eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
Putovanie po Gemerskch spojkch IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom
Peter, 09.05.2008 (31101 pretan)

    V predchádzajúcich astiach sme putovali po nedobudovaných Gemerských spojkách v úseku od Slavošoviec do Magnezitoviec, kde sme naše putovanie ukonili. V tejto asti nášho putovania sa pozrieme do Tisovca, kde taktie prebiehala výstavba elezninej trate. Okrem novej, ia nedostavanej, elezninej trate do Revúcej sa tu vybudoval tunel, ktorým sa odstránila úvra od Pohronskej Polhory. Dnes sa pozrieme na úsek idúci zo elezninej stanice v Tisovci po tunel pod Dielikom.

Naše putovanie zaneme na elezninej stanici v Tisovci. V súvislosti s výstavbou Gemerských spojok sa v Tisovci okrem tunelu pod Dielikom vybudoval alší tunel (oznaovaný ako tunel . 2) na trati 43 (súasná 174) popod kopec zvaný Kášterec. O tomto tuneli som tu u uviedol krátku reportá. Okrem tohto tunela sa tie zrekonštruovalo zapojenie eleznine trate od Jesenského v dke asi dva kilometre.

Výpravná budova v Tisovci

Vydáme sa juným smerom a prechádzame koajovým zhlavím. Zvláštnosou stanice v Tisovci je, e traová koaj ide odbokou na oboch zhlaviach. Od juného zhlavia ide po avej strane súbene s traovou koajou aj vleková koaj. Koaj do Jesenského na výhybke íslo 1 odbouje, koaj priamo pokrauje do zrušeného depa. Naša trasa povedie poveda vlekovej koaje, ktorá ide do tunajšej vápenky a stáa sa viac doava.

Vavo vleková koaj, rovno výhybka . 1, tra 174 do Jesenského ide odbokou
a rovno sa ide do zrušeného depa

Po prejdení avého oblúka sa ocitneme na telese budovanej trate. Po avej strane míame vleku tunajšej vápenky a pokraujeme po násype so stúpaním. Spätný pohad na mesteko Tisovec leiace v údolí Rimavy. Vidie úsek trate 174 do Jesenského a most ponad cestu II/531.

Násyp nedostavanej trate, vavo koajisko vleky vápenky


Pohad na mesto Tisovec z trate do Revúcej

Po niekokominútovej svinej chôdzi po vysokom a strmom násype, v ktorom bude urite nejaký priepust (ale kto by sa štveral naspä hore), a sme na druhej strane údolia. Tu sa teleso trate trochu stráca a pokraujeme po lesnej ceste. Po krátkej chôdzi sme na mieste, pod ktorým pramení známa tisovská (tisovecká) Šavica. Tu sú vybudované oporné múry mosta ponad ponú cestu. V týchto miestach poadovalo mesto Tisovec vybudova na novej trati zastávku, ale nakoniec pre krátku vzdialenos bola táto poiadavka zamietnutá.

Oporné múry mosta pri Šavici

Pokraujme v našom putovaní alej lesnou cestou a po krátkej chvíli kriujeme hlavnú cestu z Tisovca do Muráa II/531. Po prejdení cesty pokraujeme v stúpaní. ia v súasnosti je tu skládka komunálneho odpadu a v lete tu je cíti nepríjemný zápach. Smetisko sa však dá obís po avej strane a po obídení natrafíme opä akoby na lesnú cestu.

Tu malo by kriovanie elezninej trate s hlavnou cestou do Muráa

Pokraujúc alej po lesnej ceste zaujeme blnkot a minieme kriujúci potok. Tu u aj po lesnej ceste teie voda, ktorá, ako neskôr zistíme, vyteká zo smerovej štôlne. Po krátkej chôdzi zbadáme po avej strane zárubný múr. Celý je obrastený zeleným machom a v zime sa na om vytvárajú aj adové cencúle.

Zárubný múr vavo potvrdzuje, e sa blíime k cieu nášho putovania


Na konci múru je vstup do smerovej štôlne. Odplavená zemina odkryla drevené brvná výstue. Zo štôlne vyteká potôik, ktorý nám robil spolonos pri našom putovaní. Poveda ústia smerovej štôlne je stpik s tabuou so štátnym znakom, ktorá informuje, e ide o štátom chránený objekt.

