Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Mosty a tunely: tra������������ 120
Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený
admin, 25.11.2010 (51294 prečítané)

BRATISLAVA, 25. november 2010 (ŽSR) - Vo štvrtok, 25. novembra 2010, sa uskutočnilo za prítomnosti prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, p. Jána Figeľa, generálneho riaditeľa ŽSR p. Vladimíra Ľuptáka, výkonného riaditeľa pre dopravné stavby OHL ŽS, a. s., p. Václava Bartoňka a zástupcov dodávateľov, priamo na mieste stavby slávnostné prerazenie železničného tunela cez Turecký vrch, ktorý je súčasťou stavby: „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100, 500-159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.

Základné fakty:
 
Modernizácia vybraných tratí železničnej siete ŽSR pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti, bezpečnosti, atraktívnosti a použiteľnosti zabudovaním moderných prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov, vznikne ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy (nadväzuje na stavbu V. koridoru Piešťany – Nové Mesto nad Váhom), ktorý bude mať požadované technické parametre pre rýchlosť do 160 km/hod., podľa medzinárodných dohôd (ako sú AGC, AGTC a pod.).
 
Železničná dvojkoľajná trať Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súčasťou V. európskeho koridoru. Úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce má dĺžku 17,457 km; stavba bude realizovaná v dvoch etapách:
 
-  I. etapa   – medzistaničný úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice
 
-         II. etapa – úsek Trenčianske Bohuslavice – Zlatovce (končí za zastávkou Kostolná- 
                             Záriečie)
                            - železničná stanica Trenčianske Bohuslavice
-            medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice – Melčice
-            železničná stanica Melčice
-            medzistaničný úsek Melčice – Zlatovce
 
Generálnym projektantom stavby je REMING CONSULT, a. s.
 
Zhotoviteľom stavby, vybraným na základe verejnej súťaže, je združenie „Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce 2009“, v zložení OHL ŽS, a. s., Skanska BS, a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s., Doprastav, a. s. a ELTRA, s. r. o.
 
Stavebný dozor na základe verejnej súťaže vykonáva „Inžinierske združenie Zlatovce“, vedúci združenia Infram SK, s. r. o., člen združenia Bung Slovensko, s. r. o.
 
 
Financovanie prác vo výške takmer 264 mil. eur bez DPH je realizované z Kohézneho fondu Európskej komisie a spolufinancované zo zdrojov SR, v rámci Operačného programu doprava 2007-2013.
 
Harmonogram prác:
 
Prípravné práce začali 29. 9. 2009, kedy sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby. Podľa harmonogramu zhotoviteľa má modernizácia trvať 44 mesiacov, teda do konca mája 2013.
 
Turecký vrch  - tunel juh 
Turecký vrch - tunel
 
Turecký vrch - tunel
 
 
Charakteristika stavby:
 
Najvýraznejším prvkom I. etapy stavby je železničný tunel cez Turecký vrch, ktorý je projektovaný pre rýchlosť vlakových súprav 160 km/hod. Dĺžka tunela je 1775 m, z toho dĺžka razenej časti je 1 738,50 m. Tunelový variant minimalizuje zásah do prírodnej rezervácie Turecký vrch počas realizácie stavby ako aj v jej budúcom prevádzkovaní.  
 
V rámci prípravy stavby boli zapracované všetky akceptované podmienky obcí a ostatných dotknutých subjektov a zohľadnené v projektovej dokumentácii. Ide o podmienky týkajúce sa napríklad:
 
-         vrátenia dočasných záberov do pôvodného stavu a rekultivácie;
-         nakladania s odpadmi;
-         dopravných opatrení;
-         úprav korýt vodných tokov;
-         zabezpečenia protihlukových opatrení;
-         zásad podmienok hygieny, ochrany prírody a krajiny a iné.
 
Pôvodne boli posudzované tri varianty trasy okolo Tureckého vrchu v spracovanej zjednodušenej technickej štúdii s ekonomickým porovnaním:
 
- 1. tunelový variant
- 2. odrezový variant – s rozsiahlym zásahom do chránenej krajinnej oblasti (CHKO)
- 3. preložka trate spolu s preložkou cesty 1. triedy I/61 a žst.Trenčianske Bohuslavice.
 
