Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 120-129
Informačný deň k projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou“
admin, 21.05.2009 (7159 prečítané)

    BRATISLAVA 21. mája (ŽSR) - V piatok 22. mája 2009 sa o 13:00 hod. v ŽST. Krásno nad Kysucou za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Štefana Hlinku, ako aj zástupcov dodávateľov, uskutoční prehliadka stavby „Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou“. Prínosom tejto stavby je zvýšenie kultúry cestovania, rýchlosti a bezpečnosti.

Základné fakty:

Investor:.................... Železnice SR

Realizátor stavby:....... „Združenie Žilina-Krásno“

Projektant stavby:....... SUDOP, a.s., Košice

Náklady stavby:.......... 158 394 953,- Eur (54% EÚ Kohézny fond, 46% štátny rozpočet)

Realizácia:................. 2008 – 2012 (celková doba výstavby je 45 mesiacov)

Charakteristika stavby:

Projekt „Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno“ je zaradený v Operačnom programe doprava pre programové obdobie 2007-2013 a bude financovaný z Kohézneho fondu EÚ a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.

Prínosy prestavby trate:
 
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a cestujúcich na železnici (formou podchodu, nových nástupíšť, modernej zabezpečovacej techniky)
  • zvýšenie kultúry cestovania zriadením nových nástupíšť s priamym prístupom pre imobilných cestujúcich
  • efektívnejšie riadenie dopravy a rýchlejšie vchody vlakov do stanice.
Projekt „Modernizácia trate Žilina – Krásno n/Kysucou“ zahŕňa najmä:
 
  • modernizáciu trate (traťové a staničné koľaje, traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie)
  • modernizáciu mostov, úrovňových priecestí, priepustov a trakčného vedenia
  • celkovo ide o úsek dlhý 18,922 km
V ŽST. Krásno nad Kysucou pôjde o:
 
  • vybudovanie podchodu, ktorým bude zabezpečený prístup cestujúcich k nástupiskám
  • vybudovanie nástupísk s mimoúrovňovým prístupom, čím sa zabezpečí bezpečný prístup cestujúcej verejnosti k vlakom
  • úrovňové priecestia vrátane svetelného zabezpečovacieho zariadenia budú zmodernizované pre bezpečný prechod motorových vozidiel cez trať.
V ŽST. Kysucké Nové Mesto pôjde o:
 
o        vybudovanie podchodu, ktorým bude zabezpečený prístup cestujúcich k nástupiskám
o        vybudovanie nástupísk s mimoúrovňovým prístupom, čím sa zabezpečí bezpečný prístup cestujúcej verejnosti k vlakom
o        úrovňové priecestia vrátane svetelného zabezpečovacieho zariadenia budú zmodernizované pre bezpečný prechod motorových vozidiel cez trať.

Harmonogram prác:

Modernizačné práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu prác:

0. etapa - prípravné práce v žst. Krásno nad Kysucou (ukončené)

I. etapa - realizácia prác na časti párnej skupiny v žst. Krásno nad Kysucou (ukončené 15.10.2008)

II. etapa - úprava kysuckého zhlavia v smere na   Kysucké Nové Mesto (ukončené 31.10.2008)

III. etapa  - práce na nepárnej skupine koľají v Krásne nad Kysucou, realizácia prác na nástupiskách a podchode pre cestujúcich (ukončené 5.1.2009)

IV. etapa – v súčasnosti prebiehajú stavebné práce v ŽST Krásno nad Kysucou a na úseku  Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto

V ďalších etapách sa bude modernizovať traťový úsek Kysucké Nové Mesto – Žilina a žst. Kysucké Nové Mesto.

Obmedzenia v doprave počas modernizácie:

V dôsledku požadovaných výluk a stavebných prác pre rok 2009 opatrenia v osobnej doprave nepredpokladajú žiadne odklony a zrušenie EC, Ex a R vlakov.
Niektoré osobné vlaky pri krátkodobých výlukách budú zabezpečované náhradnou autobusovou dopravou cestujúcich a cestovných batožín, ktorú zabezpečí Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
 
 
Info: ŽSR

Home