Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
������������RT
Vyhodnotenie ankety o predĺžení ŠRT z Hanisky pri Košiciach do Viedne
Peter, 04.12.2008 (22892 prečítané)

 Nejaký čas je na stránkach magazínu Železničné.info zverejnená anketa súvisiaca s predĺžením širokorozchodnej trate z Hanisky pri Košiciach do Bratislavy, resp. Viedne. V súčasnosti sa o tomto projekte opäť hovorilo v súvislosti s podpísaním druhého memoranda medzi Slovenskom, Ukrajinou a Ruskom. To je vhodná príležitosť nielen na vyhodnotenie ankety, ale aj na zhrnutie zatiaľ zverejnených informácií o pripravovanom projekte. Úvodom chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa do tejto ankety zapojili a vyjadrili svoj názor.

 Výstavba širokorozchodnej trate (ŠRT) a jej predĺženie do Bratislavy a Viedne by mohlo byť dokončené do desiatich rokov. Uviedol to po podpise memoranda medzi Slovenskom, Ukrajinou a Ruskom v obci Dobrá na východnom Slovensku súčasný minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. ŠRT by bola pokračovaním ruskej Transsibírskej magistrály, ktorá je najdlhším železničným spojením na svete s dĺžkou 9300 kilometrov. Existuje viacero návrhov na predĺženie ŠRT do Viedne. Okrem predĺženia z Hanisky pri Košiciach sa uvažuje predĺžiť ŠRT z Poľska v trase Katovice – Bratislava – Viedeň, alebo cez Maďarsko v trase Čop – Zahony – Budapešť – Viedeň.
 
Predĺžiť ŠRT do Viedne je rakúsko-ruský nápad. Práve v Rakúsku považujú tento projekt za veľkú šancu, ktorá by umožnila rozšíriť trhy až na Ďaleký východ. Tovary by sa mohli po železnici prepravovať na rastúce trhy v Rusku a Číne dvakrát rýchlejšie, ako loďami. Ďalším argumentom pre výstavbu ŠRT do Bratislavy a Viedne by bola možnosť prekladať tovar na riečne lode a využiť na ďalšiu prepravu vodný kanál Rýn - Mohan – Dunaj. O tomto projekte sa dosť veľa hovorilo aj počas návštevy ruského prezidenta v Rakúsku v roku 2007, ktorého sprevádzal ruský spolumajiteľ rakúskej firmy Strabag.
 
Ilustračné foto
 
Prvotné návrhy uvažovali s položením ďalších koľajníc súbežne vedúcimi na existujúcich tratiach, čím by vznikla koľajová spleť dvoch tratí s rozdielnym rozchodom 1435 a 1524 mm. Odhadované náklady pri tomto riešení boli predpokladané vo výške 1 miliardy eur s tým, že polovicou sumy by prispela Európska únia. Iný odhad výšky nákladov bol však až 3 miliardy eur.
 
V súčasnosti sa uvažuje s výstavbou novej koľaji, teda nešlo by o koľajovú spleť. Celkové náklady na celý projekt (nielen na slovenskú časť) sa v súčasnosti odhadujú na 4,3 miliardy eur. Stále však nie je zrejmé, kto a ako by výstavbu ŠRT financoval. Financovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je otázne po vstupe do európskej menovej únie. Rakúska strana chce v Bruseli vybaviť pre projekt výnimku a časť peňazí využiť aj z eurofondov. Zatiaľ však nie je potvrdené, či sa postaví samostatná nová ŠRT, alebo sa na území Slovenska pridá len tretia koľaj k existujúcej koľaji.
 
Ilustračné foto
 
Aj po výstavbe ŠRT z Hanisky pri Košiciach do Viedne by prekladisko v Čiernej nad Tisou malo zostať a prekladať by sa v ňom mali naďalej sypké substráty, uhlie a železná ruda. Vo Viedni a prípadne v Bratislave by sa mal prekladať len tovar nad rámec súčasných prekládok. Malo by ísť predovšetkým o prepravu kontajnerov, ktoré sa teraz prepravujú loďami do európskych prístavov v Hamburgu a Rotterdame.
 
