Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Technick������������ inform������������cie
Označovanie koľajových vozidiel II.
Peter, 15.05.2008 (19143 prečítané)

    V prvej časti sme sa oboznámili stručne s históriou vzniku označovania rušňov a s tzv. Kryšpínovým označením, ktoré platilo viac ako 60 rokov. S postupným rozvojom počítačovej techniky sa počítače začali používať v mnohých odvetviach, železničnú dopravu nevynímajúc. Aj z tohto dôvodu prešli bývalé ČSD dňom 1. januára 1988 na nový systém označovania koľajových vozidiel.

Nové označovanie koľajových vozidiel platné od 1. januára 1988

Od 1. januára 1988 začalo na ČSD platiť nové sedemmiestne číselné označenie koľajových vozidiel, ktoré po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 zostalo v platnosti aj na ŽSR.

Označenie pozostáva zo siedmych číslic. Prvé dve trojice číslic sú oddelené od seba medzerou a siedma číslica, tzv. kontrolná sa pripája spojovníkom k druhej trojici čísel. V písanej forme sa prvé dve trojice čísel oddeľujú bodkou. Kontrolná číslica sa získa výpočtom podľa STN 28 0082. Všetkých sedem číslic má rovnakú veľkosť. Toto nové, tzv. národné, označenie je súčasťou dvanásťmiestneho číselného označenia.

Význam jednotlivých číslic nového označovania koľajových vozidiel

Prvá číslica charakterizuje druh vozidla:

1 - elektrické rušne pre jednosmernú trakčnú sústavu a akumulátorové rušne,
2 - elektrické rušne pre striedavú trakčnú sústavu,
3 - elektrické rušne dvoj a viac systémové,
4 - elektrické motorové vozne a jednotky pre jednosmernú trakčnú sústavu (tiež akumulátorovú),
5 - elektrické motorové vozne a jednotky pre striedavú trakčnú sústavu,
6 - elektrické motorové vozne a jednotky dvoj a viac systémové,
7 - motorové rušne,
8 - motorové vozne,
9 - riadiace vozne elektrickej a motorovej trakcie,*
0 – vložené a prívesné vozne motorovej a elektrickej trakcie.**

* S výnimkou radov 990 až 999, ktoré sú pridelené parným rušňom, na ktorých je toto označenie iba vo zvnútra na stanovišti rušňovodiča.

** S výnimkou radov 095 až 099, ktoré sú pridelené zdrojovým vozňom bez možnosti pohybu vlastnou silou. Tieto vozne napr. umožňujú pohyb posunujúcim elektrickým rušňom na koľaji bez troleja. V rozpore s týmto bolo batériovým vozňom ŽSR pridelené číselné označenie 010 namiesto správneho označenia 095.

Druhá a tretia číslica označuje konštrukčnú skupinu.

Číslice druhej trojice (štvrtá až šiesta) určujú inventárne číslo počnúc číslom 001; pre iný, než normálny rozchod začína číslom:

801 – pre rozchod 1520 mm (široký),
901 – pre rozchod 760 mm (úzky),
951 – pre rozchod 1000 mm (úzky).

Siedma číslica (tzv. kontrolná) sa určí zo súčtu prvých šiestych číslic nasledovne:

Príklad: 362 015-0 
Tabuľka s označením elektrického dvojsystémového rušňa

Každá druhá číslica šesťmiestneho označenia z ľavej strany sa vynásobí číslom 2 (v zátvorke).

Teda:

3 + (6 x 2) + 2 + (0 x 2) + 1 + (5 x 2)

Takže po vynásobení každej druhej číslice dvojkou dostaneme:

3 + (12) + 2 + (0) + 1 + (10)

Po vynásobení môžeme mať dvojciferný výsledok súčinu, v tom prípade sa sčítavajú obe číslice súčinu, takže:

3 + (1+2) + 2 + (0) + 1 + (1+0)

a dostaneme:

3 + (3) + 2 + (0) + 1 + (1)

Súčet týchto číslic dáva výsledok rovný 10. Ak je výsledok rovný celej desiatke (10,20...), kontrolnou číslicou je 0 (nula). Označenie rušňa teda bude 362.015-0.

