Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
N������������kladn������������ doprava
Správa o aktuálnej ekonomickej situácii v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
admin, 25.02.2009 (10370 prečítané)

BRATISLAVA  (MDPT SR) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predkladá iniciatívny materiál „Správa o aktuálnej ekonomickej situácii v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.“, z dôvodu potreby riešiť vzniknutú ekonomickú situáciu v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., spôsobenú globálnou finančnou a hospodárskou krízou.

Cieľom opatrení navrhovaných v materiáli je zmierniť dopady globálnej krízy na hospodárenie ŽSSK Cargo, a.s., a tým zároveň predísť prípadným negatívnym sociálnym dopadom, ktoré by následne mohli vyplynúť z neriešenia tejto situácie.
 
 
Správa o aktuálnej ekonomickej situácii
v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
 
 
1. Zhrnutie výsledkov ZSSK CARGO do konca roku 2008
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) bola v priebehu celého roka 2005 pripravovaná výlučne na privatizáciu, čoho výsledkom bolo zastavenie všetkých bežných aktivít, útlm rozvoja a nevyhnutného pokračovania konsolidácie novovzniknutej spoločnosti.
Po nástupe nového vedenia na jeseň 2006 už z úvodnej previerky existujúceho stavu ZSSK CARGO vyplynulo, že spoločnosť za rok 2005 neoprávnene vykázala stratu o viac ako štvrť miliardy Sk nižšiu ako bola realita. Okrem toho previerka poukázala na neriešenú environmentálnu záťaž z minulosti za takmer 2 miliardy Sk. Rovnako nebol dostatočne zvládnutý proces ohodnotenia majetku, kde sa objavilo nadhodnotenie reálnych hodnôt majetku vloženého akcionárom do základného imania spoločnosti vo výške viac ako 800 miliónov Sk.
ZSSK CARGO preto po zrušení privatizačného projektu na konci roku 2006 naštartovalo úplne nové procesy, ktoré smerovali k zachovaniu spoločnosti pod rozhodujúcim vplyvom štátu a k oživeniu rozvoja všetkých aktivít, najmä v oblasti obchodu a monitorovania efektívnosti procesov za účelom dosiahnutia zisku.
Nové vedenie ZSSK CARGO intenzívne riešilo kľúčové oblasti reštrukturalizáciou obchodných, prevádzkových a finančných procesov s cieľom zvýšiť produktivitu práce tak, aby spoločnosť dosiahla v čo najkratšom možnom čase kladné hodpodárenie so zachovaním a udržaním sociálnych štandardov pre zamestnancov v rámci reálnych ekonomických možností.
Vedenie spoločnosti sa zameralo najmä na systémové opatrenia v oblasti počtu, štruktúry a využívania koľajových vozidiel s hlavným cieľom zvýšiť ekonomickú efektívnosť prepravy tovarov, zásadne zmeniť plánovanie obehových a logistických procesov s cieľom implementovať progresívny systém prepravy tovaru s vysokou mierou flexibility orientovanej na potreby zákazníkov, ako aj na zvýšenie efektivity využívania majetku a reštrukturalizáciu nákladov.
Výsledkom tejto práce bolo, že sa spoločnosti v roku 2007 podarilo znížiť prevádzkové náklady o viac ako 600 miliónov Sk, preveriť a zaúčtovať objektívne nevyhnutné rezervy na environmentálne záťaže a komplexne zmeniť systém financovania zo strany bánk.
ZSSK CARGO urýchlene naštartovalo proces reštrukturalizácie úverového zaťaženia, kde spoločnosť načerpala najmä dlhodobé lacnejšie zdroje na úkor zníženia úverovej angažovanosti v oblasti krátkodobých úverov, čo taktiež znamenalo zníženie celkových nákladov na financovanie spoločnosti z titulu efektívnejšieho previazania potrieb financovania v dlhodobom časovom horizonte. ZSSK CARGO aj napriek nevyhnutným investíciám v roku 2007 znížilo výšku celkovej úverovej zadĺženosti o pol miliardy Sk, čo vyplynulo z titulu rozsiahlej reštrukturalizácie nákladových položiek spoločnosti.
V roku 2007 prišlo k ďalšiemu významnému posunu aj v oblasti transparentnosti finančného riadenia ZSSK CARGO implementáciou Medzinárodných štandardov finančného vykazovania IFRS, čo vo veľkej miere prispelo k zvýšeniu dôvery bánk a finančných inštitúcií.
Rovnako v roku 2007 ZSSK CARGO naštartovalo komplexnú previerku efektívnosti využívania zvereného majetku pre svoje podnikanie, čoho výsledkom bola identifikácia ekonomicky neefektívnych opravárenských kapacít. V roku 2007 prišlo k uzavretiu rušňového depa v Prešove, začiatkom roka 2008 opravárenského pracoviska v Lučenci a začiatkom roka 2009 rušňového depa v Trnave. Tento kontinuálny proces má z pohľadu ďalšej reštrukturalizácie nákladov spoločnosti veľký význam najmä z dlhodobého hľadiska, pretože prichádza k postupnej konsolidácii prevádzkových a opravárenských výkonov v nadväznosti na reálnu potrebu prepráv.
 
