eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Pansk tunel a Krivnsky tunel
Peter, 22.05.2009 (59069 pretan)

    Nasledujúci lánok je o dvoch tuneloch, cez ktoré som kedysi dávno obas cestoval. Dnes cez tieto tunely vlaky u nechodia. Mnohí cestujúci vlakmi medzi Luencom a Zvolenom mono ani netušia, e predtým na tomto traovom úseku boli dva tunely. Prvý tunel v smere z Luenca do Zvolena bol hne za zastávkou Píla (s pôvodným názvom Píla pod Javorom). Druhý tunel bol medzi zastávkou v Podkriváni a stanicou v Kriváni. Píanský tunel síce ešte existuje, ale vlaky ceze nechodia. Krivánsky tunel síce neexistuje, ale vlaky ceze chodia. Ako to teda vlastne je?

Prvotné úvahy o výstavbe elezninej trate Peš – Salgótarján – Luenec – Zvolen – Vrútky sa objavili u v roku 1862 v súvislosti so zvyšujúcou sa spotrebou uhlia v Uhorsku. V máji 1861 bola ustanovená Kameouhoná banská spolonos sv. Štefana, usilujúca sa vyui uhoné zásoby salgótarjánskeho revíru. Jej zámerom bolo vybudova elezninú tra so 14 stanicami dlhú 159 km, ktorá by sa napojila na Košicko-bohumínsku eleznicu. Da 20. mája 1869 sa zaali projekné práce na 188,5 km dlhej trati Salgótarján – Luenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky. Pri výstavbe trate bolo potrebné medzi Lovinobaou (233,35 m n. m.) a Kriváom (393,93 m n. m.) prekona znané stúpanie a pritom dodra predpísané stúpanie trate. Práve tu boli nealeko veda seba vybudované dva jednokoajné tunely v Píle a Podkriváni. Tra tesne za druhým tunelom prekonala rozvodie riek Ipa a Slatiny v nadmorskej výške 406,77 m. Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam a nároným stavebným pomerom sa podarilo úsek Salgótarján – Luenec odovzda do prevádzky 4. mája 1871 a tra z Luenca do Zvolena dlhá 52 km bola do prevádzky odovzdaná 18. júna 1871.
 
Píla zast.
Pla zast. 
 
Pla zast.
 
Píanský tunel
 
Jednokoajný tunel dlhý 124,70 m v km 182,633 bol vybudovaný pri výstavbe Uhorskej severnej eleznice v období rokov 1870 a 1872. Postavený bol rakúskou tunelovacou metódou. Tunel je postavený v oblúku. Zvláštnosou tunela je, e nie sú v om vybudované bezpenostné výklenky. Napriek svojmu veku je tunel v dobrom stave.
 
Píanský tunel - portál od Luenca
Pansk tunel
 
Píanský tunel - pohad do tunelovej rúry
tunel je postavený v oblúku - koaj bola odstránená
Pansk tunel
 
Píanský tunel - poloha na mape
Pansk tunel - poloha namape
 
Píanský tunel - portál od Zvolena
Pansk tunel
 
V súvislosti s budovaním juného ahu bol úsek medzi Lovinobaou a Kriváom zdvojkoajnený, ale na tomto úseku (Píla) bola posunutá trasa trate a obe nové koaje tunel a skalný výbeok obchádzajú po pravej strane. Koaj idúca v tuneli bola po výstavbe dvojkoajky zrušená.
 
Píanský tunel a nová dvojkoajná tra 160
Pansk tunel
 
Pôvodná tra viedla blízko budovy zastávky - smer Luenec
Pla zast.
 
Pôvodná tra viedla blízko budovy zastávky - smer Zvolen
Pla zast.
 
Dnes je teleso zrušenej jednokoajnej trate iastone vyuívané ako poná cesta, ktorá vedie aj cez bývalý elezniný tunel.  
 
