eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
SR ukonili vyetrovanie nehody na elezninom priecest v Polomke
admin, 30.03.2009 (19977 pretan)

 Bratislava 30. marca (SR) - eleznice Slovenskej republiky ukonili da 24. marca 2009 vyšetrovanie nehody na elezninom priecestí v Polomke. Poda záverov vyšetrovateov Odboru bezpenosti a inšpekcie Generálneho riaditestva SR nehodu nezavinili ani neovplyvnili zamestnanci, prípadne zariadenia SR alebo dopravcu. Nehodu zapríinilo cestné vozidlo so zavinením cudzou osobou. Miera zavinenia tejto osoby je predmetom vyšetrovania Úradu justinej a kriminálnej polície Krajského riaditestva PZ SR v Banskej Bystrici.

Nehoda kategórie A3, zráka vlaku Os 7353 elezninej spolonosti Slovensko s autobusom znaky Karosa sa stala 21. februára 2009 o 9:04 hod. v medzistaninom úseku Hepa – Polomka na nechránenom priecestí v km 17,938. Rušovodi vlaku, idúceho v smere Závadka nad Hronom – Polomka spozoroval, e prichádzajúci autobus pred priecestím nezastavuje a vchádza na priecestie a ihne pouil rýchloinné brzdenie. Bolo to vo vzdialenosti 72 metrov pred priecestím pri rýchlosti 70 km/hod. Napriek tomu osobný vlak narazil do avej strednej asti autobusu, priom došlo k jeho prevráteniu na pravú stranu a k vykoajeniu motorového voza. Autobus bol takto tlaený 26 metrov a do zastavenia vlaku.

Išlo o pravidelný vlak na trati ervená Skala  - Banská Bystrica. Pozostával z motorového voza a jedného prípojného voza a mal hmotnos 46 ton.

Pri tejto najtragickejšej nehode v dejinách SR zahynulo 12 osôb, 6 úastníkov nehody utrpelo aké zranenia, 19 bolo ahko zranených.

Vyšetrovanie:

Zisovanie príin nehody SR vykonávali od 21. februára 2009 do 20. marca 2009.

Poda mechanických prepotov, ako aj po vykonanej rekonštrukcii a overení nameraných hodnôt priamo na priecestí v Polomke da 11. marca 2009, bolo vyšetrovatemi Odboru bezpenosti a inšpekcie SR zistené, e jazda vlaku prebiehala v zmysle Pravidiel elezninej prevádzky a nemala vplyv na vznik nehody. Nameraná rozhadová vzdialenos bola z avej strany z pohadu vodia 10 metrov pred výstranými krími 157 metrov. V prípade, ak by sa autobus nachádzal bezprostredne pri výstraných kríoch, je tu viditenos pre vodia autobusu 207 metrov. Rušovodi spal všetky poiadavky pre výkon svojej funkcie. Pri prejazde nechráneným elezniným priecestím je rušovodi povinný poui zvukovú náves ,,POZOR“ (vlak je povinný píska).
 
Prvýkrát rušovodi pískal 390 metrov pred priecestím v trvaní dvoch sekúnd, druhýkrát 190 metrov pred priecestím taktie v trvaní dvoch sekúnd. Rušovodi pískal tretíkrát 97 metrov pred priecestím v trvaní jednej sekundy. Vlak zapískal ešte dvakrát, priom poslednýkrát 19 metrov pred priecestím. Tieto údaje boli verifikované z automatického zariadenia na záznam údajov na motorovom vozni.

Vozovka na elezninom priecestí v Polomke, v km 17,938, je zhotovená zo elezobetónových panelov. Konštrukciu vozovky pred priecestím tvorí iviný povrch s miernymi priehlbinami v strede vozovky pred a za priecestím. Zo strany prichádzajúceho vlaku tra klesá smerom na priecestie 8,80 promile. Zmienené priecestie bolo zriadené pri výstavbe trate a odovzdané do prevádzky 25. novembra 1903. V ase nehody bol povrch komunikácie mokrý, bez snehu, teplota vzduchu mínus 9 stupov Celzia, polojasno, viditenos nebola niím obmedzená.

SR vyíslili škodu na elezninom zvršku na 374,81 EUR. elezniná spolonos Slovensko vyíslila škodu na motorovom a prípojnom vozni na 137 929 EUR. Majiteovi autobusu vznikla škoda 16 500 EUR.

I napriek tomu, e elezniné priecestie v Polomke v km 17,938 spa príslušné normy pre súasný stupe zabezpeenia, sa SR vzhadom na mimoriadne tragický rozmer nehody rozhodli, e v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, so samosprávou a príslušným dopravným inšpektorátom urobia kroky potrebné pre realizáciu vyššieho stupa zabezpeenia na danom elezninom priecestí. Pôjde o inštaláciu výstranej svetelnej signalizácie. Na jej realizácii SR intenzívne pracujú. Zvýšený stupe zabezpeenia na tomto priecestí musí schváli Úrad pre reguláciu elezninej dopravy.  Realizácia stavebných prác bude vykonaná na základe schválenej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia ÚRD.
 


