eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Ruoparda Koice 2014 - prebdzanie Katky
V sobotu 26. a nedeu 27. apríla 2014 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní 14. roník populárnej akcie „Rušoparáda Košice 2014“ (Prebúdzanie Katky). Program akcie na oba víkendové dni je zverejnení tu. Organizátormi akcie sú elezniná spolonos Slovensko, a. s., eleznice Slovenskej republiky, mesto Košice, Obianske zdruenie Detská eleznica a alšie organizácie.

Mimoriadne jazdy parnch a motorovch vlakov v roku 2014

Kadorone sa pre verejnos, milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú mimoriadne jazdy parných, i motorových vlakov. Múzejno-dokumentané centrum SR síce zatia nezverejnilo na vlastných stránkach kompletný kalendár elezninej nostalgie na rok 2014, ale poda plagátu, ktorý mono nájs na väších elezniných staniciach, sme pre Vás pripravili prehad akcií, ktoré sa uskutonia poas letnej sezóny od apríla do konca augusta tohto roku.

Od nedele 30. marca 2014 plat letn as

V noci zo soboty 29. marca na nedeu 30. marca 2014 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 h stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 h letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.

Prv zmena cestovnho poriadku vlakov

Od nedele 2. marca 2014 platí prvá zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2013 – 2014). Zmeny sa týkajú viacerých tratí a vlakov, preto si vo vlastnom záujme cestovný poriadok skontrolujte, aby ste ten svoj vlak nezmeškali.
 

Nov cestovn poriadok vlakov GVD 2013 2014

elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s., zverejnila definitívny návrh nového cestovného poriadku na obdobie 2013 – 2014. Nový GVD bude plati od 15. decembra 2013 do 13. decembra 2014.
 

Nostalgick jazda Rajeckou Anou a nov mzeum dopravy

Povaské múzeum v iline sa rozširuje o alšiu, v poradí 6. expozíciu, ktorá je zameraná na dejiny dopravy. Historický vláik bude ma tento rok nezvyajnú a výnimonú úlohu: privezie prvých cestujúcich do pripravovaného múzea v Rajeckých Tepliciach.
 

Konen nvrh GVD 2013-2014

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK), dnes zverejnila konený návrh cestovného poriadku (CP) 2013-2014, ktorý by mal plati od 15. decembra 2013. Poda skúseností z predchádzajúcich rokov sa dá oakáva, e v CP môu by rôzne zmeny, resp. opravy chýb. Vaše pripomienky k návrhu GVD je moné zasla priamo ZSSK.

Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica

Dnes, 4. augusta 2013, došlo poas jazdy k problémom z brzdami na osobnom vozni 1. triedy na vlaku R 814 Domica. Voze Aeer 61 56 19-70 042-5 bol v stanici Roava pre prehrievanie bzd vyradený zo súpravy rýchlika do Bratislavy a odstavený na koaji . 4. Pri mimoriadnej udalosti zasahovali aj hasii HaZZ.
 

Strategick pln rozvoja dopravnej infratruktry SR do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predloilo materiál „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“. Materiál zaha všetky druhy dopravy, cestnú, elezninú, vodnú a leteckú, z tohto dôvodu je príliš rozsiahly. Ja som tento materiál upravil tak, e obsahuje informácie týkajúce sa predovšetkým elezninej dopravy. Zárove som vynechal niektoré asti, ktoré sú síce zaujímavé, ale majú informatívny charakter a boli u zverejnené v iných materiáloch. Kompletný materiál je dostupný na portáli právnych predpisov.

Nvrh opatren na konsolidciu elezninej nkladnej dopravy SR

Z hadiska prepravného trhu SR má elezniná nákladná doprava dlhodobo podiel cca 18 % v prepravených tonách (Príloha . 1). V posledných rokoch pretrváva postupný pokles trhového podielu elezninej nákladnej dopravy predovšetkým v dôsledku silnej konkurencie cestnej nákladnej dopravy. Významný a historický negatívny dopad na sektor elezninej nákladnej dopravy má svetová finanná a hospodárska kríza na prelome rokov 2008/2009 (nastal prepad výkonov o cca 30 %). Dopady krízy sektor dopravy stále pociuje, priom na eleznici dochádza len k postupnému oiveniu výkonov (v roku 2012 celkovo cca 43 mil. ton a 8 mld. tkm ). Dopyt po preprave sa však u nevrátil na predkrízovú úrove, výrazne prevláda ponuka prepravných sluieb nad dopytom po preprave.


Home