Turecký vrch - tunel
 
Výsledky technickej štúdie svedčili jednoznačne v prospech tunelového variantu. Výhody tunelového variantu sú:
 
-         zníženie nákladov na údržbu trate v tuneli (pevná jazdná dráha);
-         minimálny zásah do CHKO (len portálové oblasti) – preferované aj ochranármi;
-         skrátenie trasy, jazdného času a tým aj prevádzkových nákladov;
-         nezávislá výstavba, nakoľko tunel sa nachádza mimo existujúcej železničnej trate, čím je zachovaná prevádzka počas výstavby tunela.
 
Železničný tunel cez Turecký vrch je prvý na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný podľa technických špecifikácií pre interoperabilitu (TSI) pre konvenčné trate. Môžeme povedať, že ide o pilotný projekt, z ktorého budú čerpať aj projekty ďalších pripravovaných stavieb železničných tunelov.
 
Turecký vrch  - tunel sever 
Turecký vrch - tunel
 
Turecký vrch - tunel
 
Výstavba tunela z hľadiska termínov:
 
Výstavba tunela začala v januári 2010. Podľa pôvodného harmonogramu by razba tunela mala byť ukončená v júni 2012, úplne dokončenie, vrátane inžinierskych sietí je predpokladané v máji 2013.
 
Zámer zhotoviteľa, urýchliť výstavbu tunelovej časti tak, aby sekundárne ostenie tunela bolo ukončené v termíne 12/2011, vybavenie tunela technologickým zariadením a pevnou jazdnou dráhou bolo ukončené v 07/2012 s následným umožnením prevádzkovania tunela po jednej koľaji od termínu 07/2012 (druhá koľaj je plánovaná sprevádzkovať v termíne 10/2012), sa stávajú reálne možnými už tým, že prerážka tunela v jeho kalotovej časti sa uskutočňuje 25.11.2010 a razba jadra tunela bude ukončená v termíne 01/2011.
 
Zhotoviteľ začal vykonávať práce súvisiace s definitívnym ostením v termíne 10/2010. K urýchleniu výstavby tunela prispela aj skutočnosť, že razba tunela bola vykonávaná nielen zo strany južného a severného portálu, ale rozšírením profilu únikovej štôlne bolo možné otvoriť tretiu čelbu razby tunela z jej stredu smerom k portálom, bez navýšenia rozpočtových nákladov. Vlastné prerazenie tunela je uskutočnené z tejto tretej čelby.
 
Počas realizácie prác na tunelových objektoch doteraz nebol zaznamenaný žiaden smrteľný a ani ťažký pracovný úraz.
 
Turecký vrch  - úniková štôlňa východ  
Turecký vrch - tunel
 
Najvýraznejším prvkom II. etapy stavby je riešenie úrovňových krížení, ktoré sa v zmysle zásad modernizácie musia zrušiť a nahradiť mimoúrovňovými, resp. riešiť bez náhrady podľa ich významu. Mimoúrovňové kríženia sú riešené novými cestnými nadjazdmi v katastrálnom území Štvrtok, Ivanovce a Kostolná-Záriečie a podchodmi v Trenčianskych Bohuslaviciach, Ivanovciach a Adamovských Kochanovciach.
 
Prvenstvom v sieti ŽSR bude použitie nového typu veľmi štíhlych výhybiek s pomerom odbočenia 1:26,5–2500, ktoré v základnom tvare umožňujú rýchlosť jazdy do odbočky rýchlosťou až 130 km/h. Tieto výhybky budú vložené v železničnej stanici Trenčianske Bohuslavice. 
 
V úseku sa nachádzajú dve železničné stanice, Trenčianske Bohuslavice a Melčice. Z dôvodov potreby optimalizácie kapacity dopravného využitia trate bude žst. Melčice zrušená a zmenená na zastávku. V úseku Melčice - Zlatovce sa buduje nová výhybňa Nivy.
 

Foto: železničné.info

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (19.02.2017)
Púchov prešiel na striedavú TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckým vrchom (18.10.2013)
Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom (01.12.2010)
Železničná stanica Piešťany (18.06.2010)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.) (18.04.2010)
Železničná stanica Šenkvice (25.01.2010)
Železničná stanica Pezinok (16.12.2009)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.) (25.11.2009)
Železničná stanica Svätý Jur (29.10.2009)
Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina (24.08.2009)
Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami (15.01.2008)
Trať 120: Bratislava hl.st. - Žilina (27.09.2007)


Home