V roku 2007 došlo taktiež k zmene procesov obstarávania s cieľom zabezpečiť transparentnosť a maximálne úspory v oblasti tovarov a služieb tak, aby bola spoločnosť schopná identifikovať v reálnom čase najnižšiu cenu na trhu a objednávať len také množstvá materiálu a zásob, ktoré dokáže v relatívne krátkom čase použiť a spotrebovať na svoje výkony. Rovnako spoločnosť zefektívnila systém zásobovania tým, že ZSSK CARGO postupne presadzuje u dodávateľov systém distribúcie zásob na miesto spotreby, čím významne znižuje distribučné a finančné náklady na ich udržiavanie.
Všetkými horeuvedenými reštrukturalizačnými krokmi sa v roku 2007 podarilo znížiť stratu oproti roku 2006 o viac ako 600 miliónov Sk na historicky najnižšiu stratu od vzniku spoločnosti vo výške 252 miliónov Sk.
V roku 2008 nastúpený trend pokračoval a základným cieľom bola najmä stabilizácia a udržanie znížených nákladov v rozsahu roku 2007, na základe čoho vedenie spoločnosti postavilo pre rok 2008 ako objektívne najvyšší cieľ dosiahnuť reálny zisk.
Výsledkom dôslednej práce riadenia nákladov aj napriek výrazne negatívnym trendom, ktoré indikovala nastupujúca globálna finančná a hospodárska kríza na jeseň 2008, je, že ZSSK CARGO splnilo za rok 2008 svoj základný cieľ a podľa predbežných výsledkov zaznamenala akciová spoločnosť prvý krát vo svojej histórii zisk vo výške 52 miliónov Sk.
V roku 2008 zároveň na základe výsledkov reštrukturalizácie spoločnosti vedenie pristúpilo k nevyhnutným zmenám riadenia a organizácie práce, čím sa vytvorila efektívna organizačná štruktúra odzrkadľujúca nové podmienky obchodných, prevádzkových a finančných procesov.
Od júla 2006 do konca roku 2008 prišlo k poklesu počtu zamestnancov spoločnosti o viac ako 1 200, čo predstavuje pokles viac ako 10% pôvodného stavu a v evidencii k 1. januáru 2009 bolo 10 408 zamestnancov.
Vedenie ZSSK CARGO zároveň zodpovedne plnilo záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv, pričom rast priemerných miezd dosiahol v roku 2008 hodnotu 8,2% a 6,5% v roku 2007. Priemerná mzda dosiahla na konci roka 2008 hodnotu 22 337 Sk.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri zachovaní štandardného prepravného výkonu spoločnosti na úrovni bežných cca 50 miliónov ton tovaru boli naštartované všetky procesy v ZSSK CARGO tak, aby spoločnosť v nasledujúcich rokoch dosahovala primeraný zisk pri zachovaní zamestnanosti, konkurencieschopnosti a udržaní technologického rozvoja.
Zároveň vedenie spoločnosti ZSSK CARGO plnilo všetky úlohy v súlade s programovým vyhlásením vlády SR v oblasti železničnej dopravy, ktoré hovorí o zachovaní dominantného postavenia štátu v železničných spoločnostiach, prehodnotení ich výkonnosti a ekonomickej efektívnosti a posúdení inštitucionálnej možnosti zmeny ich riadenia.
2. Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na ZSSK CARGO
Hospodárska a finančná kríza sa začala vo významnej miere prejavovať v prepravách spoločnosti už v auguste 2008. Oproti ročným plánovaným prepravám v objeme 48,1 miliónov ton odviezlo ZSSK CARGO za rok 2008 iba 44,5 miliónov ton tovaru, pričom viac ako 70% tohto poklesu vzniklo v mesiacoch november a december 2008.
Najvýznamnejší prepad v objemoch prepráv bol zaznamenaný v komoditách železná ruda, uhlie, koks, kovový materiál a šrot u najvýznamnejších zákazníkov ako U.S. Steel Košice, Arcelor Mittal, Třinecké železárny, Dunafer, Železniarne Podbrezová, Slovnaft, Siderit a Elektrárne Vojany.