Prejdeme ešte pár metrov popri múre a sme pri otvore do smerovej štôlne


Odplavená zemina odkryla drevené brvná výstue

Aby sme sa dostali k tunelu pod Dielikom, pokraujeme alej východným smerom predierajúc sa húštinou. Po pár minútach prichádzame k jame, v ktorej leí portál tunelu. Ak obídeme jamu zozadu zistíme, e tesne za portálom tunela došlo k zrúteniu klenby tunela. Svedí o tom jama s lievikovitým tvarom. Príiny zrútenia nie sú známe. i išlo o zlý úmysel nevedno. (Pozn.: k tunelu sa dá dosta aj z hlavnej cesty do Muráa.)

Tisovský (tisovecký) portál tunela pod Dielikom leí zaplavený v stavebnej jame


Lievik, ktorý zostal po zrútení tunelovej klenby pár metrov za portálom

Projekty a výstavbu zabezpeovala Stavebná správa Slovenských elezníc v Brezne. Pochôdzka na trati z Revúcej do Tisovca bola 28.4.1941. V súvislosti so stavbou trate Revúca –Tisovec bola pri pochôdzke kladená poiadavka aj na výstavbu novej trate Tisovec – Halny, kee ozubená tra bola pre svoje parametre málo výkonná. Aj pre túto novú tra Tisovec – Halny boli pripravované projekty, ale k samotnej realizácii nedošlo. Stavba elezninej trate Revúca – Tisovec bola rozdelená na tri stavebné asti:
Najväšou stavbou na uvedenej trati bol 2003 metrov dlhý tunel pod Dielikom, ktorý bol budovaný v rámci druhého stavebného úseku. V rámci tretieho úseku v Tisovci bol vybudovaný 770 metrov dlhý tunel pod Káštercom (oznaovaný ako tunel . 2) a vykonaná bola rekonštrukcia trate z Jesenského v dke 2 kilometre. Styný bod druhého a tretieho úseku bol v Tisovci pri Šavici, kde bolo 10.11.1940 slávnostné zahájenie stavby. Na trati boli plánované dve stanice (existujúce) v Revúcej a Tisovci, jedna zastávka Revúca kúpele v km 2,07 a jedna výhyba v km 8,48 Muránska Lehota.

Tunel, ktorý je pravdepodobne odsúdený na zánik

Výstavba trate Revúca – Tisovec išla pomaly. Príinou bol aj poiar na stavebnom dvore, ktorý zniil viaceré stavebné stroje a zariadenia. alším dôvodom boli vojenské udalosti a vypuknutie Slovenského národného povstania v roku 1944, v dôsledku oho sa stavebné práce zastavili úplne a pokraovalo sa v nich a po ukonení druhej svetovej vojny. Aj napriek tomu, e niektoré stavby boli takmer hotové alebo pred dokonením, boli práce v roku 1949 bez náleitého vysvetlenia zastavené. Úplne dokoneným bol nový úsek trate 174 v Tisovci s tunelom popod Kášterec, cez ktorý zaala prevádzka 3.2.1949.

Nemý svedok histórie našich elezníc ukrýva ešte nejedno tajomstvo

V poslednej asti nášho putovania sa vrátime do Muránskej doliny a priblíime si úsek z Revúcej a po tunel pod Dielikom z opanej strany.

Fotografie z nedostavanej trate do Revúcej v Tisovci si môete pozrie fotoalbume.

Foto: © Ing. Peter Páteek

Pramene:
  1. KUBÁEK Jií, Ing., a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, 1999,
  2. LACKO Richrad, Mgr.:  100 rokov elezninej trate Podbrezová – Tisovec, 1996,
  3. osobné poznámky autora.

Svisiace lnky:
Tunel pod Homlkou 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerskch spojkch: Revca Tisovec (zemno-technick tdia dostavby elezninej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch V.: Revca - tunel pod Dielikom (07.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch III.
Magnezitovce (Mnany - Kopr)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch II.: Kopr - tunel pod Homlkou (08.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch I. Slavoovce (07.02.2008)


Home