eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Zmena GVD od 1. mja 2011
eleznice Slovenskej republiky dnes zverejnili grafikon vlakovej dopravy, ktorý má plati od 1. mája 2011. Ide o mimoriadnu zmenu cestovného poriadku z dôvodu tzv. „revitalizácie elezníc“. Na tratiach Trenianska Teplá – Trenianske Teplice (122), Fiakovo – Somosköújfalu MÁV (164) a Plešivec – Murá (165) bude osobná doprava úplne zastavená. Na ostatných tratiach dochádza k zmenám.

Krtke sprvy z prevdzky: Rue 210.051-6 mimoriadne na vlaku EC 171 Hungaria

Dnes poobede som zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu pozrie, i tam náhodou nenatrafím na poschodovú súpravu „push-pull“, ktorá mala prís dnes z Nových Zámkov do Bratislavy. Na stanici som bol v ase, kedy prichádza vlak EC 171 Hungaria z Berlína do Budapešti. Nevenoval som však tejto skutonosti nejakú mimoriadnu pozornos, a pretoe som nechcel postáva na preplnenom prvom nástupišti, prešiel som pred príchodom Hungarie na druhé nástupište. A kým som si nevšimol, e...

SR maj zujem pokraova v projekte modern stanica

V lete 2009 eleznice Slovenskej republiky zverejnili projekt „Moderná stanica“, ktorého cieom mala by obnova výpravných budov vybraných staníc. Medzi prvými boli stanice Bratislava-Nové Mesto, Trenín, Prievidza a ilina. Projekt v roku 2009 neskonil úspešne a dôvody nezáujmu investorov o projekt SR videli najmä v nastupujúcej ekonomickej kríze. SR majú záujem v projekte pokraova, preto dnes vyhlásili obchodnú súa na revitalizáciu budov v Treníne, Prievidzi a iline.

Prebdzanie Katky 2011

Jarná udalos, ktorá kadorone vyláka do košického depa davy detí v sprievode dospelých, je spojená s vláikmi i parou. Jej organizátori ju nazvali Prebúdzanie Katky - parnej mašinky, ktorá v letnej sezóne ahá vozne na Detskej eleznici v ermeli a stala sa takou populárnou, e o niekoko dní vstúpi do jedenásteho roníka. Ak chcete vidie, ako sa zapáli ohe v peci Katky, „rušoparádu“ a vea iných sprievodných akcií, príte 16. a 17. apríla do areálu rušového depa v Košiciach.

Vluka na trati Trebiov Vhyba Slivnk bude pokraova

BRATISLAVA 25. marca 2011 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a.s.  (ZSSK) oznamuje, e nepretritá výluka trate Trebišov – Výhyba Slivník bude pokraova aj v doch 29. – 30. marca 2011 (da 29. marca 2011 v ase od 8.10 h do da 30. marca 2011 - 14.00 h).

V nedeu 27. marca 2011 sa men as, vlaky bud meka

V noci zo soboty 26. marca na nedeu 27. marca 2011 sa zmení stredoeurópsky as na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 hod. stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 hod. letného asu.  Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne i medzinárodné vlaky.

Vluka na trati Trebiov Vhyba Slivnk

BRATISLAVA 15. marca 2011 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v doch 16. – 17. a 22. - 24. marca 2011 v ase od 8.10 h (po vlaku R 443) do 20.00 h bude nepretritá výluka trate Trebišov – Výhyba Slivník. Z toho dôvodu budú vlaky jazdi odklonom cez Michaany. Upozornenie: Výluka pokrauje alej, viac informácií TU.

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku od 4. aprla 2011

BRATISLAVA 8. marca 2011 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e dom 4. apríla 2011 bude plati mimoriadna zmena cestovného poriadku na tratiach Humenné – Trebišov – Michaany/Košice, ierna nad Tisou – Michaany – Košice, Bánovce – Veké Kapušany a Košice - Hidasnémeti. 

Program revitalizcie elezninch spolonost

Do pripomienkového konania bol predloený oakávaný materiál týkajúci sa revitalizácie krachujúcich slovenských elezniných spoloností. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Po pripomienkovom konaní by materiál mal by predloený na rokovanie vlády. Materiál neprekvapil. Prepúšanie, rušenie tratí, obmedzovanie vlakových spojov na jednej strane a na strane druhej peniaze od štátu navyše a odklad splácania starých dlhov. To je v skratke hlavný zmysel materiálu.

Zmena cestovnho poriadku (GVD) od 6. marca 2011

Od 6. marca 2011 dochádza k prvej zmene grafikonu vlakovej dopravy. Ako dlho budú cestovné poriadky pre jednotlivé trate plati, zatia nie je známe. U v apríli by malo dôjs k redukcii osobnej dopravy. Zatia vlaky chodia, take tu je nový cestovný poriadok. Upozornenie: Doplnená zmena od 4. apríla 2011!


Home