Tento prudký pokles prepráv mal priamy vplyv na finančný výpadok v tržbách spoločnosti oproti plánu na rok 2008 v objeme takmer 1,4 miliardy Sk.
Negatívny vývoj v oblasti prepráv pokračuje aj naďalej, čo potvrdzujú aj výsledky za mesiac január 2009. ZSSK CARGO prepravilo 2,1 miliónov ton tovaru, čo predstavuje len 55% výkonov v januári minulého roka. Výpadok na tržbách v januári 2009 oproti januáru 2008 predstavuje viac ako 500 miliónov Sk, čo je 48%-ný medziročný pokles.
Tržby z prepravy dosiahli v januári 2009 výšku 546 miliónov Sk, čo nepostačuje ani na úhradu základných a najnevyhnutnejších nákladov súvisiacich s prepravou, ktorými sú osobné náklady a poplatok za ŽDC vo výške 570 miliónov Sk.
Štruktúra nákladov ZSSK CARGO je tvorená 70%-ným podielom fixných nákladov. Najvýznamnejšou položkou fixných nákladov sú osobné náklady, ktorých absolútny objem zostáva nemenný aj napriek poklesu prepravných výkonov o viac ako 40%.
Druhým významným faktorom je, že pri výraznom poklese objemu prepráv a vzhľadom na existujúci nelineárny model spoplatňovania železničnej infraštruktúry prichádza k tomu, že pomer poplatku za ŽDC predstavoval v roku 2008 náklad vo výške 36% výnosov z prepráv a v roku 2009 stúpol na 45%. 9%-né zvýšenie podielu ŽDC na výnosoch z prepráv spôsobilo v januári 2009 dodatočné neočakávané náklady v ZSSK CARGO vo výške 50 miliónov Sk, čo na ročnej báze znamená takmer 600 miliónov Sk.
Pre porovnanie priemerná cena za použitie ŽDC za tonu prepraveného tovaru vzrástla v roku 2009 na 113 Sk za tonu, pričom v roku 2008 to bolo len 105 Sk za tonu.
Nákladová štruktúra ZSSK CARGO, sieťový model obsluhy železničnej siete a nastavený systém spoplatnenia ŽDC diskvalifikujú národného železničného nákladného dopravcu v konkurenčnom boji s cestnými dopravcami. Uvedené dokumentuje januárový výpadok vo vnútroštátnych prepravách o viac ako 200 tisíc ton, čo predstavuje 47%-ný pokles v porovnaní s januárom 2008. Takmer celý tento objem prešiel na cestnú dopravu, ktorá ponúkala dopravu na úrovni nákladov za naftu. Takýto cenový tlak nadol ZSSK CARGO nie je schopné zvládnuť.
Predpokladaný objem prepráv na 1. štvrťrok 2009 je 7,6 miliónov ton tovaru, čo je 65% výkonov 1. štvrťroka 2008. Tento objemový výpadok spôsobí medziročný pokles za jeden štvrťrok v tržbách z prepravy 1,3 miliardy Sk.
Pri predpokladanom rovnakom trende vo vývoji finančnej a hospodárskej krízy a jej dopadoch na európsky nákladný železničný prepravný trh počas celého roka 2009 a pri zachovaní súčasnej zamestnanosti v ZSSK CARGO bude výpadok v tržbách z prepravy minimálne 5 miliárd Sk, čo vygeneruje na ročnej báze predpokladanú stratu spoločnosti vo výške 4 mld. Sk.
Výpadok v tržbách nie je možné nijakým spôsobom nahradiť alternatívnym spôsobom reorganizácie spoločnosti na iný typ podnikania, prípadne zmenou zamestnanosti pre iný typ práce, pretože prevádzkové profesie sú úzko špecializované na odborne kvalifikovaný výkon v oblasti železničnej nákladnej dopravy.
Významný nepomer medzi medziročným poklesom tržieb a úsporou nákladov za štvrťrok 2009 dokumentuje skutočnosť, že v 1. štvrťroku 2009 je potrebných až 96% tržieb z prepravy na pokrytie dvoch kľúčových nákladových položiek a to osobných nákladov a poplatku ŽSR za použitie železničnej dopravnej cesty (ŽDC). V rovnakom období roku 2008 na to stačilo len 67% celkových výnosov.
