eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Parn������������������������������������������������������������������������ ru������������������������������������������������������������������������ne
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003
Peter, 28.04.2009 (37001 pretan)

     V sobotu  25. a v nedeu 26. apríla 2009 sa areáli rušového depa v Košiciach uskutonil IX. roník „Prebúdzanie Katky“ a oslavy 125. výroia prevádzky tohto parného ruša. Táto akcia prilákala mnostvo návštevníkov a pochopitene, e som nemohol chýba ani ja, a na rozdiel od minulého roku tu v sobotu bol aj Noro. Preto sa môeme s Vami spolone podeli o záitky, ktoré sme tu poas slávnostnej soboty zaznamenali. Okrem aktivít v košickom rušovom depe v sobotu sme v nedeu cez objektívy našich fotoaparátov zaznamenali aj súbenú jazdu parných vlakov. O tom všetkom je nasledujúca reportá.

Na rozdiel od iných víkendov som v sobotu ráno vstal o nieo skôr. Poasie malo by poas víkendu slnené a teplé. To dávalo predpoklad, e akcia v košickom rušovom depe bude super. Tohto roku sa konal u IX. roník tzv. „Prebúdzania Katky“. Úzkorozchodný parný ruše U 36.003 je najstarší parný prevádzkyschopný ruše na Slovensku. Svoje meno „Katka“ ruše dostal podstatne neskôr, ne zaal svoju prevádzku na úzkokoajnej eleznici z Gelnice do Smolníckej Huty, pre ktorú bol vyrobený v roku 1884 firmou Hagans v Erfurte. Nakoniec, informácie o tomto najstaršom parnom rušni na Slovensku sú uvedené v samostatnom lánku.
 
Parný ruše U 36.003 Katka
Parný ruše U 36.003 Katka
 
Po mojom príchode do rušového depa som sa snail zisti, ktoré exponáty organizátor pre návštevníkov medzinárodnej akcie pripravil. Okrem slovenských koajových vozidiel tu bol parný ruše PKP radu OL 12 s poradovým íslom 7 a v priebehu da na nostalgickom vlaku došla maarská Nohábka M 61.001. Poský ruše radu OL 12 s poradovým íslom 7 bol vyrobený v roku 1912 v Rakúsku (lokomotívka StEG) a patrí medzi najstaršie parné rušne v Posku.
 
Exponáty v RD Košice
Exponáty v RD Košice
 
Exponáty v RD Košice
 
Akcie sa zúastnili tieto parné a motorové rušne a vozne:
 
1. parné rušne:
- U 36.003 „Katka“,
- 477.013 Papagáj (Poprad),
- 422.0108 Malý Býek (Zvolen),
- PKP OL 12 – 7 (Chabówka Posko),
 
2. motorové rušne:
- T 444.1032 Karkulka
- T 466.0253 Pielstick,
- T 466.0254 Pielstick,
- T 678.0012 Pomaran (Zvolen),
- 736.022-5 Malý somár (ZSCS),
- 752.027-3 Zamraená (ZSCS),      
- 754.033-9 Okuliarnik (ZSSK),
- 756.001-4 (ZSCS),
- MÁV M 61.001 Noháb (Maarsko),
 
 3. motorové vozne:
- M 131.1125 Magda (Košice),
- M240.0042 (Poprad),
- 810.159-4,
- 811.027-2,
- 812.055-2,
- 813.027-9 (doprava medzi stanicou a RD),
- 840.001-2 Delfín.
 
Boli tu však aj alšie exponáty, napr. elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) tu vystavovala niektoré osobné vozne, ktoré premávajú na rýchlikoch a na vlakoch IC. Košické depo bolo ráno ešte udoprázdne, pomaly však udí pribúdalo. Zo stanice ich sem vozila „Bageta“, teda motorová jednotka 813/913.027. Ja som urobil zopár záberov na pripravené exponáty, ktoré boli predmetom záujmu prichádzajúcich návštevníkov bez rozdielu veku. Potom som akal na príchod mimoriadnych parných vlakov zo Slovenského Nového Mesta a z Prešova. Po príchode oboch vlakov na stanicu Košice, tieto posunovali do rušového depa, take  po vystúpení cestujúcich sa mohlo podujatie oficiálne zaa.
 
