eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������ky
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka
Peter, 04.07.2008 (47704 pretan)

 Druhej asti sme navštívili údolie Smolníka, teda miesta, kde bola kedysi prevádzkovaná úzkorozchodná tra zo Smolníckej Huty do Mníška nad Hnilcom, resp. do Gelnice. Osobná doprava na tejto trati bola zastavená 27. mája 1961 a 30. apríla 1965 došlo k zastaveniu aj nákladnej dopravy. Následne bola tra zrušená a zlikvidovaná. V tejto asti sa budem venova strune úzkorozchodnému rušu U 36.003, ktorý nesie meno Katka.

Technické parametre parného ruša U 36.003
 

rad

U 36.0

 

výrobca

Hagans Erfurt

 

výrobné ísla

172 a 175

 

rok výroby

1884

 

rozchod

1000

mm

usporiadanie náprav

C

 

maximálna rýchlos

20

km/hod

maximálny výkon

152

kW

poet valcov

2

 

priemer valcov

286

mm

zdvih piestu

400

mm

rozvod

Allan-Trick

 

pretlak pary v kotli

12

bar

plocha roštu

0,7

m2

dka cez nárazníky

6350

mm

celkový rázvor

2000

mm

hmotnos

16,4

T

priemer hnacích kolies

850

mm

minimálny polomer oblúka

50

m

zásoba uhlia

0,28

m3

zásoba vody

1,7

m3

 

kompresor

typ D

 

 
Osobná doprava na elezninej trati v údolí Hnilca zaala 27. decembra 1884 a nákladná o štyri dni neskôr, 31. decembra 1884. Pre dopravu vlakov na úzkorozchodnej trati boli na základe výnimky (pre nákup elezniného materiálu z cudziny bolo potrebné výnimoné povolenie) objednané 4 parné rušne. Vyrobila ich v roku 1884 nemecká lokomotívka Ch. Hagans v Erfurte (výr. . 172 – 175) a mali íselné oznaenie 1 – 4. Po zoštátnení úzkorozchodnej eleznice v roku 1931 boli u SD oznaené ako U 36.001 a 04.

Úzkorozchodný parný ruše U 36.003 Katka


Pôvodné rušne radu U 36.0 boli konštrukne riešené tak, e na vnútornom ráme boli bez monosti prieneho a pozdneho posunu uloené tri hnacie nápravy. Kolesá strednej nápravy nemali okolesník, o umonilo lepšiu prevádzku v oblúkoch. Kotol ruša mal 100 iarníc, plocha roštu bol 0,7 m2 a celková výhrevná plocha bola 39,40 m2. Dvojitý parný stroj mal vonkajší rozvod Allan-Trick s dvojitou protikukou a horným závesom kulisy a plochými posúvami. Parné valce dvojitého parného stroja mali priemer 286 mm a zdvih piestov 400 mm. Rušne mali jednoduché spriahlo zlúené s nárazníkom. Rušne mali iba runú brzdu, ktorá pôsobila na kolesá dvoch náprav len z jednej strany. Kolesá rušov boli kotúové.

Úzkorozchodný parný ruše U 36.003 Katka


Z histórie štyroch úzkorozchodných rušov radu U 36.0 mono uvies, e ruše 36.001 bol poas 2. svetovej vojny predaný Slovenskými eleznicami do Maarska, kde dostal oznaenie 392.5001. Ruše 36.002 bol prevádzkovaný na Smolníckej úzkorozchodnej eleznici do zrušenia v roku 1965. Ruše U 36.003 bol tie prevádzkovaný na úzkorozchodnej eleznici do roku 1965. Po ukonení prevádzky bol nejaký as vyuívaný ako vykurovací kotol K 276 a neskôr bol vystavený ako pamätník v Spišskej Novej Vsi. Parný ruše U 36.004 bol v roku 1949 premiestnený na výpomoc pri výstavbe na úzkorozchodnú eleznicu do Hronskej Breznice (Hronskej Dúbravy). Po vybudovaní novej trate z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice s normálnym rozchodom bola úzkokoajka zrušená, preto sa ruše U 36.004 vrátil na Smolnícku úzkokoajku. Do Smolníckej Huty prešla aj as vozového parku vrátane parného ruša U 35.103.

Interiér búdky ruša
Niektoré informácie z histórie rušov uvedené v prameoch sa líšia. Poda zdrojov (3) a (4) poas 2. svetovej vojny mali parné rušne U 36.003 a 04 upravené elníky pre osadenie nárazníky a klasickej skrutkovky. Ruše 36.003 mal navyše predené vodné vane, asi na zvýšenie adhéznej anej sily pri ahaní akých vlakov. Takto upravený ruše U 36.003 bol da 27. apríla 1938 premiestnený do Hronskej Breznice na posilnenie dopravy na tunajšej úzkokoajke. Po návrate na Smolnícku úzkokoajku v roku 1950 boli predené vodné vane odstránené. Nech u je to tak, alebo onak dôleité je, e sa aspo jeden parný úzkorozchodný ruše radu U 36.0 na Slovensku zachoval. Ruše v roku 1990 prešiel rozsiahlou opravou v eských Veleniciach a vaka oprave môe by aj dnes v prevádzke na Košickej detskej eleznike.

Kompresor, vzduchojem a brzdi
Na ruše bol namontovaný kompresor typu D a vzduchová brzdová sústava. Kompresor je umiestnený na avej strane pred zásobníkom uhlia. Vzduchojem je upevnený zospodu na pravej strane. V búdke bol namontovaný brzdi. Na kotli vpredu je komín, za ním je umiestnený parojem a blišie k búdke je piesoník, v ktorom je zásoba piesku. V prípade potreby sa pieskuje tretia náprava. Parná píšala je umiestnená na búdke ruša.

Úzkorozchodný parný ruše U 36.003 Katka
Zásobník uhlia je na avej strane pred búdkou. Poda údajov uvedených na rušni má objem 1,2 m3. Vodné vane sú umiestnené vpredu a poda údajov na rušni je zásoba vody 1,5 m3. Na prednom elníku sú osadené nárazníky a klasická skrutkovka. Nad nárazníkmi sú umiestnené návestné svietidlá. Nachádzajú sa tu aj brzdové hadice pre brzdenie osobných vozov.

Zásobník uhlia je na avej strane pred búdkou


V prednej asti ruša je umiestnený zásobník vody


Súasný vzhad ruša sa z dôvodu rôznych technických úprav od pôvodného líši. Tieto zmeny však boli vyvolané potrebami prevádzky a bez niektorých by nebolo moné ruše dnes prevádzkova. Ve od výroby ruša U 36.003 uplynulo u 124 rokov.

Ruše a osobné vozne úzkorozchodnej eleznice
Pouité a odporuené literárne zdroje, napr.: 
 Fotografie úzkorozchodného parného ruša U 36.003 Katky si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home