eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Merac vlak na Gemeri
Peter, 19.03.2011 (41651 pretan)

Na našich elezniných tratiach sa meria. O tejto skutonosti vie asi kadý správny elezniný fanúšik, a ten vie tie o tom, e merací vlak je zloený z meracieho voza a motorového voza radu 850. Konkrétne ide o motorový voze 850.018-3, ktorý je nositeom prezývky "Túlavá", o asi najlepšie vystihuje jeho úlohu. V tejto krátkej fotoreportái, by som Vás rád previedol po elezniných tratiach na Gemeri, na ktorých som pohyb meracieho vlaku v júni 2005 zachytil objektívom svojho fotoaparátu.

Zaiatkom júna 2005 som sa dozvedel, e merací vlak sa bude pohybova aj na tratiach na Gemeri. Takúto príleitos som si nemohol necha ujs. Gemerské trate sú orientované viac-menej v severojunom smere a z tohto dôvodu je výhodnejšie foti vlaky v smere z Muráa do Plešivca, resp. zo Slavošoviec do Plešivca. Samozrejme, v závislosti na ronom období, dennej doby a konkrétneho miesta na trati, mono foti aj opaný smer.

V predveer da "D" som zašiel do Plešivca, aby som sa presvedil, i sa Túlavá naozaj dotúlala na Gemer. Áno, bola tu, takto odpoívala veer 15. júna 2005.

Merací vlak v Plešivci
Merací vak s 850.018-3

Na druhý de, teda 16. júna, som zaal Túlavú sledova od Muráa pri jej ceste spä do Plešivca. Merací vlak som odfotil hne po odchode zo stanice v Muráni.

Murá
Merací vak s 850.018-3

Pred Revúcou
Merací vak s 850.018-3

Rýchlos meracieho vlaku nie je vysoká, o umouje presun na trase pozd trate normálnou jazdou autom. Vlak som odfotil na viacerých miestach, ktoré som si náhodné vybral v to ráno. Poasie v tento de bolo perfektné. Takto som ju zachytil tesne pred zastávkou Revúcka Lehota.

Revúcka Lehota
Merací vak s 850.018-3
 
V elezninej stanici v Lubeníku vlak na chvíu zastal, okrem meracieho vlaku tu boli na manipulaných vlakoch aj dve "Zamraené". To bola príleitos pre spolonú fotografiu.
 
Merací vlak v Lubeníku
Merací vak s 850.018-3

Treba poveda, e moje konanie si udia z motorového voza všimli, o sa prejavilo aj úsmevom na ich tvárach. Zrejme ich prekvapil a mono aj potešil môj záujem.
 
Jelšava
Meraci vlak s 850.018-3
 
Merací vlak som naalej sledoval a bez väších problémov sa mi ho darilo vdy predbehnú a dosta sa na vhodné miesto. Na trati 165 je viacero miest vhodných na fotenie. Napríklad tu, za Gemerským Milhosom.
 
Gemerská tra Plešivec - Murá
Merací vak s 850.018-3

Cesta ide v blízkosti elezninej trate, no za Hucínom sa elezniná tra od cesty vzdiali a viacerými oblúkmi stúpa na Koniarsku planinu. Pokia niekto nemá teleobjektív, alebo sa mu nechce šliapa peši na vhodný "flek" tak ako mne, môe na fotenie vyui dve miesta vzájomného kriovania cesty so elezninou traou 165. Tu je jedno z nich, Túlavá tesne pred elezniným priecestím.

Na Koniarskej planine
Merací vak s 850.018-3

Prejazd autom obcou Gemerská Hôrka je pomalý, cesta je tu toti menej kvalitná, ale tie chýbajúce chodníky nútia chodcov chodi po ceste. Dalo by sa foti aj pred elezninou stanicou Plešivec, ale ja som sa z uvedených dôvodov uspokojil s poslednou fotkou na trati 165 pri prejazde zastávkou Gemerská Hôrka a presunul som sa do Slavošoviec.

Gemerská Hôrka a druhé priecestie
Merací vak s 850.018-3

Fotenie je tu z rovnakých dôvodov výhodnejšie v smere zo Slavošoviec do Plešivca. Pokia je o foti. Manipulaný vlak sem chodí a okolo obedu. Osobná doprava na trati bola zastavená vo februári 2003 a k jej obnoveniu nedošlo, ako napríklad na trati 165. Aj to bol jeden z dôvodov, preo som sa vybral aj do Slavošoviec. Merací vlak tu prišiel hodnú chvíu po mne, pretoe v Plešivci musel obieha merací voze. Voný as som vyuil na dokumentovanie existujúcej trate 166, ale tie na dokumentovanie úsekov a objektov nedostavanej trate medzi Slavošovcami a Lubeníkom, súasti trate známej aj ako Gemerské spojky. Merací vlak konene zavítal do konenej stanice trate 166.

Slavošovce
Merací vak s 850.018-3
 
Túlavá tu samozrejme obiehala merací voze, o bola príleitos pre nejaké to foto samotného motorového voza. Treba poveda, e predtým sem na osobných vlakoch chodili (okrem MV 810) aj motorové vozne radu 851, tak ako aj na trati 167 do Dobšinej.
 
Túlavá pri obiehaní
Merací vak s 850.018-3

Motorový voze 850.018-3
Merací vak s 850.018-3

Kee súprava bola pripravená na spiatonú cestu, aj ja som sa presunul na alšie miesto, aby som jazdu meracieho vlaku zachytil aj na vonej trati.
 
Merací vlak pri návrate do Plešivca
Merací vak s 850.018-3

Poslednú fotku na tejto trati som urobil pri prejazde vlaku elezninou zastávkou Štítnik mesto, potom som sa pobral cestou cez Hrádok spä domov.

Zastávka Štítnik mesto
Merací vak s 850.018-3

Na druhý de, v piatok, som sa zhodou okolností pohyboval na trati 167. Na elezninej stanici v Ninej Slanej som sa dozvedel, e ide merací vlak z Dobšinej spä do Roavy. Táto informácia ma trochu prekvapila, pretoe poda mnou získaných informácií tu mal ís pôvodne a v pondelok. No nezaváhal som, aj ke poasie nebolo také prívetivé ako v predchádzajúci de, rýchlo som sa presunul pred vchod do stanice. Nestihol som sa ani vydýcha a vlak prešiel veda ma, našastie som stihol stlai spúš fotoaparátu vas.

Z Dobšinej do Roavy - Niná Slaná
Merací vak s 850.018-3

V roku 2005 sa na našich tratiach "túlali" aj alšie motorové vozne radu 850 a 851, dnes je to u len 850.018-3. Upravený lánok z 8.10.2007. Fotografie: © autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home