eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 145
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (1.) - tunel Pstruhrsky, tunel Hjnicky a viadukt Chotrsky
Peter, 18.10.2008 (22935 pretan)

 Tra z Handlovej do Hornej Štubne bola vybudovaná ako súas tzv. Stredoslovenskej tranverzály, ktorá viedla v línii od Veselí nad Moravou cez Nové Mesto nad Váhom, Trenín, abokreky, Prievidzu, Hornú Štubu, Zvolen, Banskú Bystricu, ervenú Skalu a Margecany do Košíc a alej cez Bánovce nad Ondavou a Vojany do Uhorodu. Z viacerých alternatív bola nakoniec zvolená a vybudovaná tra z Handlovej do Hornej Štubne, ale boli aj iné alternatívy. Pre vybudovanie trate z Handlovej do Hornej Štubne prispela najmä skutonos, e sa vytvorilo elezniné spojenie Nitry s Turcom a taktie so Zvolenom a Banskou Bystricou.

Tra vedie nároným horským a geologickým terénom a vyiadala si vybudovanie viacerých viaduktov a tunelov. V tejto prvej asti si priblíime niektoré z nich, a to tunel Pstruhársky, tunel Hájnicky a viadukt Chotársky.

Ako zaujímavos mono uvies, e projekt výstavby elezninej trate z Nitry do Turca nebol nový. U na zaiatku 1. svetovej vojny bol Maarskou resp. ešte Uhorskou vládou vypracovaný projekt na výstavbu trate do Hornej Štubne, jediným cieom výstavby tejto trate boli vojenské úely. Tra poda maarského projektu s dkou 19,5 km mala by do stanice Horná Štuba zaústená z juhu, malo na nej by 6 tunelov s celkovou dkou cca 5,5 km, z nich najdlhší mal ma dku 3,6 km, a na trati mali by dve medziahlé stanice. 

Nártok trás elezniného prepojenia

 Z iných alternatív, ktoré prichádzali do úvahy, to boli elezniné prepojenia:

ale uvaovalo sa aj s alšími traami a to:

 Struný popis trate

Práce na výstavbe novej trate sa zaali 8.11.1927 po ukonení stavebných prác na tuneli pod Poanou na súasnej trati 121 z Nového Mesta nad Váhom do Veselí nad moravou. Úelom novej trati bolo uahi odbyt potravinových produktov z okolia Nitry a zvýši odbyt uhlia z Handlovej tak, aby sa zárove odahila preaená tra medzi ilinou a Vrútkami. elezniná tra zaína v elezninej stanici Handlová v nadmorskej výške 446 metrov nad morom. Tra v Handlovej nadväzuje na tra z Prievidze a Hornej Štubni nadväzuje na tra z Vrútok do Zvolena a Plešivca. Vzdušná vzdialenos medzi východzou a koncovou stanicou je iba 12 kilometrov. 

Schéma elezniného prepojenia Handlová – Horná Štuba

 Výškový rozdiel medzi Handlovou a 18,6 kilometrov vzdialenou Hornou Štubou je asi 184 metrov. Z tohto dôvodu bola tra umelo rozvinutá tak, aby maximálne stúpanie na trati bolo do 16 promile. Tra bola stavaná na rýchlos 70 km/hod. Minimálny polomer oblúkov na trati je 300 metrov. Z celkovej dky trate je 4444 metrov (teda takmer 25%) v tuneloch a na umelých stavbách takmer 30%. Celkom bolo potrebné postavi 67 mostných objektov, najdlhší je Pstruhársky viadukt (5 polí s dkou 25 metrov) a najvyšší je Bralský viadukt (výška 27 metrov). Násypy dosahujú výšku do 25 metrov. Z uvedených objektov si v dvoch astiach priblíime aspo niektoré, ale postupne budú doplnené fotografie aj alších menej známych objektov. Na stavbe trate z Handlovej do Hornej Štubne pracovalo v roku 1930 a 4200 robotníkov. Z nich pri výstavbe zahynulo 12, z toho 7 robotníkov pri výstavbe Bralského tunelu a 5 robotníkov zahynulo v kameolomoch. 

Nártok trasy pomocnej úzkorozchodnej elezniky

 Pri výstavbe bol na prepravovanie vekého mnostva zeminy, kameni, štrku, cementu, piesku, dreva a alšieho materiálu vybudovaný dopravný systém. Na rôznych miestach stavby a v lomoch bolo postavených šes koajových a jedna visutá lanovka. Lanovky pracovali na princípe samospádu a boli len brzdené. Pre výstavbu Hájnického tunela bol špeciálne postavený výah, ktorý poháal parný stroj. Kadý stavebný úsek mal svoju elezniku s rozchodom 600 milimetrov. Na nich bolo v prevádzke celkom 8 parných a 6 motorových rušov. Okrem toho tu bola postavená hlavná príjazdová eleznika s rozchodom 760 milimetrov, jej dka bola 5850 metrov. eleznika mala zaiatok v prekladisku v Ráztonom (km 13,6) a viedla najkratšou trasou do Remätskej doliny. Tu bola postavená úvraová výhyba „U Hájnika“. Odtiato pokraovala eleznika a k Chotárskemu viaduktu a úvraová tra viedla zase k Bralskému tunelu. Výstavba elezniky zaala v roku 1927. Výstavba elezninej trate z Handlovej do Hornej Štubne bola dokonená 20.12.1931. 

