eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Cestovn do Rakska vlakom sa zmen
      BRATISLAVA 26. júna (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s., oznamuje, e od stredy 1. júla 2009 sa zvyšujú ceny medzinárodného cestovného v regionálnej doprave medzi Slovenskom a Rakúskom. K úprave cestovného dochádza na základe poiadavky Rakúskych spolkových elezníc.   

25. jn - EURPSKY DE BEZPENOSTI NA ELEZNINCH PRICESTIACH aj na Slovensku

    Bratislava 19. júna (SR) – eleznice Slovenskej republiky (SR) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpenos cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a elezninou políciou sa spolone zapojili do Európskeho da bezpenosti na elezniných priecestiach. Da 25.6.2009 na 19-tich vybraných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodriavania predpisov a bezpenosti pri prechádzaní cez elezniné priecestia a následné vyhodnotenie.

Cestovn poriadok SR/ZSSK platn od 14.6.2009 - GVD 2008-9

    BRATISLAVA 3. júna (SR/ZSSK) - Od 14. júna 2009 platí druhá zmena grafikonu vlakovej dopravy. Zmeny sa týkajú viacerých tratí. Kompletný cestovný poriadok vlakov 2008/2009 pre jednotlivé trate SR je uvedený tu. Platné traové cestovné poriadky majú oranové pozadie, zmeny platné od 14. júna sú vyznaené tuným písmom. Upozornenie: Od 13. decembra 2009 platí nový cestovný poriadok 

Druh zmena cestovnho poriadku eleznc 2008-2009 od 14. jna 2009

    BRATISLAVA 2. júna (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od nedele 14. júna 2009 bude plati plánovaná 2. zmena vlakového cestovného poriadku 2008-2009.  Zmena sa dotkne vlakov InterCity (IC) 500/501 Krivá a rýchlika (R) 610/611 Povaan. U týchto vlakov dochádza k zmene ich názvu. IC Krivá sa bude vola IC ZELMER a R Povaan bude ma nový názov  PANASONIC. 

Ukradneme vlak Koiciam?

  PREŠOV 21. mája (PIS) - Na podnet primátora mesta Prešov, Pavla Hagyariho, sa tento týde uskutonilo prvé z rokovaní, ktorých výsledkom by malo by premávanie rýchleho vlakového spoja medzi Prešovom a hlavným mestom. Spoloná poiadavka zúastnených primátorov bola, aby vlak premával kadý pracovný de – ráno v smere do Bratislavy a veer spä na východ.  

V tendri na dodvku vlakovch sprav s traja uchdzai

    BRATISLAVA 20.5. (TASR) - Do opakovaného tendra na dodávku desiatich prímestských vlakov sa prihlásili traja uchádzai, priom pôvodne sa o súa zaujímalo šes firiem. Po oficiálnom otváraní obálok dnes o tom TK informoval štátom ovládaný osobný prepravca elezniná spolonos Slovensko (ZSSK). Ponuky uchádzaov chce firma vyhodnoti do mesiaca. 

tt stle splca star dlhy eleznc

   BRATISLAVA 5. mája (WEBNOVINY) - Finanná pomoc na zmiernenie dopadov finannej krízy pre elezniné spolonosti, ktorú odsúhlasila vláda, nie je pre štát jediným nákladom, ktorý v súvislosti s ich hospodárením znáša. V súasnosti toti stále spláca záväzky elezníc Slovenskej republiky (SR) voi niekokým bankovým domom, ktoré spolonos v minulosti nesplácala. 

Na modernizciu elezninej siete vlani ilo 168 mil. eur

    BRATISLAVA 22. apríla (WEBNOVINY) - Na rekonštrukciu, modernizáciu, prípravu a výstavbu elezninej siete na Slovensku bolo v minulom roku preinvestovaných spolu 168,163 mil. €. "Rozvoj elezninej infraštruktúry bol zameraný v prvom rade na modernizáciu elezninej siete, ktorá je súasou transeurópskej dopravnej siete TEN-T," vyplýva zo správy ministerstva dopravy o plnení programu modernizácie a rozvoja elezninej infraštruktúry na roky 2007 a 2010 v uplynulom roku. Rezort dopravy predloí správu na rokovanie vlády.

ZSSK Slovensko nakpi 12 dieselovch vlakov od OS Vrtky

   BRATISLAVA 20. apríla (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. nakúpi dvanás medziregionálnych dieselových osobných vlakov od spolonosti OS Vrútky, a.s. za 52,972 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Vlaky majú by pre osobného elezniného dopravcu dodané poas šiestich rokov a ôsmich mesiacov v Nových Zámkoch a Humennom. Zaiatoná predpokladaná cena za nákup vlakových súprav predstavovala 53 mil. € bez dane. 

V koickom ruovom depe op Prebdzanie Katky

    BRATISLAVA 6. apríla (ZSSK) - V sobotu  25. a v nedeu 26. apríla 2009 sa areáli rušového depa v Košiciach uskutoní IX. roník „Prebúdzanie Katky“ a oslavy 125. výroia prevádzky tohto parného ruša. Program zane slávnostným zapálením oha v peci parnej mašinky. Aktualizované: Doplnený program! 


Home