrýchlené a osobné vlaky. (aktualizované)

ZSSK vyplat nhrady cestujcim

BRATISLAVA 11. októbra 2011 (ZSSK) - Vedenie elezninej spolonosti Slovensko (ZSSK) sa ospravedluje za ujmy a komplikácie, ktoré spôsobila cestujúcej verejnosti nehoda na hlavnom elezninom koridore v Trenianskych Bohuslaviciach v nedeu 9. októbra. Napriek tomu, e na nej ZSSK nenesie priamu vinu, vyplatí spolonos cestujúcim náhrady. A to za neuskutonenie a nedokonenie cesty, za pouitie inej dopravy na docestovanie a za prenocovanie pri prerušení cesty. Vyplatenie náhrad bude moné po splnení stanovených podmienok do 10 novembra 2011.

Zmeny v orgnoch SR od 1. novembra 2011

V septembri 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon . 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona . 259/2001 Z. z. Prezident republiky zákon u podpísal, take v najbliších doch bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov. Úinnos zákona je od 1. novembra 2011. Predmetom schválenej novely je zmena v orgánoch SR.

Tip na vkend: Ukonenie sezny v elezninom mzeu Bratislava vchod

Da 24. septembra 2011 sa v priestoroch elezniného múzea v starom rušovom depe Bratislava východ uskutoní rozlúenie s múzejnou sezónou. Podujatie s názvom Ukonenie sezóny v elezninom múzeu Bratislava východ usporiada Múzejno-dokumentané centrum SR VVÚ v spolupráci s Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ a Klubom elezninej nostalgie Bratislava východ.

Program modernizcie a rozvoja elezninej infratruktry na roky 2011 - 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predloilo do pripomienkového konania materiál „Program modernizácie elezninej infraštruktúry na roky 2011- 2014. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Vzhadom na neakceptovatene vysoké predpokladané realizané náklady materiál odporúa prehodnoti projektovaný koncept modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Kysak.

Sprva o hospodren vybranch podnikov s vplyvom ttu

Ministerstvo financií SR predloilo do pripomienkového konania materiál „Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu. Medzi tieto podniky patria eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s. Informácie o poslednej menovanej spolonosti pravdepodobne z dôvodov pripravovanej privatizácie nie sú uvedené. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Upravený materiál je zverejnený tu, obsahuje informácie o hospodárení len SR a ZSSK, vrátane príloh.


Home