SR k prvému štvrroku 2009 aktualizovalo stav, poet a typ elezniných priecestí na území Slovenskej republiky. Na Slovensku je v prevádzke niekoko typov priecestných zabezpeovacích zariadení, ktoré sa delia poda viacerých kritérií na niekoko kategórií. Celkový poet priecestí na území Slovenskej republiky je v súasnosti 2265.
 
Poda spôsobu zabezpeenia sú v súasnosti v súlade s platnou legislatívou evidované:
 
  • priecestia zabezpeené mechanickými závorami (bez svetiel).................. 90
  • priecestia so svetelnými zabezpeovacími zariadeniami so závorami........ 544
  • priecestia so svetelnými zabezpeovacími zariadeniami bez závor........... 455
  • priecestia chránené výstranými krími............................................ 1163
Pozn.: Do tohto celkového potu priecestí rátame ešte 13 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú dopravným zamestnancom otvorené.
 

Aktuálne štatistiky:

I napriek tomu, e nehoda v Polomke bola najtragickejšou v histórii slovenských elezníc, aj napriek opakovaným výzvam na zvýšenie ostraitosti pri prejazde elezninými priecestiami, bohuia, len za prvý mesiac po nehode sa stalo celkovo 11 nehôd na elezniných priecestiach. Vo väšine prípadov išlo o chránené elezniné priecestia a zavinenie bolo zo strany vodiov cestných motorových vozidiel.

1.
 NEHODA = 23.2.2009, Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou priecestie km 261,140 svetelné zabezpeovacie zariadenie o 13.15 h uviaznutý  kamión naloený drevom. Pred priecestím sa kamión skríil a stiahlo ho zadnou asou do priekopy. Doprava zastavená do 15.00 h. Prichádzajúci osobný vlak stihol zastavi.

2.
 NEHODA = 24.2.2009, elezniná stanica Udavské, o 13.51 h. na priecestí v km 70,385 došlo k zráke vl.81250 s osobným autom. Zabezpeovacie zariadenie v innosti. Preruš. dopravy od 13.51-15.00 h. Zavinila vodika auta.

3.
 NEHODA = 25.2.2009, Stakín - Snina v km 23.4 o 6.25 h. poas jazdy vlaku Os 9406 na chránenom elezninom priecestí došlo k zráke s CMV bez následkov. Dopr. prerušená do 8.20 h. Príina sa šetrí.

4.
 NEHODA = 26.2.2009, Melice – v km 111,588 o 10.40 h., vodi motorového vozidla zlomil rahno, porucha odstránená o12.30 h.

5.
 NEHODA = 26.2.2009, Turany - o 15.18 h. v km 308,727. Pri postavenej vlakovej ceste po 1. koaji pre vl.7861 vošlo na priecestie nákladné auto s návesom, kde zostalo zatvorené medzi závorami. Doprava po 1. a 2. koaji prerušená do 16.00 h.

6.
 NEHODA = 27.2.2009, Kysucké Nové Mesto - ilina I. traová koaj km 256,385 na priecestí o 10.05 h, poas jazdy Ex141 zrazil a usmrtil civilnú osobu. Usmrtený nerešpektoval zabezpeovacie zariadenie, ktoré bolo v innosti. Prerušená doprava na I. traovej koaji od 10.05 -11.19 h.

7.
NEHODA = 3.3.2009, Skalica na Slovensku - Holí n/M. km 75,050 o 11.22 h, Os 2413 na priecestí zrazil a usmrtil civilnú osobu, pohybujúcu sa na invalidnom vozíku.  Doprava prerušená do 14.10 h.

8.
NEHODA = 3.3.2009, Uany n/itavou - Maa, ohrozenie bezpenosti dopravy, na priecestí v km 9,507 pred Os 5807 prebehlo osobné auto s prívesným vozíkom. Pouitá rýchlobrzda, k zmeškaniu vlaku nedošlo.

9.
 NEHODA = 10.3.2009, Nitrianske Pravno - Prievidza o 12.00 h došlo v km 31,172 ku zráke Os vlaku 5014 s osobným autom. Vodi po zráke z miesta inu ušiel .

10.
 NEHODA = 10.3.2009, Spišská Belá - Podolínec v km 27,4  došlo na nezabezpeenom priecestí k cestnej dopravnej nehode, priom osobné auto poškodilo zábradlie blízkeho priepustu a ohlo ho do prechodového prierezu. V tom ase bol na trati Os vlak 8313 ktorý sa šuchol o pokrivené zábradlie priom došlo k iastonému poškodeniu ruša.

11. NEHODA = 12.3.2009, Skalité - Zwardo km 17.891 o 19.58 h poas jazdy vlaku Os 3925 došlo k zráke s osobným autom, bez zranenia. Zabezpeovacie zariadenie bolo v innosti. Príina sa šetrí. Prevádzka prerušená do 22.11 h.
 
Zdroj: SR 

Svisiace lnky:
Pre zl poasie mekal rchlik Horehronec (06.01.2012)
eleznin stanica erven Skala (22.07.2010)
Tra 172: Bansk Bystrica - Brezno - erven Skala (27.09.2007)


Home