eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Mimoriadne obmedzenia na trati 170 Zvolen Bansk Bystrica Vrtky
admin, 31.10.2010 (8280 pretan)

BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko,  a. s. (ZSSK)  oznamuje,  e od štvrtka 4. novembra do stredy 8. decembra 2010 budú v úseku Banská Bystrica - Kostiviarska odrieknuté všetky vlaky osobnej dopravy a budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

Dôvodom je výluka elezninej trate v úseku Banská Bystrica – Kostiviarska  pre výstavbu cestnej komunikácie.

V prípade zrýchleného vlaku (Zr) 1840 Streno a osobného vlaku (Os) 7301  (z Vrútok do Banskej Bystrice)  budú  tieto vlaky v pracovných doch nahradené autobusmi v úseku Banská Bystrica – Kostiviarska - Uanka. 

Vlaky Ex 144 Detvan (odchod zo Zvolena os. st. o 7.26 h), Zr 1847 Šturec (odchod zo iliny o 5.48 h) a Zr 1849 Kak (odchod zo iliny o 7.04 h) pôjdu okrem pôvodnej trasy, ktorá bude nahradená autobusmi, aj odklonovou trasou cez Kremnicu.

ZSSK pre výlukové práce na koridore medzi elezninými stanicami ilina – Nové Mesto nad Váhom nemôe zarui všetky prípoje v elezniných staniciach ilina, Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen.
 
Náhradné zastávky pre náhradnú autobusovú dopravu:
 
 • autobusy NAD budú pristavené v elezniných staniciach Banská Bystrica, Kostiviarska a Uanka  pred výpravnou budovou,
 • zastávka  náhradnej autobusovej dopravy pri Os 7301 bude v Kostiviarskej na hlavnej ceste, na autobusovej zastávke Banská Bystrica – „Kostiviarska, st“.
 
Lôkový voze  WLAB 379 D  nebude radený vo vlakoch:
 
 • Zr 1847 Šturec - na trati Vrútky – Banská Bystrica – Slia kúpele. Cestujúci so zakúpeným lôkovým lístkom do Banskej Bystrice, Sliaa kúpeov a Zvolena budú prepravení v lôkovom vozni odklonom cez Kremnicu s príchodom do Zvolena os. st. o 7.58 h alebo môu v elezninej stanici Vrútky prestúpi do vozov, ktoré pokraujú do Kostiviarskej, s prestupom do NAD. Cestujúci do Martina a Turianskych Teplíc budú prepravení v lôkovom  vozni.
 • Zr 1849 Kak - na trati ilina - Vrútky – Banská Bystrica – Slia kúpele. Cestujúci so zakúpeným lôkovým lístkom do Banskej Bystrice,  Sliaa kúpeov a Zvolena budú prepravení v lôkovom vozni odklonom cez Kremnicu s príchodom do Zvolena o 9.15 h alebo môu v elezninej stanici ilina prestúpi do vozov, ktoré pokraujú do Kostiviarskej, s prestupom do NAD. Cestujúci do Vrútok, Martina a Turianskych Teplíc budú  prepravení v tomto lôkovom vozni.
 • Zr 1846 Šturec - na trati Slia kúpele – Banská Bystrica. Cestujúci, ktorí majú zakúpené lôkové lístky zo staníc Banská Bystrica, Slia kúpele a Zvolen ich môu poui na prepravu do Zvolena a u nastúpi do lôkového voza vo Zvolene alebo môu cestova v pôvodnej trase vlaku Zr 1846 vo vozoch na sedenie s prestupom do NAD v Banskej Bystrici. Do lôkového voza si prestúpia v elezninej stanici Diviaky.
Vo vlakoch:
 
 • Zr 1840 - na trati Zvolen –  Diviaky,
 • Ex 144 - na trati Zvolen –  Vrútky,
 • Zr 1842 - na trati Zvolen –  ilina,
 • Ex 231 - na trati Banská Bystrica  - Zvolen os. st.,
 • Zr 1845 - na trati Banská Bystrica  - Zvolen os. st.
nebudú radené miestenkové vozne, voze 1. triedy, oddiel pre cestujúcich s obmedzenými pohybovými schopnosami, reštauraný voze a pojazdná úschova batoín.
 
Vo vlakoch:
 
 • Zr 32501 - na trati Vrútky – Kremnica - Zvolen (prípoj od vlaku Zr 1847),
 • Zr 32503 - na trati ilina - Vrútky – Kremnica - Zvolen (prípoj od vlaku Zr 1849)
bude radený jeden voze na sedenie pre cestujúcich.
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Home