Nová ŠRT sa pre Slovensko oplatí len v tom prípade, ak bude dostatočné veľký objem prepraveného tovaru cez nás. Podľa memoranda podpísaného v máji 2007 v Moskve, by sa malo novou ŠRT prepravovať od 18 do 20 mil. ton tovaru ročne. Memorandum však nie je právne záväzné. To znamená, že prepravované množstvo môže byť podstatne menšie bez možnosti sa právne brániť a vymáhať náhradu za stratu na zisku.
 
Ilustračné foto
 
Zaujímavá štúdia na tému ŠRT bola uverejnená v časopise Železničná doprava a logistika 1/2008, ktorá je dostupná na stránke Žilinskej univerzity v Žiline. V nej sa uvažuje jednak s výstavbou novej ŠRT z Hanisky pri Košiciach do Bratislavy, resp. Viedne v dĺžke 490 km, a jednak z rekonštrukciou súčasnej ŠRT z Maťoviec do Hanisky pri Košiciach v dĺžke 87 km. V tomto smere je rozdelená aj kalkulácia stavebných nákladov uvedených v štúdii.
 
Štúdia uvažuje s trasovaním novej ŠRT z Hanisky pri Košiciach súbežne s traťou 160 do Zvolena, ďalej súbežne s traťou 150 do Palárikova a ďalej súbežne s traťou 130 do Bratislavy. Celkové investičné náklady na výstavbu novej ŠRT z Hanisky pri Košiciach do Bratislavy sa uvažujú vo výške 73,471 mld. Sk. Na modernizáciu existujúcej ŠRT z Maťoviec do Hanisky pri Košiciach za účelom zvýšenia dopravných a prepravných výkonov a pod. sa celkové náklady uvažujú vo výške 8,265 mld. Sk.
 
Ilustračné foto
 
Návratnosť investície možno odhadnúť z predpokladaných tržieb. Pri predpokladanom množstve tovarov 20 mil. ton ročne by ročné tržby za dopravu na úseku Maťovce – Haniska pri Košiciach (29 párov vlakov denne) dosiahli výšku 645,247 mil. Sk, a ročné tržby na úseku Haniska pri Košiciach – Bratislava (27 párov vlakov denne) by dosiahli cca 3,215 mil. Sk. Pochopiteľne, že je potrebné uvažovať aj s prevádzkovými nákladmi. Ročné prevádzkové náklady na zmodernizovanom úseku ŠRT Maťovce – Haniska pri Košiciach sa predpokladajú vo výške 348 mil. Sk a na novom úseku ŠRT Haniska pri Košiciach – Bratislava sa ročné prevádzkové náklady predpokladajú vo výške 2,2 mld. Sk. V závere štúdie sa uvádza, že pri predpokladanom prepravovanom objeme 20 mil. ton ročne sa dá uvažovať o výstavbe novej ŠRT do Bratislavy.
 
Iné zverejnené odhady však hovoria o tom, že širokorozchodná trať by bola efektívna, ak by ňou prešlo 35 až 45 miliónov ton tovarov ročne. To by musela byť preprava tovarov asi päťnásobne vyššia oproti súčasnosti.
 
Ilustračné foto
 
V súvislosti s podpísaním druhého memoranda boli zverejnené ďalšie odhady nákladov na výstavbu novej ŠRT vo výške 122 mld. Sk. Zatiaľ stále nie je zrejmé, kto projekt zaplatí a či sa vôbec stavať bude. Zhrňme si však možné negatíva a pozitíva.
 
Ilustračné foto
 
Za hlavné pozitíva tohto projektu možno považovať skutočnosť, že predĺženie ŠRT do Bratislavy (Viedne) urýchli prepravu tovarov z juhovýchodnej Ázie, Číny a Ruska a opačným smerom, oproti lodnej doprave sa čas skráti o polovicu. V Bratislave, resp. vo Viedni sa tak umožní prekladanie tovarov na riečne lode využijúc vodný kanál Rýn - Mohan – Dunaj, v prípade prekladiska v Bratislave by bol zisk z činností súvisiacich prekládkou tovarov. Pokiaľ by dopravu na novej ŠRT zabezpečovalo štátne Cargo vznikol by zisk z prepravy po ŠRT.
 
Ilustračné foto
 
Za hlavné negatíva možno pokladať hrozbu nedodržania podmienok a predpokladaného objemu 20 mil. ton, následkom čoho by bol pokles tržieb z prepravy, bez možnosti právne vymáhať škodu.
 
