eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Doprava v seku Zohor Malacky obnoven
     BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e v úseku Zohor – Malacky je od  12.55 hod.  obnovená osobná elezniná doprava po jednej koaji. Os 2012 s odchodom  z Bratislavy hlavnej stanice o 13.41 hod. je prvý vlak, ktorý odíde poda platného cestovného poriadku.  Zo stanice Kúty odíde prvý osobný vlak  2021 o 14.02 hod. 

eleznin doprava do Viedne je obnoven

    BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e od 7.46 h je postupne obnovená prevádzka na elezninej trati Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg – Viede.  V predpoludajších hodinách sa ešte môe vyskytnú ojedinelé meškanie vlakov do a z Viedne. Po návoze súprav smerom z Rakúska budú všetky vlaky jazdi poda platného cestovného poriadku. 

Poasie skomplikovalo osobn eleznin dopravu

     BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK) –  Noné nepriaznivé poasie výrazne skomplikovalo osobnú elezninú dopravu. Na trati Bratislava hlavná stanica – Kúty je prerušená vlaková doprava z dôvodu popadaných stromov a následnej  poruchy zabezpeovacieho zariadenia. Predpoklad obnovenia elezninej dopravy je okolo 12 h. V elezninej stanici Zohor  zabezpeujeme náhradnú autobusovú dopravu. V elezninej stanici Devínska Nová Ves akajú na uvonenie trate dva rýchliky: R 476 Metropol  a R 470 Amicus. Osobný vlak 2028 bol odrieknutý.

ZSSK akceptuje premira

     BRATISLAVA 23. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s., akceptuje stanovisko premiéra SR Róberta Fica, ktorý sa postavil proti úprave cestovného na eleznici. Osobná  elezniná doprava je financovaná ako výkon vo verejnom záujme, a teda štát rozhoduje o výške cestovného, a tým aj o výške úhrady za objednané výkony. Hlavným motívom elezninej spolonosti Slovensko predloi návrh na úpravu cestovného bolo zaokrúhlenie súm v eurocenníkoch na jedno desatinné miesto, ím by sa eleznice zbavili manipulácie s najmenšími mincami.

Fico dal Vnemu pokyn stiahnu nvrh na zdraenie cestovnho

     BRATISLAVA 22. júla (WEBNOVINY) - Predseda vlády Robert Fico dal ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií ubomírovi Vánemu pokyn, aby akýkovek návrh na zdraenie cestovného stiahol z prípravného konania a ani ho nepredkladal na alšie posúdenie i dokonca na zasadanie vlády. Ako alej agentúru SITA informoval Tlaový a informaný odbor Úradu vlády SR, premiér nesúhlasí s tým, aby sa v osobnej elezninej doprave od septembra tohto roka zvyšovali ceny cestovného a navyše povauje za absolútne neprijatené, aby v ase krízy takéto opatrenie postihlo sociálne najzranitenejšie skupiny, ako sú dôchodcovia.

Poplatky za eleznin dopravn cestu by sa mali zni

     BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) - Poplatky za pouívanie elezninej dopravnej cesty by od roku 2011 mali klesnú, o by znamenalo aj pokles cien v osobnej a nákladnej elezninej doprave. Vyplýva to z návrhu zákona o dráhach z dielne ministerstva dopravy, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Poda návrhu by sa ceny za sluby a úhrady za pouitie elezninej infraštruktúry mali v porovnaní s rokom 2009 zníi v nákladnej doprave o 41,268 mil. eur a v osobnej doprave na eleznici o 15,054 mil. eur. Celkovo sa poplatky za vyuitie elezninej dopravnej cesty zníia o 56,322 mil. eur. Malo by to utvori priaznivé podmienky pre harmonizáciu elezninej dopravy a cestnej dopravy a zárove zvýši predpoklad vstupu nových elezniných podnikov na slovenský dopravný trh.

ZSSK nakpi alie vlaky od eskej firmy koda Vagonka

     BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. nakúpi od eskej spolonosti Škoda Vagonka, a.s. desa elektrických poschodových vlakov v celkovej cene takmer 74,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako alej vyplýva zo zverejneného oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie, zákazka zaha nákup 10 poschodových riadiacich vozov, 20 poschodových vloených vozov a úpravu 10 hnacích dráhových vozidiel. 

Expres Jan Perner pjde poda mimoriadneho cestovnho poriadku

     BRATISLAVA 6. júla (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. oznamuje, e od 11. júla do 12. decembra 2009 sa mimoriadne mení cestovný poriadok expresných vlakov (Ex) a EuroCity (EC) Jan Perner. Dôvodom zmeny je  modernizácia elezninej trate v úseku ilina – adca a trate Mosty u Jablunkova – eský Tešín, kde  výrazne tieto vlaky meškali.

Mimoriadne vlaky na Marinsku p do Levoe

    BRATISLAVA 2. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v sobotu 4. júla  a v nedeu 5. júla 2009 budú v úseku Spišská Nová Ves – Levoa jazdi mimoriadne vlaky poda mimoriadneho cestovného poriadku. V súasnosti na trase Spišská Nová Ves – Levoa nejazdia iadne vlaky, mimoriadne vlaky ZSSK vypraví pri príleitosti kresanského sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoi, kedy sa kadorone koná Mariánska pú.

Mimoriadne zastavovanie rchlikov vo Vchodnej

    BRATISLAVA 24. júna (ZSSK) - Cestujúci, ktorí sa preukáu platným cestovným dokladom elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) môu vyui zavu na vstupnom na 55. roník Folklórneho festivalu Východná. Folklórny festival bude vo Východnej od piatku 3. júla do nedele 5. júla 2009. V elezninej stanici Východná budú pri tejto príleitosti mimoriadne zastavova niektoré vlaky ZSSK.


Home