eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������cie - zobrazeno 10 z 11 
|1-10| |11-20|
Ako je to s oznaovanm hnacch drhovch vozidiel?
Na zaiatku bola fotografia motorovej jednotky 861.003-6. Zadal som oznaenie tejto novej motorovej jednotky do kalkulaky pre výpoet kontrolnej íslice a ha, vyšlo mi 861.003-2. Potom som pozrel na internete zverejnené fotografie aj ostatných motorových jednotiek radu 861. Prvú jednotku radu 861 som vyfotil v Bratislave, ke prebiehali jej skúšobné jazdy. Vtedy mala oznaenie 861.001-6, no v súasnosti má oznaenie 861.001-0. Tak som sa zamyslel, i toto oznaenie je správne, alebo preo je to tak.

Oznaovanie koajovch vozidiel (3.)

V dvoch predchádzajúcich astiach sme sa oboznámili s oznaovaním dráhových (koajových) hnacích vozidiel. Slovenská republika ako len Európskej únie sa riadi i rozhodnutiami jej orgánov. Rozhodnutím Komisie európskych spoloenstiev 2006/920/ES bol urený nový spôsob oznaovania koajových vozidiel. Tretia as tohto seriálu je zameraná na oznaovanie hnací dráhových vozidiel poda nového európskeho predpisu.

51. MSV 2009 v Brne (6.) zver

     V záverenej asti si strune priblíime niektoré alšie exponáty z oblasti elezninej, resp. koajovej dopravy. OS Zvolen okrem motorového ruša ZSCS 746.001 tu vystavovali motorovú jednotku ZSSK 813.033. Spolonos Pars Nova tu vystavovala motorovú jednotku D 814.080 známu pod obchodným názvom Regionova. alším vystavovaným rušom bol dvojnápravový ruše 719.701-5 vyrobený spolonosou spolonosti CZ Loko. Firma Bombardier tu vystavovala rekonštruovaný osobný voze MÁV Bpee. Zaujímavým exponátom bola urite aj nízkopodlaná elektrika pre Prahu vyrobená Škodou Plze. Elektrika bola na 51. roníku MSV ocenená zlatou medailou. Aj o týchto exponátoch je nasledujúci lánok.

Parn genertor PG 500

    Nahradenie parnej trakcie motorovými rušami prinieslo aj potrebu rieši niektoré problémy a jeden vány problém sa týkal vykurovania osobných vlakov. Nasadenie motorových rušov na osobné vlaky v zimnom období, bolo podmienené vyriešením vykurovania osobných vozov. Do motorových rušov sa pre vykurovanie osobných vozov zaali montova parné generátory. Existovalo viacero druhov parných generátorov, najbenejším, ktorý sa montoval do motorových rušov viacerých radov bol parný generátor PG 500.

Ruov dep (2.) dep pre elektrick a motorov trakciu

  V druhej asti sa budeme venova depám pre elektrickú a motorovú trakciu. as potrebný na vyzbrojenie elektrických a motorových rušov je oproti parným rušom podstatne kratší, pretoe niektoré innosti sa zjednodušili, alebo dokonca úplne zanikli. Predsa len, aj tieto rušne si vyadujú starostlivos, prevádzkové ošetrenie a odstraovanie vzniknutých porúch.

Ruov dep (1.) dep pre parn rune (lokomotvy)

     Pravdepodobne kadý, kto sa zaujíma o eleznicu vie, e v niektorých staniciach sa nachádza rušové depo. o je to depo, a o všetko sa v rušovom depe robí? Cieom mojich dvoch príspevkov je opísa niektoré technické zariadenia a innosti, ktoré sa v depách vykonávajú, a da tak odpove na poloené otázky. Na rušoch je potrebné po ich návrate z trate vykona prehliadku, opravi prípadne vzniknuté poruchy, ošetri a vyzbroji ich pred alšou prevádzkou. Na prevádzku prichystané rušne potom vykávajú na svoje nasadenie na osobné, alebo nákladné vlaky na odstavných koajach.

Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie

   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové. Existujú aj poschodové osobné vozne. Vzhadom na poet a mnostvo typov osobných vozov bol vypracovaní systém ich oznaovania, ktorý umouje ich prevádzku na elezniciach viacerých štátov.

Oznaovanie osobnch vozov (1.)

   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové, a existujú aj poschodové osobné vozne.

Vodn odpor

  V niektorých rušových depách motorovej trakcie sa nachádza zariadenie „vodný odpor“. Vodný odpor slúi na preskúšanie spolupráce naftového motora a generátora niektorých dieselelektrických rušov, prípadne sa tu robia alšie skúšky, napr. kontrola izolaného stavu. Súasne so skúškou spolupráce naftového motora a generátora sa kontrolujú a nastavujú ovládacie prístroje ruša. Skúšky na vodnom odpore sa vykonávajú na rušoch, ktoré nemajú elektronické riadenie výkonu.

Oznaovanie koajovch vozidiel II.

    V prvej asti sme sa oboznámili strune s históriou vzniku oznaovania rušov a s tzv. Kryšpínovým oznaením, ktoré platilo viac ako 60 rokov. S postupným rozvojom poítaovej techniky sa poítae zaali pouíva v mnohých odvetviach, elezninú dopravu nevynímajúc. Aj z tohto dôvodu prešli bývalé SD dom 1. januára 1988 na nový systém oznaovania koajových vozidiel.


Home