eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Infra������������trukt������������ra - zobrazeno 10 z 21 
|1-10| |11-20| |21-30|
25. jn - EURPSKY DE BEZPENOSTI NA ELEZNINCH PRICESTIACH aj na Slovensku
    Bratislava 19. júna (SR) – eleznice Slovenskej republiky (SR) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpenos cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a elezninou políciou sa spolone zapojili do Európskeho da bezpenosti na elezniných priecestiach. Da 25.6.2009 na 19-tich vybraných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodriavania predpisov a bezpenosti pri prechádzaní cez elezniné priecestia a následné vyhodnotenie.

tt stle splca star dlhy eleznc

   BRATISLAVA 5. mája (WEBNOVINY) - Finanná pomoc na zmiernenie dopadov finannej krízy pre elezniné spolonosti, ktorú odsúhlasila vláda, nie je pre štát jediným nákladom, ktorý v súvislosti s ich hospodárením znáša. V súasnosti toti stále spláca záväzky elezníc Slovenskej republiky (SR) voi niekokým bankovým domom, ktoré spolonos v minulosti nesplácala. 

Na modernizciu elezninej siete vlani ilo 168 mil. eur

    BRATISLAVA 22. apríla (WEBNOVINY) - Na rekonštrukciu, modernizáciu, prípravu a výstavbu elezninej siete na Slovensku bolo v minulom roku preinvestovaných spolu 168,163 mil. €. "Rozvoj elezninej infraštruktúry bol zameraný v prvom rade na modernizáciu elezninej siete, ktorá je súasou transeurópskej dopravnej siete TEN-T," vyplýva zo správy ministerstva dopravy o plnení programu modernizácie a rozvoja elezninej infraštruktúry na roky 2007 a 2010 v uplynulom roku. Rezort dopravy predloí správu na rokovanie vlády.

Moodys zmenila vhad ratingu SR na stabiln

     PRAHA 30. marca (WEBNOVINY) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s Investors Service v pondelok zmenila výhad emisného ratingu elezníc Slovenskej republiky (SR) z pozitívneho na stabilný. Agentúra zárove potvrdila emisný rating spolonosti SR na úrovni A1 a národný rating na úrovni Aaa.sk. Výhad národného ratingu zostal stabilný. Zmena výhadu nasleduje po tom, ako agentúra minulý týde zmenila výhad ratingov záväzkov slovenskej vlády v domácej a zahraninej mene, ktoré sú na stupni A1, takisto z pozitívneho na stabilný.

Nehody na elezninch priecestiach v roku 2008

    elezniné priecestie je miesto, kde sa kriuje cestná komunikácia so elezninou traou. Zákon o cestnej premávke hovorí o tom, ako sa majú vodii správa pre prechádzaní týmto miestom dos jasne, ia aj napriek tomu sa stávajú kadorone nehody aj na elezniných priecestiach.

Na eleznici je zven poet kontrol kvli mrazom

BRATISLAVA   (TASR/SR) Zamestnanci elezníc Slovenskej republiky (SR) robia v týchto doch okrem pravidelných aj zvýšený poet kontrol v tuneloch, mostoch i podjazdoch v súvislosti s mrazivým poasím. V prípade potreby odstraujú ad a cencúle.
 

SR dosiahli vlani zisk takmer 19 milinov Sk

 (Aktuality) 04.04.2008 18:58 - BRATISLAVA Zisk 18,96 milióna Sk (585.207 eur) dosiahli v minulom roku eleznice Slovenskej republiky (SR). Ako na dnešnej tlaovej konferencii v Bratislave informoval odstupujúci generálny riadite spolonosti Dalibor Zelený, oproti plánu ide o sumu vyššiu o 335.395 Sk (10.351 eur).  (celý lánok...)

SR chc na tri roky poisti majetok a zodpovednos za kodu

BRATISLAVA 10. marca (WEBNOVINY) - eleznice Slovenskej republiky (SR) vyhlásili verejnú súa na trojroné poistenie svojho majetku a zodpovednosti za škodu voi tretím osobám s predpokladanou hodnotou 124,5 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o opakované obstarávanie. Poda oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie . 46 lehota na prijímanie iadostí o súané podklady je 21. marca a na predkladanie ponúk 10. apríla. (celý lánok...)

Z vlakovch stanc multifunkn centr

 SR chcú revitalizova najfrekventovanejšie elezniné uzly. eleznice Slovenskej republiky (SR) sa chystajú revitalizova svoje staniné objekty. Chcú podpori rozvoj podnikateských aktivít v priestoroch staníc, ktoré sú svojou polohou a hustotou cestujúcich zaujímavé pre investorov a premeni ich na multifunkné centrá. Zatraktívnenie priestorov nielen pre cestujúcich by malo prispie aj k zníeniu prevádzkových nákladov. (celý lánok...)

Slovci aj esi sa mono dokaj vysokorchlostnch eleznc

TASR BRATISLAVA/PRAHA  01.03.2008  V eskej republike i na Slovensku v súasnosti existujú štúdie a projekty týkajúce sa budúcej výstavby siete vysokorýchlostných elezníc. eské dráhy (D) poítajú s budovaním nových vysokorýchlostných tratí pre rýchlos a do 300 kilometrov za hodinu (km/h). "Cez Slovensko je navrhnutých niekoko variantov (severný, juný, stredný) pre rýchlos 250 km/hod," uviedla pre TASR hovorkya elezníc Slovenskej republiky (SR) Martina Pavlíková.


Home