Príklad: 751.197-5 

Tabuľka s označením motorového rušňa

Každá druhá číslica šesťmiestneho označenia z ľavej strany sa vynásobí číslom 2 (v zátvorke).

7 + (5 x 2) + 1 + (1 x 2) + 9 + (7 x 2)

Takže po vynásobení každej druhej číslice dvojkou dostaneme:

7 + (10) + 1 + (2) + 9 + (14)

Po vynásobení môžeme mať dvojciferný výsledok súčinu, v tom prípade sa sčítavajú obe číslice súčinu, takže:

7 + (1+0) + 1 + (2) + 9 + (1+4)

a dostaneme:

7 + (1) + 1 + (2) + 9 + (5) = 25

Súčet týchto číslic dáva výsledok rovný 25. Kontrolná číslica je rozdielom medzi najbližšou celou desiatkou (v tomto prípade 30) a výsledným súčtom (v tomto prípade 25), takže kontrolná číslica je (30 – 25) = 5. Takže označenie rušňa je 751.197-5.  

 Pramene:  

Prevodová tabuľka medzi starým a novým označením koľajových vozidiel 

Elektrické jednosmerné rušne

(1,5kV dc, 3kv dc)

E 422.0

100

E 423.0

102

E 436.0

103

E 458.0

110

E 458.1

111

E 457.0

112

E 426.0

113

E 469.1

121

E 469.2

122

E 469.3

123

E 469.3030

124.606

E 469.5

125.8

E 479.0

130

E 479.1

131

E 499.0

140

E 499.1

141

E 499.2

150

nemá

162

E 499.3

163

E 669.0

180

E 669.1

181

E 669.2

182

E 669.3

183

nemá

199.4

Elektrické striedavé rušne

(25kV, 50 Hz)

nemá

209

S 458.0

210

S 489.0

230

S 499.0

240

S 499.1

241

S 499.02

242

S 499.2

263

S 699.1

281

Elektrické dvojsystémové rušne

(3kV dc;25kV, 50 Hz)

ES 499.0

350

nemá

362

ES 499.1

363

ES 499.2

372

Elektrické jednotky

(3kV dc; 25kV, 50 Hz)

M 400.0

401

EMU 29.0

405.95

EMU 46.0

410.9

EMU 46.1

411.9

EMU 89.0

420.95

EM 475.1

451

EM 475.2

452

EM 488.0

460

nemá

470

EMU 49

499.95

SM 488.0

560

Motorové rušne

T 211.0

700

T211.1

701

TU 29.1

701.95

T 212.0

702

TU 29.2

702.95

T 212.1

703

T 234.0

704

TU 47.0

705.9

TU 46.0

706.95

T 334.0

710

T 426.0

715

TA 436.05

718

T 435.0

720

T 458.1

721

T 458.5

721.8

T 444.0

725

T 444.02

725.2

T 444.1

726

T 457.0

730.6

T 457.1

731

T 466.0

735

T 466.2

742

T 466.3

743

T 476.1

745

 

749

 

750

T 478.1

751

T 478.2

752

T 478.3

753

T 478.4

754

T 499.0

759

T 669.0

770

T 669.5

770.8

T 669.1

771

T 669.51

771.8

T 678.0

775

T 679.0

776

T 679.1

781

T 679.5

781.8

 

797

Motorové vozne

M 131.1

801

 

809

M 152.0

810

M 152.5

810.8

 

811

M 240.0

820

M 262.0

830

M 262.1

831

M 273.2

842

 

843

M 286.0

850

M 286.1

851

M 296.2

852

M 296.1

853

M 475.0

860

MU 20.0

889.95

M 131.2

890

M 144.0

891

M 153.0

892

M 153.5

892.8

M 250.0

893

M 263.0

894

 

Súvisiace články:
Ako je to s označovaním hnacích dráhových vozidiel? (22.03.2012)
Označovanie koľajových vozidiel (3.) (10.02.2011)
Označovanie koľajových vozidiel I. – niečo z histórie a Kryšpínovo označenie (15.05.2008)


Home