Poloha objektov na mape

 Pstruhársky tunel

Tunel leí tesne za zrušenou výhybou Pstruhary (alebo Pstruháre alebo Pstruhany). Zaiatok tunela je v km 13,819. Jednokoajný 380 metrov dlhý tunel preráa bonú horskú vetvu. Jeho 324 metrov leí v priamke a zostávajúca as v oblúku s polomerom 340 metrov. Niveleta v tuneli má stúpanie 13,997 promile v rovnej asti a v oblúku 12,384 promile. Nadloie nad tunelom dosahuje výšku 28 metrov. Razenie smerovej štôlne zaalo 7.11.1929 na strane od Handlovej. Pri razení sa pouívali pneumatické kladivá. Priemerný denný postup bol 2,40 metra. Štôla bola prerazená 18.7.1930. Plný výlom zaal 9.1.1930 a pracovalo sa poda modifikovanej novšej rakúskej metódy. 

Pstruhársky tunel – Handlovský portál

 Tunel je po celej svojej dke obmurovaný a má spodnú klenbu. Tunelové pásy majú dku 8 metrov. Výmurovka bola ukonená v prvej polovici decembra 1930. Tunelové murivo je z andezitu dováaného z lomu „Fuchsberg“ lanovou dráhou a po pracovnej úzkokoajnej eleznike. Nepremokavý betónový kryt bol urobený len v páse . 1 s celkovou plochou 76 metrov štvorcových. V tuneli je poloený zvršok sústavy T z koajníc 25 metrov dlhých o hmotnosti 49,7 kilogramov na meter. 

Pstruhársky tunel – Štubniansky portál

 Za tunelom v smere do Hornej Štubne zaína tra ma horský charakter a prechádza zalesnenou oblasou.

Hájnický tunel

Jednokoajný 103 metrov dlhý tunel preráa strmý horský výbeok. Zaiatok tunelu leí v km 12,812. as tunelu od Handlovej v dke 71,83 metrov leí v oblúku s polomerom 300 metrov. Zostávajúca as je rovná. Niveleta dosahuje stúpanie 12,145 a 13,997 promile. Nadloie nad tunelom dosahuje výšku 20 metrov. 

Hájnický tunel – Handlovský portál


Hájnický tunel – Štubniansky portál

 Spodná smerová štôla bola razená od Handlovej, s razením sa zaalo 15.5.1929 a ukonilo sa 1.7.1929. Priemerne za de za vyrazilo 3,30 metra. S plným výlomom sa zaalo 9.1.1930. Stavba tunelovej rúry bola vykonaná poda novšej rakúskej metódy, so zjednodušeným vo vápencovej asti. Tunel je celý obmurovaný bez spodnej klenby. Okrem portálových pásov a niekokých kratších pásov mali tunelové pásy dku 8 metrov. Výmurovka bola ukonená 12.8.1930. Na výmurovku bol pouitý andezitový kame z lomu „Pfaffenberg“, ktorý bol dopravovaný k trati Prievidza – Handlová a alej do prekladiska v Ráztonom, odki a bol alej prepravovaný úzkorozchodnou eleznikou do úvraovej stanice „U Hájnika“. Z úvraovej stanice bol kame a stavebný materiál dopravovaný k tunelu pomocou výahu poháaného parným dvojvalcovým strojom s výkonom 20 HP.

Chotársky viadukt

Viadukt leí v stavebnom km 6,2/3 a prekleuje údolie Chotárskeho potoka. Viadukt má tri otvory. Leí v oblúku s polomerom 300 metrov. Prevýšenie je 142 milimetrov. Niveleta má stúpanie 14,145 promile. Pod viaduktom vedie poveda potoka preloená lesná cesta so spevnevným povrchom. Viadukt tvoria tri plechové nosníky s rozpätím 25,0 metrov, s mostovkou zapustenou. Dka viaduktu aj s oporami je 104,0 metra. V oporách so šírkou 4,70 metra sú usporné klenby so svetlosou 9,0 metra. 

Chotársky viadukt – horná as viaduktu


Chotársky viadukt – niveleta dosahuje výšku 25 metrov


Chotársky viadukt – úsporné klenby sú na oboch oporách

 Najväšiu výšku dosahuje niveleta nad potokom a to 25 metrov. Piliere majú lichobeníkový pôdorys a horná šírka na ušom konci ma 2,50 metra. Nábeh pilierov je 20:1. Horná dka pilierov je 5,0 metrov. Oceové konštrukcie sú vo všetkých troch otvoroch viaduktu vytvorené rovnako. Vzdialenos plnostenných hlavných nosníkov sú 3,0 metre, priehrady 10x2,50 metra. Šírka mostovej plochy medzi zábradlím na oboch okrajoch je 4,8 metrov. Chodníky sú uloené obojstranne na konzolách, nad piliermi medzi susednými konštrukciami sú záchranné výstupy na konzolách. Hmotnos všetkých troch oceových konštrukcií je 222,965 kilogramov. Viadukt dodalo a postavilo Vítkovické horní a hutní tístvo.

Literatúra:

 Fotografie elezniných objektov uvedených v lánku si môete pozrie vo fotoalbume. © Autor

Svisiace lnky:
80. vroie trate Handlov Horn tuba (20.12.2011)
Na trati 145 Prievidza Horn tuba vyrstol nov eleznin most (06.10.2009)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (3.) - Bralsk viadukt, Pekelsk tunel a tubansk tunel (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (2.) - Bralsk tunel (tunel T. G. Masaryka) (26.10.2008)
Tra 145: Horn tuba - Prievidza (27.09.2007)


Home