eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
Putovanie po Gemerskch spojkch V.: Revca - tunel pod Dielikom
Peter, 07.12.2009 (21514 pretan)

 Záujemcom o históriu našich elezníc zrejme neušlo, e na stránkach magazínu elezniné.info chýba ešte jeden diel o výstavbe tratí známych ako Gemerské spojky. Je as napravi to. V nasledujúcom pokraovaní prejdeme úsek nedostavanej trate zo elezninej stanice Revúca, leiacej na trati 165 Plešivec – Murá, a k tunelu pod Dielikom a priblíime si niektoré zaujímavé objekty.

 Na úvod niekoko faktov. Projekty a výstavbu zabezpeovala Stavebná správa Slovenských elezníc v Brezne. Pochôdzka na trati z Revúcej do Tisovca bola 28.4.1941. Stavba elezninej trate Revúca – Tisovec bola rozdelená na tri stavebné úseky: 
  • prvý úsek bol od km 0 po km 7,633;
  • druhý úsek bol od km 7,633 po km 15,900;
  • tretí úsek od km 15,900 po km 19,872.
elezniná stanica Revúca 
Revúca
 
Na trati boli plánované dve stanice v Revúcej a Tisovci, jedna zastávka Revúca kúpele v km 2,07 a jedna výhyba v km 8,48 Muránska Lehota. Tra bola projektovaná na rýchlos 80 km/h s minimálnymi polomermi oblúkov 350 m. Naše putovanie zaneme v stanici Revúca leiacej (km 31,931) na trati Plešivec – Murá (165). Koajisko stanice bolo v súvislosti s výstavbou novej trate prestavané a postavený bol nový sklad s rampou. Zárove bol postavený cestný nadjazd s dvoma otvormi (km 0,400), jeden otvor je nad traou 165 do Muráa a druhý nad nedostavanou traou do Tisovca.
 
Cestný nadjazd (km 0,400)
jeden otvor pre tra do Tisovca a druhý do Muráa
Revúca   Revúca
 
Po krátkej chôdzi prechádzame prvým menším mostom (km 0,510), tra prechádza oblúkom (R=400 m) a prichádzame k alšiemu elezo-betónovému mostu s tromi otvormi 2x14+30 m (km 0,675) s nad riekou Murá.
 
elezobetónový most (km 0,675) nad riekou Murá leí v oblúku
(vpravo sa vlieva potok Vzdychava do rieky Murá)
Revúca   Revúca
 
Pokraujeme násypom nedostavanej trate prichádzame k avému oblúku, tu sú na trati alšie dva menšie mosty. Pokraujeme alej a prichádzame k miestu plánovanej zastávky Revúca kúpele (km 2,070). Hne za ou je elezniný oceový most dlhý 11,5 m (km 2,125). Tra za mostom pokrauje stále v priamom smere a blíime sa k lesu. Tra má od nášho východzieho bodu zo stanice Revúca stúpanie od 15,4 do 17,0 ‰.
 
      elezniný most (km 1,277)            Oceový most dlhý 11,5 m (km 2,125)
Revúca   Revúca kúpele
  
 Tu mala by zastávka Revúca kúpele (smer st. Revúca)
Gemerské spojky
 
Pokraujeme po telese trate, ktorá ide úpätím pohoria. Prechádzame avým (R=350 m) a v zápätí pravým oblúkom (R=500 m). Niektoré úseky trate slúia ako lesná cesta.
 
Klenutý most (km 3,350)                         Tra ide podhorím a stúpa
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Rúrový priepust                            Vysoký zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Blíime sa k miestu, kde po avej strane je vysoký zárubný múr a hne za ním je alší nedokonený oceový most (km 3,250) dlhý 42 m. Po prejdení údolia pokraujeme priamym smerom po násype trate, v ktorom je klenutý most (km 3,350) so svetlosou 3,0 m. Tra vedie lesným porastom a stále stúpa. Nasleduje avý oblúk, (R=350 m), a po prejdení krátkeho priameho úseku opä avý oblúk (R=500 m), krátky priamy úsek a opä avý oblúk (R=350 m), ktorý vzápätí strieda oblúk pravý (R=500 m).
 
