Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Technick������������ inform������������cie
Vodný odpor
Peter, 29.11.2008 (13608 prečítané)

  V niektorých rušňových depách motorovej trakcie sa nachádza zariadenie „vodný odpor“. Vodný odpor slúži na preskúšanie spolupráce naftového motora a generátora niektorých dieselelektrických rušňov, prípadne sa tu robia ďalšie skúšky, napr. kontrola izolačného stavu. Súčasne so skúškou spolupráce naftového motora a generátora sa kontrolujú a nastavujú ovládacie prístroje rušňa. Skúšky na vodnom odpore sa vykonávajú na rušňoch, ktoré nemajú elektronické riadenie výkonu.

 V súčasnosti sú stále v prevádzke motorové rušne, ktoré nemajú elektronickú reguláciu. Sú to rušne napr. radov 721, 751 a 770. Práve pre tieto rušne sa využíva vodný odpor pri nastavovaní ovládacích prístrojov. Podstatou metódy vodného odporu je, že elektrická energia vyrobená generátorom sa nepremieňa na mechanickú energiu v trakčných motoroch, ale na tepelnú vo vodnom odpore.
 
Vodný odpor - RD Zvolen
Vodný odpor - RD Zvolen
 
  Vodný odpor pozostáva z vodnej nádrže naplnenej vodou, do ktorej sa ponára 16 elektród z oceľového plechu hrubého 4 mm s účinnou plochou 1,25 m2. Jedna nádrž je stavaná zhruba na 1000 kW výkonu. Elektródy sú striedavo kladné a záporné a pomocou izolátorov sú zavesené na drevených trámoch. Proti korózii sú elektródy chránené pozinkovaním. V spodnej časti sú umiestnené izolačné rozpery tak, aby počas prevádzky nedošlo k vzájomnému dotyku elektród.
 
Vodný odpor - RD Zvolen
Vodný odpor - RD Zvolen
 
 Postup pri meraní je zhruba rovnaký, len parametre, ktoré sa pri meraniach nastavujú závisia od konkrétneho radu rušňa. Odpoja sa trakčné motory. Kladné a záporné elektródy sa ohybnými káblami pripoja na generátor skúšaného rušňa podľa konkrétnej schémy. V obvode sú zapojené príslušné meracie prístroje. Prúd v budiacom vinutí budiča sa nastaví na príslušné hodnoty. Naftový motor sa ohreje (teplota chladiacej vody dosiahne teplotu 65 až 75 °C) a ohreje sa tiež vinutie trakčného generátora a budiča zaťažovaním do vodného odporu. Pri brzdení je generátor a naftový motor zaťažovaný do vodného odporu menovitým výkonom. Požadovaný výkon a jeho elektrická regulácia sa nastaví budičom. Pre kontrolu charakteristiky generátora musia pracovať ventilátory a ostatné pomocné zariadenia. Skontrolujú sa prúdy nakrátko na všetkých stupňoch kontroléra a takisto sa skontrolujú sa tri body vonkajšej charakteristiky generátora.
 
 Pri rušni radu 751 sa napr. nastavia šuntovacie relé takto: relé RF1 spína pri 560 V a 750 A a odpadá pri 412 V a 2360 A, relé RF2 spína pri 590 V a 1650 A, a odpadá pri 432 V a 2260 A.
 
Schéma zapojenia - rušeň radu 721
Schéma zapojenia - rušeň radu 721
 
RD Plešivec 721035-4 na vodnom odpore
RD Plešivec 721035-4 na vodnom odpore
 
RD Plešivec 721.004-0 na vodnom odpore
RD Plešivec 721.004-0 na vodnom odpore
 
 Správne výkonové hodnoty generátora možno dosiahnuť len ak je naftový motor v bezchybnom stave, teda je nastavený na menovité otáčky a  výkon.
 
Schéma zapojenia - rušeň radu 770
 Schéma zapojenia - rušeň radu 770
 
 Technické parametre vodného odporu určuje príslušná technicka norma. Zatiaľ som nenašiel špeciálnu literatúru, ktorá by sa zaoberala týmto zariadením, ale stručné informácie o vodnom odpore možno nájsť v literatúre:
Foto: © autor & Dušan Antalík

Home