Papagáj 477.013 na ele mimoriadneho vlaku posunuje do depa
Papagáj 477.013 na ele mimoriadneho vlaku posunuje do depa
 
Magda M 131.1125 - as mimoriadneho vlaku posunuje do depa
Magda M 131.1125 - as mimoriadneho vlaku posunuje do depa
 
Ja som sa zvítal s Norom a išli sme si spolone nájs nejaké miesto pri toni. Po slávnostnom otvorení IX. roníka akcie „Prebúdzanie Katky“ generálny riadite ZSSK ocenil tých, ktorí sa starajú o parný ruše U 36.003 a tých, vaka ktorým sa aj tohtoroná akcia mohla uskutoni.
 
Otvorenie akcie - udelenie ocenení GR ZSSK
Otvorenie akcie
 
Potom nasledovala „rušoparáda“. Postupne sa na toni košického depa predstavili takmer všetky exponáty, ktoré boli schované v rotunde. Ako inak, estné prvé miesto dostala oslávenkya „Katka“ U 36.003. Potom nasledovali ostatní gratulanti.
 
Parný ruše U 36.003 Katka
Parný ruše U 36.003 Katka
 
Parný ruše 422.018 Malý býek
Parný ruše 422.018 Malý býek
 
Parný ruše 477.013 Papagáj
Parný ruše 477.013 Papagáj
 
Parný ruše PKP Ol 12-7
Parný ruše PKP Ol 12-7
 
Motorový ruše T 678.0012
Motorový ruše T 678.0012
 
Zmodernizovaný motorový ruše 756.001-4  (ZSCS)
Motorový ruše 756.001-4  (Cargo)
 
Rušoparáda akoby nemala konca, trvala asi hodinu a pol, o bolo najmä pre najmenších návštevníkov dlho. Tak sa miesto v okolí tone trochu vyprázdnilo. Ve na oblohe nebolo mráika a Slnko hrialo. Kadý vyuil príleitos oberstvi sa, alebo navštívil alší sprievodný program, ktorý sa v depe konal. Po ukonení rušoparády sme sa aj my s Norom išli trochu oberstvi.
 
Motorový ruše T 444.1082 Karkulka
Motorový ruše T 444.1082 Karkulka
 
Nasledovali "Traja veteráni" našich tratí
Motorový voze 810.159-4
Motorový voze 810.159-4
 
Motorový voze 811.027-2
Motorový voze 811.027-2
 
Motorový voze 812.055-2
 
Motorový ruše MÁV M 61.001 Noháb
Motorový ruše MÁV M 61.001 Noháb
 
Potom sme zašli do „kováskej“ dielne, aby sme si zakúpili pamätnú mincu, ktorá bola vyrazená priamo pred nami pri príleitosti 125 rokov parnej mašinky Katky. Chvíu sme sa ešte túlali po depe a ke sa blíil as odchodu mimoriadneho parného vlaku do Prešova, presunuli sme sa k súprave. Po ceste sme odfotili posunúci parný ruše 477.013, ktorý má prezývku Papagáj. Zárove sme si dohodli stretnutie na druhý de v Kostoanoch nad Hornádom, odkia mali ís súbene parné vlaky z Margecian a Prešova. Tam sme na stanici a pri mostoch cez Hornád oba mimoriadne vlaky aj odfotili. To bola naša bodka za tohtoronou akciou.
 
Parný ruše 477.013 Papagáj posunuje
Parný ruše 477.013 Papagáj posunuje
 
Parný ruše 477.013 Papagáj v Prešove
Parný ruše 477.013 Papagáj v Prešove
 
Parný ruše PKP Ol 12 7 v Kostoanoch nad Hornádom
Parný ruše PKP OL 12-7 v Kostoanoch nad Hornádom
 
Súbená jazda mimoriadnych parných vlakov v Kostoanoch nad Hornádom
Súbená jazda mimoriadnych parných vlakov v Kostoanoch nad Hornádom
 
Súbená jazda mimoriadnych parných vlakov v Kostoanoch nad Hornádom
 
 Súbená jazda mimoriadnych parných vlakov v Kostoanoch nad Hornádom
 
V podstate prevádzka parného ruša U 36.003 Katky ešte len zane, a to tradine 1. mája v ermeskom údolí. Take kto nemohol uplynulý víkend prís do košického rušového depa, môe zájs najbliší víkend tam.
 
 Rušové depo po ukonení rušoparády
Rušové depo po ukonení rušoparády
 
Záverom sa chceme poakova organizátorom za dobre pripravenú akciu a príjemnú náladu, ktorá poas akcie v košickom rušovom depe panovala. Fotografie z IX. roníka „Prebúdzania Katky“ a osláv 125. výroia prevádzky ruša U 36.003 si môete pozrie vo fotoalbume.
 
© Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home