Oporné múry 42 m dlhého nedokoneného oceového mosta
Gemerské spojky  Gemerské spojky
alší klenbový priepust a menší zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Násyp trate a as nedokoneného cestného nadjazdu
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení necelých 2 km prichádzame k alšiemu nedokonenému oceovému mostu (km 5,045), ktorý má dku 60 m. Po pravej strane je pomedzi stromy vidie v údolí obec Muránsku Dlhú Lúku.
 
Vavo: trasu trate kriuje poná cesta pred mostom
Vpravo: oporný múr nedokoneného mosta (km 5,045) na revúckej strane
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Oporný múr nedokoneného mosta (km 5,045) na tisovskej strane
Gemerské spojky
 
Po prejdení údolia pokraujeme po trase trate. Pribline o jeden kilometer alej je alší veký nedokonený oceový most (km 6,050), ktorý má dve polia s dkou 14+38 m.
 
Vavo: oporný múr mosta (km 6,050) 
Vpravo: po vysokom násype pokrauje tra alej do Tisovca
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Prostredný pilier mosta (km 6,050)
Gemerské spojky
 
Zemné teleso trate a viaceré mosty v druhom stavebnom úseku od km 7,633 neboli postavené, ich výstavba vôbec nezaala. V tomto úseku bola plánovaná aj výhyba Muránska Lehota. Pred výhybou mal by postavený most s tromi poami (39+45+39 m). Presunieme sa a pod sedlo Dielik, kde sa nachádzajú alšie stavby eleznice. V km 12,150 je pekný klenbový elezniný most so svetlou šírkou 5,0 m. Kúsok alej plánovanú trasu trate kriuje štátna cesta II/531 (km 12,375). Od výhybne Muránska Lehota mala tra stúpanie od 15,3 do 17,0 ‰.
 
Vavo: klenbový elezniný most (km 12,150)
Vpravo: teleso trate smerom k ceste II/531 a k tunelu pod Dielikom
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení štátnej cesty pokraujeme po vyšliapanom chodníku, ktorý sa stáa doava, a o chvíu prichádzame k tunelu. Pred portálom sú po oboch stranách dlhé zárubné múry. Priestor je tu zarastený a znane vlhký. Tunel je postavený v priamom smere. V dke 704,91 m má stúpanie 5 ‰, v km 13,295 dosahuje vrcholový bod trate 503,736 m n. m. Od vrcholového bodu má tra v tuneli dke 1271,91 m klesanie 14,4 ‰. Tunel má na vstupe od revúckej strany namontovanú mreovanú bránu. Kee je tunel nepriechodný, našli si v om svoj domov poas zimných mesiacov netopiere.
 
Tunel pod Dielikom - revúcky portál a vysoké zárubné múry
Gemerské spojky
 
 Tunel pod Dielikom - na vchode je mreovaná brána
Gemerské spojky
 
 Pohad do tunelovej rúry - asi 2 km dlhý tunel je nepriechodný
Gemerské spojky
 
A to je koniec našeho spoloného putovania po Gemerských spojkách. Dobrou správou je, e aj ke sme v našom putovaní prešli takmer celé obe trate, Lubeník – Slavošovce a Revúca – Tisovec, informácie o gemerských nedostavaných tratiach sa budú na stránkach magazínu stále objavova. U blízkom období vyjde alší ucelený lánok o nedostavanej elezninej trati Revúca – Tisovec.

Svisiace lnky:
Tunel pod Homlkou 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerskch spojkch: Revca Tisovec (zemno-technick tdia dostavby elezninej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerskch spojkch IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch III.
Magnezitovce (Mnany - Kopr)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch II.: Kopr - tunel pod Homlkou (08.02.2008)
Putovanie po Gemerskch spojkch I. Slavoovce (07.02.2008)


Home