Zostávajúca časť výnosov vo výške 474 miliónov Sk nemôže pokryť ostatné náklady za 1. štvrťrok 2009 vo výške 1,5 miliardy Sk, z čoho vyplýva, že ZSSK CARGO na 1. štvrťrok 2009 predpokladá stratu vo výške 958 miliónov Sk. Pri predpoklade, že situácia na železničnom dopravnom trhu ostane nezmenená po celý rok 2009, dosiahne ŽSSK Cargo stratu obdobnú ako v prvom štvrťroku 2009 aj v celom roku 2009, t. j. 4 mld. Sk. Pre porovnanie bol v 1. štvrťroku 2008 zostatok výnosov 1,5 miliardy Sk, čo stačilo nielen na pokrytie ostatných nákladov ale aj na vygenerovanie mierneho zisku 28 miliónov Sk.
ZSSK CARGO vzhľadom na veľmi významný dopad na hospodárenie a finančnú stabilitu firmy neuvažuje pre rok 2009 s novými investičnými akciami okrem aktivít prechádzajúcich z roku 2008. Okrem toho nebude kvôli nedostatku finančných prostriedkov realizovať opatrenia štátnej správy na zosúladenie stavu s legislatívnymi požiadavkami, resp. odstránenie zistených nedostatkov v oblasti environmentálych záťaží.
Hospodárska a finančná kríza ovplyvnila významne objem prepráv aj v susedných krajinách, s ktorými má Slovensko v oblasti železničnej nákladnej dopravy úzke obchodné vzťahy, ktoré priamo ovplyvňujú aj objem prepráv ZSSK CARGO. Priemerný prepad výkonov susedných železničných správ je 35%, pričom najvyšší 57%-ný prepad zaznamenala Ľvovská dráha (Ukrajina), ktorá je kľúčovým obchodným partnerom ZSSK CARGO v medzinárodných tranzitných prepravách smerom do EÚ.
Najzákladnejším krokom v okolitých krajinách ako reakcia na pretrvávajúcu krízu je radikálny vstup do finančnej a personálnej reštrukturalizácie železničných spoločností.
Ilustračné foto
3. Opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy
Krízový štáb ZSSK CARGO
Vzhľadom na to, že:
  • návrh rozpočtu verejnej správy (RVS 2009) nereflektoval reálnu požiadavku ZSSK CARGO na zníženie poplatkov za použitie železničnej dopravnej cesty v roku 2009 o 2 miliardy Sk, čo by zásadným spôsobom ovplyvnilo prevádzkovú a ekonomickú situáciu spoločnosti v roku 2009 a rovnako ďalej znížilo konkurencieschopnosť a efektívnosť oproti cestnej nákladnej doprave a 
  • vývoj prepráv v mesiaci august 2008 indikoval v komoditách železná ruda a uhlie výpadok 400 000 ton a predpokladaný výpadok objemu prepravy v septembri bol ďalších 250 000 ton
bol na zasadnutí predstavenstva 4. septembra 2008 vyhlásený krízový manažment ZSSK CARGO. Schválený akčný plán mal v maximálnej miere eliminovať vyššie uvedené vplyvy na ZSSK CARGO.
Základným cieľom krízového manažmentu bolo monitorovať vývoj prepráv do konca roku 2008 a príjmať opatrenia na elimáciu negatívnych dopadov na hospodárene ZSSK CARGO.
Boli prijaté úsporné opatrenia v oblasti obstarávania a nákupu služieb, tovarov a prác a reštrikcie v oblasti investičného plánu na rok 2008 a 2009.
Osobitná pozornosť bola venovaná riadeniu cash flow spoločnosti prostredníctvom týždenného zasadania výboru pre likviditu spoločnosti, ktorá pracuje od posledného štvrťroka 2008.
V rámci krízového manažmentu bol spracovaný rámcový podnikateľský plán na rok 2009, ktorý v hlavných parametroch modeloval finančné výsledky ZSSK CARGO. Tieto parametre boli použité aj pri tvorbe dokumentu „Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2009 („RVS 2009“) - Dopady a riziká na sektor železničnej dopravy“, ktorý spracoval celý sektor železničnej dopravy na Slovensku.
 