Stále hrozí zánik prekladiska v Čiernej nad Tisou a strata zamestnania veľkého množstva ľudí. Ďalším nedostatkom je nízky počet vhodných rušňov, v súčasnosti je k dispozícii 42 jednosmerných elektrických rušňov resp. 21 dvojíc, nákup nových rušňov by si vyžadoval ďalšie nemalé investície; či je možné rekonštruovať rušne radu 131 na široký rozchod, mi nie je známe. V prípade nedostatku vhodných rušňov hrozí, že dopravu budú zabezpečovať zahraničné spoločnosti, z čoho vyplýva hrozba straty zisku z prepravy domácemu prepravcovi. V prípade zániku prekladiska v Čiernej nad Tisou by došlo k ďalšiemu poklesu objemu prepravovaných tovarov po železničných tratiach s normálnym rozchodom, ktoré sú v súčasnosti vyťažené sotva na 30%.
 
Dávnejšie prenikli na verejnosť úmysly o nahradení jednosmernej trakčnej napájacej sústavy (TNS) 3 kV striedavou TNS 25 kV, 50 Hz. Negatívne sa v tomto smere javí vybudovanie ŠRT s jednosmernou TNS až do Bratislavy, pretože trať ŠRT je elektrifikovaná práve touto jednosmernou TNS. Zmenu TNS na striedavú možno vylúčiť, keďže aj v Rusku a na Ukrajine sa používa práve táto jednosmerná TNS 3 kV.
 
Vylúčiť celkom nemožno ani fakt, že sa prekladisko vybuduje len vo Viedni, z čoho vyplýva hrozba straty zisku z tejto činnosti pre Slovensko.
 
Ďalším reálnym rizikom je hrozba straty časti finančných prostriedkov (z 3,2 mld. eur), ktoré má Slovenská republika na obnovu železničných tratí, výstavbu železničných koridorov, diaľnic a rýchlostných ciest, čím by sa táto výstavba spomalila alebo zastavila.
 
Ilustračné foto
 
Záver
 
Pre úplnosť treba poznamenať, že aj v prípade nepostavenia novej ŠRT do Bratislavy a Viedne hrozí riziko poklesu objemu prepravovaných tovarov po našich tratiach. Maďarské železnice predali nákladnú dopravu rakúskym železniciam, ktoré uvažujú o vybudovaní prekladiska blízko ukrajinských hraníc. Rozhodnutie, zdá sa, nie je jednoduché. Najväčšou hrozbou je, že o výstavbe novej ŠRT budú rozhodovať politici, ktorí nemusia vždy obhajovať záujmy celej spoločnosti, a rovnako tak nemusia pri rozhodovaní posudzovať vec objektívne a postupovať transparentne, prípadne sa rozhodujú pod tlakom. Z porovnania zoznamu kladov a mínusov mi vyplýva viac nevýhod a rizík. Je to aj z dôvodu stále pretrvávajúceho nedostatku podrobnejších informácií. V médiách sa doteraz opakujú len viac-menej známe veci.
 
Ilustračné foto
 
Ak predpokladáme, že sa v budúcnosti naozaj výdatne zvýši objem prepravovaných tovarov tak, žeby prekladisko v Čiernej nad Tisou nezvládlo tento objem, je lepšie investovať podstatne menej prostriedkov a postaviť prekladisko v oblasti Hanisky pri Košiciach. Investície do predĺženia ŠRT do Viedne sú podľa mňa príliš vysoké a návratnosť veľmi neistá.
 
Do úvahy je nutné brať aj súčasnú zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu z dôvodu svetovej finančnej krízy, ktorej negatívne dôsledky sa už prejavujú aj na Slovensku. Pokles výroby znamená menej prepravených surovín pre výrobu a menej hotových produktov po železnici. Dokonca sa to týka priamo súčasnej ŠRT, kde z dôvodu poklesu výroby v USS Košice došlo aj k poklesu prepravy.
 
Záverom sa chcem ešte raz poďakovať účastníkom ankety.
 
Ilustračné foto: © autor

Súvisiace články:
Správa o príprave a realizácii výstavby ŠRT Košice - Bratislava - Viedeň (17.02.2009)
Správa o príprave a realizácii výstavby širokorozchodnej trate Košice - Bratislava - Viedeň (05.12.2008)
Širokorozchodná železničná trať: Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT (27.09.2007)


Home