eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov
Peter, 23.12.2010 (58521 pretan)

Dnes, 23. decembra 2010, si pripomíname 95. výroie uvedenia do prevádzky elezninej trate z Kvetoslavova do Šamorína. Táto naša pravdepodobne najkratšia elezniná tra u neexistuje. Jej dka bola necelých 5 km, poda hkm stanica v Šamoríne leala v polohe 4,620. Tra mala zaiatok v stanici Kvetoslavov, ktorej predchádzajúci názov bol Úzor, resp. Úzsor, Úsor (alej len „Kvetoslavov“). Táto stanica leí na bývalej Miestnej eleznici Bratislava – Komárno, dnes trati 131. S tým, o zo zrušenej trate bolo moné vidie v roku 2010 sa môete oboznámi v krátkej spomienkovej fotoreportái.

elezniná stanica Kvetoslavov sa stala odbonou pre tra do Šamorína v roku 1915. Pri tejto príleitosti bola stanica rozšírená a vybudované tu boli studne pre erpanie vody do parných rušov. Potrebné si je uvedomi, e v roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, teda tra bola otvorená poas nej. Historické pramene hovoria o tom, e na jej výstavbe sa podieali aj vojenskí zajatci. Krátka tra viedla nenároným terénom s minimálnym spádom a malým potom oblúkov, take s jej výstavbou z tohto hadiska neboli väšie problémy. Tra leí severojunom smere.
 
Kvetoslavov – vlak NEx vchádza do stanice
 Kvetoslavov
 
Koncesiu pre výstavbu elezninej trate zo stanice Kvetoslavov do stanice Šamorín vydalo MO výnosom 31948 z roku 1915, priom koncesionárom bola obec Šamorín. Celkové náklady na výstavbu dosiahli 530 tisíc korún. Tra mala v cestovných poriadkoch íselno-písmenové oznaenie napr. 31c, alebo 37c. 
 
Osobný vlak odchádza zo stanice Kvetoslavov 
Kvetoslavov
 
stanica Kvetoslavov
Kvetoslavov 
  
Osobná doprava bola na trati zastavená da 27. mája 1979. Neskôr, v roku 2001, bola tra úplne zrušená v rámci "Projektu transformácie a reštrukturalizácie elezníc SR" z roku 2000.
 
Kvetoslavov – koniec trate do Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – opaný pohad na tra zo Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – stanovište závorára bolo zrušené a nahradené automatickým PZZ
Kvetoslavov
 
Ešte aj v roku 2010 sa nájdu pozostatky tejto zrušenej elezninej trate, jednak v Kvetoslavove, jednak v Šamoríne. V Šamoríne dokonca stojí aj bývalá výpravná budova, ia, i našastie, je upravená na obytný domek, ktorý je obývaný. Pravdepodobne aj vaka tomu preila táto elezniná historická budova zrušenie trate.
 
Kvetoslavov – priecestie na miestnej ceste
Kvetoslavov
 
tra Kvetoslavov – Šamorín
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov
 
Zaujímavý lánok o tejto zaniknutej trati napísal p. Tomáš Gerák. K lánku "Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín" je pripojených aj viacero fotografií a máp.
 
Šamorín - severné zhlavie
Šamorín
 
Šamorín – juný pohad na staniné koaje
Šamorín
 
Šamorín – koaje v burine - smer sever
Šamorín
  
elezniná tra nebola postavená samoúelne, ale slúila predovšetkým priemyslu v Šamoríne. Zo stanice viedlo viacero vlekových koají do tunajších priemyselných a ponohospodárskych podnikov. Okrem toho tu chodilo aj dos osobných vlakov, o potvrdzujú cestovné poriadky z viacerých rokov.
 
Šamorín – bývalá výpravná budova
Šamorín  Šamorín
 
Šamorín - miesta po vlekových koajach
Šamorín
 
Šamorín - miesto po vlekovej trati
Šamorín
 
Šamorín - vleková koaj, popri nej záhradky
Šamorín
 
Šamorín - staniné koaje
Šamorín
 
Rozvoj automobilovej dopravy znamenal aj pre túto krátku tra definitívny koniec. Nevýhodou bolo tie, e do stanice v Kvetoslavove bola tra zaústená do západného zhlavia, ím do Bratislavy vytvárala úvra. Vea sa hovorí o satelitných mestách v okolí Bratislavy, a ešte viac o problémoch v doprave, teda najmä automobilovej. elezniná stanica v Šamoríne leala v blízkosti centra, take pri pouití vhodných motorových jednotiek by dnes ani úvra v Kvetoslavove nebol neprekonatený problém. Zatia o zvyšky tejto elezninej trate chátrajú, hadajú sa financie na vybudovanie rýchlostnej komunikácie a napojenia na autami preplnené ulice Bratislavy.
 
Cestovné poriadky z viacerých rokov
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
0298_cp1964_37cb520
Cestovný poriadok
 
Škoda, e na stránkach mesta Šamorín som o tejto trati nenašiel ani zmienku. Záujemcom okrem uvedených prameov odporúam literatúru:  
  1. KUBÁEK Jií, Ing., CSc., a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, 1999;
  2. HALFAR Richard, Ing. a kol.: Miestna tra Bratislava – Komárno, Albatros klub pri RD Bratislava hlavné, 2004.

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home