Oba dokumenty boli aktualizované a rozšírené aj o dopady vplyvov finančnej a hospodárskej krízy na hospodárenie spoločnosti. Dokumenty boli prezentované na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministerstve financií a pri stretnutiach zo zástupcami odborových centrál.
 
Vzhľadom na závažné skutočnosti obsiahnuté v dokumentoch a dlhodobé neriešenie problémov v železničnom sektore vyhlásilo Odborové združenie železničiarov 4. decembra 2008 štrajkovú pohotovosť. Podpisom memoranda 19.decembra bola pohotovosť zrušená na základe záväzkov a garancií predsedu vlády SR, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a generálnych riaditeľov železničných spoločnosti.
ZSSK CARGO po potvrdení negatívnych predpokladov v oblasti prepráv na konci roka 2008 a na rok 2009 začala od 17.12.2008 operatívne riadiť potrebu parku železničných koľajových vozidiel na každý štvrťrok s cieľom zabezpečovať údržbu a opravy len tej časti parku potrebnú na realizáciu prepravných výkonov. Na časť parku, ktorý vzhľadom na prepravné výkony sa stal dočasne nepotrebným, bol vydaný zákaz opráv.
Dňa 3. februára 2009 vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu a súčasný pokles prepravných výkonov Krízový štáb ZSSK CARGO na základe uznesenia Predstavenstva ZSSK CARGO č. 29/2009 prijal s účinnosťou od 6. februára 2009 rozhodnutie s cieľom znížiť prevádzkové a režijné náklady a výdavky. 
 
