eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Z vlakovch stanc multifunkn centr
 SR chcú revitalizova najfrekventovanejšie elezniné uzly. eleznice Slovenskej republiky (SR) sa chystajú revitalizova svoje staniné objekty. Chcú podpori rozvoj podnikateských aktivít v priestoroch staníc, ktoré sú svojou polohou a hustotou cestujúcich zaujímavé pre investorov a premeni ich na multifunkné centrá. Zatraktívnenie priestorov nielen pre cestujúcich by malo prispie aj k zníeniu prevádzkových nákladov. (celý lánok...)

Slovci aj esi sa mono dokaj vysokorchlostnch eleznc

TASR BRATISLAVA/PRAHA  01.03.2008  V eskej republike i na Slovensku v súasnosti existujú štúdie a projekty týkajúce sa budúcej výstavby siete vysokorýchlostných elezníc. eské dráhy (D) poítajú s budovaním nových vysokorýchlostných tratí pre rýchlos a do 300 kilometrov za hodinu (km/h). "Cez Slovensko je navrhnutých niekoko variantov (severný, juný, stredný) pre rýchlos 250 km/hod," uviedla pre TASR hovorkya elezníc Slovenskej republiky (SR) Martina Pavlíková.

Cel projekt GSM-R eleznc by mal st 8,4 mil. eur

 BRATISLAVA 25. februára 2008 (WEBNOVINY) - eleznice Slovenskej republiky (SR) odštartovali v mesiaci február skúšobnú prevádzku vlastnej mobilnej siete GSM-R (Global System for Mobile communicatins-Railways) na úseku Bratislava - Senec. Ako pre agentúru SITA uviedla Martina Pavlíková z odboru komunikácie Generálneho riaditestva SR, pôvodne bol zámer na testovanie skúšobného úseku Bratislava - Nové Zámky (pribline 100 kilometrov), ale pre krátenie financií pre tento projekt bol zatia skúšobný úsek skrátený len na 25 kilometrov. "Jedná sa výlune o privátnu sie SR, ktorá bude po dobudovaní slúi na riadenie vlakovej dopravy," informovala Pavlíková. Celkové náklady na celý projekt vybudovania siete pre SR sú plánované vo výške 8,3 mil. eur. Projekt zabezpeuje firma Kapsch CarrierCom AG. (celý lánok...)

Od 3. marca 2008 plat 1. zmena cestovnho poriadku SR

 Od pondelka 3. marca 2008 zane plati 1. zmena platného cestovného poriadku SR.  Prvá zmena cestovného poriadku 2007-2008 platná od 3. marca 2008 sa poda ZSSK, a.s. dotýka niektorých regionálnych tratí, ale zmeny sú na viacerých tratiach. Nový cestovný poriadok platný od 3. marca 2008 je moné si stiahnu z internetových stránok SR, ZSSK alebo tu.

tt ide nakupova regionlne vlaky

Pohodlné cestovanie v nových istých a rýchlejších poschodových vlakoch na trasách, kde udia denne dochádzajú do práce, by malo by na Slovensku realitou v budúcom roku. Z eurofondov sa majú kúpi poschodové vlaky, ktoré by mali presvedi udí, aby autá nechali doma a necestovali v zápchach autobusmi. elezniná spolonos verí, e práve nové vlaky nakúpené za peniaze štátu a Európskej únie, jej pomôu zastavi kadoroný asi päpercentný prepad potu cestujúcich. (celý lánok...)

Rozlka s Kaenou 310.433

 Spolok Výhrevne Vrútky usporiada da 16. februára t.r. rozlúkovú jazdu parného vlaku s rušom 310.433 na trase Vrútky - Kraovany - Oravský Podzámok a spä. Akcia sa uskutoní z dôvodu pripravovanej odstávky ruša 310.433 kvôli technickej prehliadke a revízii. Poas odstávky bude ruše 310.433 mimo prevádzky dlhší as. Podrobné informácie o akcii sú zverejnené na internetovej stránke Spolku Výhreva Vrútky.

Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153

Klub historickej techniky vo Zvolene usporiada v sobotu 9. februára 2008 zimné jazdy historickými vlakmi na trati 153 v úseku Zvolen os. st. – Krupina – Šahy a spä. Na tomto úseku trate je od februára 2003 zastavená osobná doprava. Pôjde tu parný vlak s rušom 422.0108 a motorový vlak M 131.1053. Podrobné informácie o akcii sú uverejnené na stránke

KLUBU HISTORICKEJ TECHNIKY PRI RUŠOVOM DEPE ZVOLEN

Preovsk ruov depo skonilo po 29. rokoch

(TASR/ATLAS.SK) Po 29. rokoch existencie uzavrelo dnes svoju prevádzku rušové depo v Prešove. Pôvodne sa tak malo sta k 30. septembru 2007. Predstavenstvo elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a. s., Bratislava sa definitívne rozhodlo po tom, ke v novembri dostalo súhlas Výboru Národnej rady SR pre hospodársku politiku. (celý lánok...)

Vlda znova vyprav vlaky na dlh

 (Pravda) elezniná spolonos Slovensko by mala tento rok vypravi rovnaký poet vlakov ako vlani. Zatia však od vlády nedostane peniaze na celý rozsah dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorú uzavrel minister dopravy ubomír Vány s manaérmi elezninej spolonosti Slovensko pred niekokými dami.

Politici však firme prisúbili, e jej poas roka doplatia, ak bude ma štátna kasa prebytok. elezniná spolonos plánuje stratu. A nevie vylúi, e slabo vyaené vidiecke vlaky bude nahrádza novými spojmi na hlavných tratiach. (celý lánok...)

Sprva o stave a.s. Cargo Slovakia a jej budcom rozvoji

    Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predloilo materiál: 

   "Správa o súasnom stave nákladného elezniného prepravcu Cargo Slovakia, a. s. a postupe vlády Slovenskej republiky pri zabezpeovaní budúceho rozvoja Carga Slovakia, a. s."


Materiál je dostupný tu:  MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR 


Home