eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
Putovanie po Gemerskch spojkch II.: Kopr - tunel pod Homlkou
Peter, 08.02.2008 (30195 pretan)

V prvej asti som uviedol zopár informácií a fotografií zo Slavošoviec. Boli to fotografie niektorých stavieb nedostavanej trate a tie tunela pod Homôlkou. V tejto asti sa spolone pozrieme do Kopráša, na druhú stranu tunela pod Homôlkou, ktorý je, resp. mal by najdlhším tunelom na tratiach známych ako Gemerské spojky.

Tunel pod Homôlkou bol vybudovaný na traovom úseku Slavošovce - Lubeník (Chynian Voda), ktorého stavebná dka mala by 14,842 kilometrov. Dka tunela je cca 2400 metrov, aj ke sa niekde uvádzajú aj iné údaje, napr. 2750 metrov. Tunel neleí v priamke, ale je postavený v dvoch oblúkoch. K miestu vstupu do tunela je moné prís po lesnej ceste so spevneným povrchom z obce Kopráš aj autom. Pred pár rokmi bol vstup do tunela na koprášskej strane zaplavený nánosom zeminy, bahna a vody, take prejs ceze bolo problematické. Ešte predtým však bola situácia iná, tunel bol priechodzí a udia ceze prechádzali na bicykloch, i motorkách. Skrátili si tak cestu zo Slavošoviec do Jelšavy alebo Revúcej aj viac ako o polovicu. U asi dva roky tunajšia miestna samospráva vykonáva innosti, ktorých výsledok je zretený aj na fotografiách.

Ak pôjdete po spomínanej lesnej ceste, narazíte po avej strane na túto odboku ponej cesty. Ste na mieste. Poná cesta na fotografii pretína potok a pokrauje po nedobudovanom telese trate.


Ak sa chceme dosta k tunelu, treba ís k tomuto vyistenému priestoru, ktorý je medzi lesnou cestou a korytom potoka.


Tunel. Takto vyzerá vstup do tunela dnes, po vykonaných istiacich prácach, ktoré tu prebiehajú. Na pravej strane je vidie stekajúcu vodu, ktorá zaplavuje ústie tunela ešte aj dnes.


Do tunela je dnes moné vojs bez problémov. Vavo je vykopaný odtokový kanál, ktorým vyteká voda presakujúca cez tunelovú rúru a vtekajúca na slavošovskej strane.


Najlepšie je ís k tunelu v ase vegetatívneho kudu. Vtedy tu preniká najviac svetla a vo výhade nebráni vegetácia. Na fotografii je zretelne vidie, aké mnostvo z nadloia nad tunelovou rúrou bolo splavené daom a lesným potokom. Je vidie odkrytú tunelovú rúru na jej pravej strane.


Voda spôsobila eróziu pôdy na pravej strane tunela. V zimnom období tu zvykli by adopády. No pri mojej zimnej návšteve tu ni také nebolo.


Pohad do vnútra tunelovej rúry. Zimné slnko je nízko, take osvetuje prvé metre tunela.


Po vojdení do tunela je rozlúštená hádanka, kam sa podela voda, ktorá predtým zaplavovala vstup do tunela.


Nová adová jaskya na Slovensku. ia, voda si našla cestu a vteká do tunela tu, kde vaka mrazu vytvára tieto adové ozdoby.


Pohad smerom von tunela, vpravo je vidie vykopaný odtokový kanál a bezpenostný výstupok.


Eróziu spôsobujú aj stromy, ktoré vyrastajú tesne nad tunelom.


Pohad na tunel z koryta potoka...


...ktorý v zime zamza a je moné po om chodi.


Fotografie vstupu do tunela pod Homôlkou v Kopráši si môete pozrie fotoalbume.

Fotografie zo Slavošoviec si môete pozrie v tomto fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Tunel pod Homlkou 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerskch spojkch: Revca Tisovec (zemno-technick tdia dostavby elezninej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch V.: Revca - tunel pod Dielikom (07.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch III.
Magnezitovce (Mnany - Kopr)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch I. Slavoovce (07.02.2008)


Home