4. Návrh riešení v ZSSK CARGO
ZSSK CARGO je strategickým podnikom železničnej dopravy SR, ktorý okrem iného prevádzkuje rozhodujúce prekládkové a prečerpávacie kapacity na východnej hranici s Ukrajinou, ktoré sú kritické pre strategické výrobné spoločnosti podnikajúce v SR a okolitých krajinách.
Z tohto dôvodu by ohrozenie existencie ZSSK CARGO malo negatívny dopad na poskytovanie služieb v oblasti národného hospodárstva a rozvoj kľúčových oblastí priemyslu.
Vedenie spoločnosti deklaruje zachovanie zamestnanosti v nadväznosti na podpísané memorandum ako aj z dôvodov, že v prípade naštartovania prepráv v štandardných objemoch (50 miliónov ton) by prepustenie zamestnancov spôsobilo vážne ohrozenie fungovania spoločnosti, zvýšenie ostatných osobných nákladov vo forme odstupného a odchodného v predpokladanej výške 600 až 700 miliónov Sk. Prepustenie zamestnancov by nastolilo aj problém ich umiestnenia na externom trhu práce pre ich úzko špecializované zameranie na odborne kvalifikovaný výkon v oblasti železničnej nákladnej dopravy.
Je potrebné konštatovať, že pri zachovaní zamestnanosti v roku 2009 sú tržby spoločnosti schopné pokryť len osobné náklady pri zmrazených mzdách a poplatok za používanie ŽDC. Zostáva riešiť výpadok tržieb potrebný na uhradenie najnevyhnutnejších nákladov spoločnosti, ako sú splátky úverov a úrokových nákladov vo výške 1,5 miliardy Sk, ďalej nákladov za elektrickú energiu, naftu, plyn a vodu vo výške 1,4 miliardy Sk a nákladov na údržbu železničných koľajových vozidiel nevyhnutných na realizáciu prepravných výkonov v roku 2009 vo výške 1 miliardy Sk.
Vzhľadom na vyššie uvedené je možné súčasnú situáciu v ZSSK CARGO dlhodobo riešiť len realizáciou všetkých nižšie uvedených krokov:
  1. Zvýšením základného imania spoločnosti minimálne vo výške 4 miliardy Sk, t. j. 132 775 675,50 eur.
Zvýšenie základného imania:
·         predstavuje najrýchlejší a efektívny nástroj
·         je obvyklým konaním riadneho investora štandardne používaným v okolitých krajinách s cieľom pokračovať v reštrukturalizácii, stabilizácii, udržaní zamestnanosti, rozvoji, znižovaní nákladov a zvyšovaní rentabilnosti;
    • nie je štátnou pomocou v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci ani v zmysle relevantného práva európskej únie, pričom štát by za svoj vklad do základného imania nadobudol protihodnotu vo forme akcií v nominálnej hodnote zodpovedajúcej výške vkladu štátu;
Iný spôsob poskytnutie prostriedkov by mohol byť považovaný za štátnu pomoc, poskytnutie ktorej je časovo a administratívne náročné, pričom sú s tým spojené najmä nasledovné riziká:
                                                              i.      v súlade s Nariadením rady (ES) č. 659/1999 je Slovenská republika povinná v dostatočnom časovom predstihu pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať Európsku komisiu prostredníctvom MF SR o schválenie jej poskytnutia, pričom rozhodnutie komisie nemožno dopredu predpokladať;
                                                             ii.      v zmysle §2 zákona o štátnej pomoci by štátna pomoc do ZSSK CARGO mohla byť považovaná za potencionálne narušujúcu hospodársku súťaž najmä vzhľadom na postavenie ZSSK CARGO na relevantnom trhu;
  1. Ďalšími reštrikčnými internými opatreniami v oblasti nákladov,
  2. Dočasným uvoľnením časti zamestnancov so zachovaním zamestnanosti (možnosť vytvorenia železničného sociálneho podniku),  
  3. Optimalizáciou počtu zamestnancov a reštrukturalizáciou činností ZSSK CARGO na základe produktivity práce.
 Ilustračné foto
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
 
 
1.      Odhad dopadov na verejné financie
Materiál nebude mať negatívny dopad na schodok štátneho rozpočtu. Zvýšenie základného imania Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., bude mať vplyv len na štruktúru štátnych finančných aktív.
                                                                                    
2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
         Materiál predpokladá nepriamy, pozitívny dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry, vplyvom zlepšenia ekonomickej situácie vo významnom podnikateľskom subjekte, akým je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 
3.   Odhad dopadov na životné prostredie
         Materiál nepredpokladá dopad na životné prostredie.
 
4.   Odhad dopadov na zamestnanosť
         Zo schválenia opatrení uvedených v materiáli vyplýva nepriamy, pozitívny vplyv na zamestnanosť v podobe udržateľnosti existujúcej zamestnanosti, a to v celej oblasti pôsobenia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
 
5.   Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
         Materiál predpokladá nepriamy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, v dôsledku zlepšenia ekonomickej situácie najvýznamnejšieho subjektu v oblasti nákladnej železničnej dopravy.
 
__________________________________
 Zdroj: www.rokovania.sk 

Home