eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba
Peter, 23.12.2009 (95862 pretan)

Narastajúca hospodárska spolupráca medzi bývalým eskoslovenskom a Sovietskym zväzom sa prejavila aj vo zvýšenej preprave tovarov po elezniciach. Stará jednokoajná tra nevyhovovala zvyšujúcim sa nárokom, preto bolo rozhodnuté o výstavbe novej dvojkoajnej elezninej trate medzi iernou nad Tisou, Košicami a ilinou známej pod názvom Tra druby. Dvojkoajná tra medzi Kysakom a Margecanmi bola navrhnutá v novej trase, priom bolo potrebné vybudova tri nové tunely. Navyše sa v tejto oblasti uvaovalo s výstavbou novej priehrady na rieke Hornád. Minule sme si priblíili ahanovský tunel pri Košiciach, v nasledujúcom lánku sa pozrieme do Ruína.

Zastávka Ruín leí medzi stanicou Malá Lodina a zastávkou Margecany zastávka. Táto sa nachádza pri rovnomennej vodnej nádri postavenej na rieke Hornád, resp. pri vyrovnávacej nádri. Tesne pred zastávkou leí na vysokých pilieroch oceový viadukt. Nealeko za zastávkou je výhyba Ruín, za ktorou nasleduje krátky tunel.
 
Ruínsky viadukt
 
Viadukt má štyri polia
Ruínsky viadukt
 
Betónovanie pilierov viaduktu (zdroj: 1)
Ruínsky viadukt
 
Úsek trate prechádza údolím, ktorým preteká rieka Hornád a viedla stará jednokoajná tra. Vzhadom na plánovanú výstavbu priehrady v tomto mieste je trasa novej dvojkoajnej trati vedená vo výške 35 m nad pôvodným terénom. Viadukt má pre kadú koaj samostatnú konštrukciu Kadá konštrukcia má štyri prosté polia s rozpätím 69,0 m s priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podrunými zvislicami. Prieniky mostovky sú zapustené medzi horné pásy hlavných nosníkov, na ktorých sú uloené pozdniky. Celková hmotnos oceovej konštrukcie je 2800 t. Betónové opory a piliere majú kamenný obklad z riadkovaného andezitového muriva.
 
Osadenie oceovej konštrukcie na pilieri viaduktu
Ruínsky viadukt
 
Ruínsky viadukt - pohad zdola na dve samostatné konštrukcie
Ruínsky viadukt
 
Pôvodne sa celý most mal montova na montánom lešení s vysokými drevenými podperami a oceovou nosnou konštrukciou z nosníkov I 500, na ktoré by sa spotrebovalo asi 1700 m3 dreva a 1500 m valcovaných nosníkov. Lešenie v prvom a štvrtom, ktoré slúilo aj pri výstavbe opôr, sa vyuilo aj na montá oceovej konštrukcie.
 
Dvíhanie konštrukcie viaduktu (zdroj: 1)
Ruínsky viadukt
 
V druhom poli, kde prechádzala pôvodná jednokoajná tra, sa namiesto dreveného lešenia vybudovalo oceové lešenie z inventárnych dielcov. Kotvené vee montáneho lešenia mali výšku a 30 m. Dva nosníky I 800 boli uloené v osi budúcich hlavných nosníkov nového mosta a na dvoch nosníkoch I 800 boli uloené koajnice montáneho portálového eriava s nosnosou 100 kN.
 
Rýchlik Horehronec prechádza cez viadukt
Ruínsky viadukt
 
Ruínsky viadukt leí tesne pred zastávkou Ruín - smer Košice
Ruínsky viadukt
 
Tesne za viaduktom sa nachádza zastávka Ruín. Medzi zastávkou Ruín a tunelom je vybudovaná obojstranná koajová spojka – výhyba Ruín, ktorá umouje prechod vlakov z jednej koaje na druhú.
 
Zastávka Ruín
 Ruín zastávka
 
Vlak IC z Košíc do Bratislavy prechádza zastávkou Ruín
Zastávka Ruín
 
Výhyba Ruín
Výhyba Ruín
 
Ruínsky tunel
 
Dvojkoajný tunel leí medzi výhybou Ruín a zastávkou Margecany zast. Jeho výstavbu zaal v októbri 1950 SSZ, n.p., závod Baraba Praha. Pretoe výstavba pokraovala pomalým tempom, stavbu tunela 29.10.1951 odovzdali závodu Tra druby.
 
Ruínsky tunel - situácia (zdroj:  1)
Ruínsky tunel
 
Tunel má dku 131 m a tra v om má spád 4,25 ‰ od Margecian a je prevane v prechodnici a v oblúku R=702 m. Tunelová rúra má 15 tunelových pásov a po oboch jej stranách boli vybudované 3 bezpenostné výklenky.
 
Ruínsky tunel - kysacký portál
Ruínsky tunel
 
Ruínsky tunel - margeciansky portál
Ruínsky tunel
 
Tunel prechádza stredne tlaivými, vemi zvodnenými svorovými rulami s maximálnou výškou nadloia 21,0 m. Po posúdení hydrologických pomerov sa rozhodlo razi tunel rakúskou sústavou. Razenie s pouitím trhavín sa zaalo dolnou smerovou štôlou, ktorej rozmery sa urovali s ohadom na dostatok miesta pre technické a technologické zariadenia potrebné na razenie po osadení doasného výstroja. Po vyrazení smerovej štôlne po pás . 12 sa zaal z pása . 8 (na dku pása . 9) šikmý zálom. Od konca šikmého zálomu sa razila postupne na obidve strany (smerom k portálom) stropná štôla, z ktorej sa razil plný výlom zostupom na dno. Výruby sa zabezpeovali doasným dreveným výstrojom. Smerová štôla bola prerazená 24.7.1951.
 
Nádvorie tunela poas výstavby (zdroj: 1)
Ruínsky tunel
 
V mokrých a vemi mokrých pásoch však izolácia po ase prestala plni svoju funkciu. Po viacerých nevydarených opravách izolácie sa medziahlé hydroizolácie napokon sanovali opakovanou asfaltovou injektáou škáry medzi ostením a ochrannou obmurovkou. Rub ostenia sa v celej dke tunela injektoval cementom, resp. cementovou maltou. Aby sa zabránilo prípadnému vnikaniu cementovej injektáe k izolácii, injekné rúrky siahali a do nosného ostenia do hbky 0,3 a 0,4 m. Po ukonení injektáe sa okolie prerazeného asfaltového izolaného pláša zainjektovalo asfaltom. Ruínsky portál bol dokonený v roku 1953.
 
Rýchlik z Košíc do Bratislavy vyšiel z tunela
Ruínsky tunel
 
Tak ako vodná nádr Ruín priahuje mnostvo rekreantov a turistov, tak aj tunajší viadukt a tunel sú miesta vyhadávané mnohými elezninými fanúšikmi a fotografmi, pretoe ich obkolesuje nádherná príroda. Do Ruína sa urite opä vrátim.
 
Pramene: 
  1. Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaek, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  2. Ing. Kubáek a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska,
  3. Ing. Krejiík: Po stopách našich eleznic.

 

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home