eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Parn������������������������������������������������������������������������ ru������������������������������������������������������������������������ne
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)

Peter, 10.06.2008 (40951 pretan)

 V sobotu 7. júna 2008 ráno v Revúcej pršalo. Ale nevadilo mi to, lebo to bol pre ma dôleitý de. Mal som poobede dohodnuté v Prešove jedno významné stretnutie, na ktoré som musel prís bez ohadu na poasie. Nasadol som teda do svojej obúbenej mašinky a vybral sa pomaly do Prešova. Kee som mal pred sebou ešte celé predpoludnie, a za Soroškou u nepršalo rozhodol som sa zastavi v Košiciach v ermeli, aby som sa pozrel na prevádzku najstaršieho parného úzkorozchodného ruša na Slovensku.

Do ermea som prišiel práve vas. Pristavené vozne sa pomaly zapali cestujúcimi, teda najmä demi, ktoré sem prišli v sprievode rodiov a starých rodiov. Na konci trate postávala „Danka“, motorový ruše TU 29.2003. Dnes mala vono, pretoe slubu mala Katka. Tá chvíu postávala pri plechovej remíze, ale netrvalo dlho a zapojila za seba vozne plné nedokavých detí.

Stanica erme


U 36.003 Katka veda remízy

Nasadol som aj ja do jedného voza, aby som sa previezol po detskej eleznici z ermea na Alpinku. Parný vláik sa pohol a odchádzame naas. Obas som vykukol, aby som spravil nejaký záber. Popritom som vychutnával exotickú vôu zmesi dymu a pary, ktorú Katka šírila okolo seba.

Ideme - smer Alpinka

Netrvalo dlho a zastavujeme v jedinej zastávke na trati s názvom Vpred. Ten názov je z ias, kedy sa táto eleznika volala pionierska. Úsek z ermea do zastávky Vpred bol dokonený 20. septembra 1955. Prevádzka na úseku zo zastávky Vpred do koncovej stanice Alpinka (predtým Pionier) zaala 1. mája 1956. Na zastávke teraz nikto nevystupuje, len pani sprievodkya prestúpila, aby si mohli cestujúci zakúpi symbolický cestovný lístok. Symbolický, pretoe jedna cesta stojí dnes vaka sponzorom elezniky len 20,- Sk. Na zhruba 5 kilometrovej úzkorozchodnej trati bolo vybudovaných 5 mostov a 13 priepustov. V roku 1972 došlo k podmytiu trate a prevádzka bola dva roky prerušená. Dokonca sa zaalo uvaova o jej zrušení. Našastie po dvoch rokoch bola prevádzka na trati obnovená. Okrem „Katky“ parného ruša U 36.003 tu bola v prevádzke aj „Štiavnická Ana“ U 35.104, ktorá bola predtým na úzkorozchodnej trati z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Dodnes je tu aj u spomínaný motorový ruše TU 29.2003 s motorom Tatra 111 s prevádzkovým výkonom 80 HP a s mechanickou štvorstupovou prevodovkou. Po krátkej jazde sme úspešne došli do cieovej stanice na Alpinke.

Alpinka – konená stanica vystupova

Tu väšina cestujúcich vystúpila. Niektorí tu mali konenú a išli za alšou zábavou. Malá skupinka však zostala sledujúc obeh súpravy. Predtým prebehla ešte menšia kontrola stavu parnej mašinky.

Prevádzková kontrola


U 36.003 Katka obieha súpravu


Obiehanie na Alpinke


U 36.003 Katka prichádza k súprave z opanej strany

Po krátkej chvíli bolo všetko pripravené na spiatonú cestu. Cestou spä bolo pomenej cestujúcich. Zrejme sa poniektorí budú vraca z výletu a v podveer. Ja som samozrejme opä nasadol, pretoe ma akali alšie povinnosti a ís peši tých 5 kilometrov sa mi nechcelo. Ideme. Predzves dávala najavo, e sa blíime k našej východzej a zárove cieovej stanici v ermeli. Dnes je predzves u nefunkná. Predtým však boli stanice vybavené funkným oznamovacím a zabezpeovacím zariadením, napr. stanici erme bolo mechanické zabezpeovacie zariadenie s rune ovládanými výhybkami, priom vchodové a odchodové návestidlo bolo závislé od ich polohy.

Mechanická predzves pred ermeom – dnes u nefunkná

V ermeli sa väšina cestujúcich pohadom na parný ruše U 36.003 rozlúila s košickou detskou eleznicou a išla si po svojom. Ja som sa ešte chvíu zdral, aby som zachytil aj tzv. zbrojenie a údrbu o najstarší parný ruše na Slovensku. Dnes to nebola prvá jazda Katky a zásoby uhlia sa pomaly minuli, take pred alšími poobedajšími jazdami bolo treba uhlie doplni. Aj popola bolo dos, tak ho bolo treba vyhraba spod kotla. No, a nakoniec aj vodu bolo potrebné doplni, aby sa mala z oho para v kotle vyrába.

Zopár lopát uhlia treba nahádza, aby bolo s ím kúri


Popol treba spod kotla vyhraba


Vody treba do zásobníka dopusti, aby bolo z oho paru vyrábaTakto vyzbrojená Katka u len akala na alších návštevníkov, aby ich mohla po ermeskom údolí povozi. Ešte malé zakývanie na rozlúku a pobral som sa za hlavným cieom môjho sobotajšieho putovania. Ale o tom a nabudúce.

Ahoj Katka!

Fotografie z výletu v ermeli si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)


Home