Krivánsky tunel
 
Druhým jednokoajným tunelom na trati bol vrcholový Krivánsky tunel dlhý 326,20 m. Výstavba tunela bola nároná, pretoe dochádzalo k jeho zaplavovaniu vodou. Tunel leal nealeko zastávky Podkrivá v km 188,211 a 188,573 v smere do Zvolena. Pri budovaní dvojkoajnej trate medzi Lovinobaou a Kriváom ako najvýhodnejšie riešenie bolo rozhodnuté nahradenie tunela otvoreným zárezom.
 
Podkrivá zast.
pôvodná tra viedla popri budove zastávky
Podkriv zast.
 
Podkrivá zast. - cestný most ponad tra
 Podkriv zast.
 
Tunel bol poas 2. svetovej vojny ako poškodený a nadloie nad oboma portálmi silne rozrušené. Pri aobných prácach na krivánskom záreze sa zistili deštrukné javy na tunelovej výmurovke, preto sa museli stavebné práce zastavi. alší postup trhacích prác bol na základe posudku Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) v iline podmienený vypracovaním nového projektu odstrelov. Poas prerušenia prác sa objavili viaceré zosuvy na avej strane zárezu. Generálny projektant rozhodol o nutnosti realizova oporné múry akého typu a zvetralé zárezy sanova striekaným betónom. Pôvodný projekt oporných múrov bolo potrebné vzhadom na nové skutonosti prepracova. Následne sa aj na hlavnej ceste I/50 objavila trhlina smerom k tunelu. Vzhadom na stav a na pokraujúce zosuvy, ktoré vznikali aj na svahoch sanovaných striekaným betónom vznikol predpoklad, e podobné problémy by mohli vzniknú aj na pravej strane zárezu. Preto bolo na základe geologického posudku Ing. Hatala, CSc. a expertízy VŠDS v iline rozhodnuté o vykonaní kotvenia svahu v celom úseku tunela v dke asi 204 m. Investor zabezpeil projekt kotvenia, ktorý realizoval Ingstav Brno. Generálny projektant rozhodol o vybudovaní zárubných múrov akého typu a tak definitívne zaisti stabilitu svahov a umoni vyaenie zárezu na poadovanú niveletu.
 
Podkrivá - torzo tunela - as zárubného múru
Podkriv - torzo tunela
 
Podkriv - torzo tunela
 
Torzo tunela - od Kriváa
Podkriv - torzo tunela
 
Problémy pri výstavbe zárezu pre novú dvojkoajnú tra nepriaznivo ovplyvnili stavebné náklady a as výstavby. Namiesto pôvodných 40 mesiacov stavba trvala 88 mesiacov a pôvodné investiné náklady 276,7 mil. Ks dosiahli výšku 314,8 mil. Ks.
 
Otvorený zárez nahradil tunel - smer Zvolen
Otvoren zrez nahradil tunel
 
Otvorený zárez nahradil tunel - smer Luenec
Otvoren zrez nahradil tunel
 
Krivánsky tunel - zárez - poloha na mape
Krivnsky tunel - zrez
 
Podkrivá - nákladný vlak v stúpaní
Podkriv
 
Podkrivá - nákladný vlak práve prekonáva vrcholový bod
Podkriv
 
Motorový univerzálny vozík prechádza po koaji vo výluke
Podkriv
 
Krivánsky tunel teda zanikol a nahradil ho otvorený zárez 320 m dlhý a hlboký a 30 m. Zárubný múr na avej strane je dlhý asi 400 m. Aj dnes však existuje aspo as "pamätníka histórie našich elezníc", torzo Krivánskeho tunela, a to jeho pôvodné zárubné múry a zaiatky portálov.
 
Fotografie „tunelov“ v Píle a Podkriváni si môete pozrie vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek
 
Pramene: 
  1. DRAHOŠ Anatol, Ing.(FMDS SSR): Budování jiního elezniního tahu na Slovensku, in: elezniní technika 18/1988, str. 250 a 253,
  2. KUBÁEK Jií, Ing., a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999
  3. KUKUÍK Rudolf, KUKUÍK Pavol: elezniné a cestné tunely, SR 2002

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home