eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou
Peter, 23.01.2009 (62141 pretan)

   Dnes si v tichosti pripomíname 54. výroie otvorenia trate Roava – Tura nad Bodvou. Tento úsek je súasou dnešnej trate 160 Zvolen – Košice. Tra so súasným oznaením 160 vznikla pospájaním dávnejšie postavených úsekov elezniných tratí. Existencia niektorých jej úsekov siaha a do 19. storoia, kee do Roavy bola eleznica postavená u v roku 1874 a do Turne nad Bodvou v roku 1890.

  Dlhé obdobie (65 rokov) medzi týmito asi 31 kilometrov vzdialenými eleznicami elezniné prepojenie nebolo. A po 2. svetovej vojne sa vzhadom na industrializáciu Slovenska rozhodlo o vybudovaní junej trate, ktorá mala spoji východné Slovensko so strednou a západnou asou krajiny. Táto novovybudovaná tra mala najmä odbremeni tra z Košíc do iliny. Úsek z Roavy do Turne nad Bodvou bol najaším úsekom, pretoe musel prekona pohorie Slovenského krasu. Tou najväšou a najašou stavbou bola práve výstavba viac ako 3 kilometre dlhého Jablonovského tunelu. Súasou stavby bolo tie vybudovanie novej elezninej stanice v Roave.
 
Parný ruše 422.0108 Malý býek v Roave
50. výroie
 
   Pri príleitosti 50. výroia otvorenia trate z Roavy do Turne nad Bodvou sa da 15.10.2005 uskutonila spomienková slávnostná jazda parného vlaku z Roavy do Turne nad Bodvou a spä. Pripomeme si túto spomienkovú akciu fotografiami, na ktorých som slávnostnú atmosféru zaznamenal. 
 
Pamätná tabua odhalená pri príleitosti 50. výroia trate
50. výroie
 
 Stanica Lipovník
50. výroie
 
 Jablonovský tunel
50. výroie
 
 Jablonov nad Turou - mosty ponad cestu I/50
50. výroie
 
 elezniná stanica Jablonou nad Turou
50. výroie
 
 Tra z Jablonova nad Turou do Hrhova klesá
50. výroie
 
 Stanica Hrhov, v pozadí Slovenský kras
50. výroie
 
  Cieová stanica Tura nad Bodvou
50. výroie
 
  Pózovanie pod Turnianskym hradom
50. výroie
 
50. výroie
 
 Návrat do Roavy
50. výroie
 
 Slávnostná súprava po príchode spä do stanice Roava
50. výroie
 
Pomaran T 678.0012 v Roave posunuje... 
T 678.0012 v Roave
 
...aby sa dostal na elo súpravy do Zvolena
T 678.0012 v Roave
 
 
Spoluorganizátorom akcie bol Klub historickej techniky pri Rušovom depe vo Zvolene 

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home