eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Minister Jn Fige podpsal nov zmluvy so elezninmi spolonosami
admin, 27.12.2010 (7857 pretan)

BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so elezninou spolonosou Slovensko (SSK) a so eleznicami SR (SR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi elezninými spolonosami roné, resp. trojroné zmluvy, teraz sa v prípade SSK prechádza na 10-roný a pri SR na 3-roný zmluvný vzah.

„Cieom nových zmlúv je vytvori viac stability, istoty, ale aj alší tlak na modernizáciu, kvalitu poskytovaných sluieb zo strany elezniných spolonosti a efektívnos vykonávanej dopravy,“ povedal 1. podpredseda vlády a minister dopravy Ján Fige. Dodal, e zmyslom zmeny a nového prístupu je „vytvori podmienky na to, aby v roku 2012 elezniné spolonosti fungovali vo vyváenom hospodárskom reime, teda aby neboli stratové“.
 
Ku spracovaniu novej Zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme zo SSK ministerstvo pristúpilo z nasledovných dôvodov: 
  • da 31.12.2010 ukoní svoju platnos Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2008 a 2010,
  • potreba aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1370/2007 o slubách vo verejnom záujme v elezninej a cestnej osobnej doprave,
  • naplnenie ustanovení zákona . 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
  • projekt obnovy mobilného parku SSK financovaného z Operaného programu Doprava a jeho prepojenos na zmluvu o dopravných slubách vo verejnom záujme.
„Pre SSK je podpis zmluvy vemi dobrou správou, pretoe zakladá vyrovnané hospodárenie, ktoré tu doteraz nebolo. A takisto sa zakladajú podmienky pre rozvoj spolonosti, kee nová zmluva prináša zásadnú zmenu: umouje, aby nám štát priznal aj oprávnený zisk, ktorý bude moné poui na investície,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riadite SSK Pavel Kravec.
 
Zo zmluvy vyplýva, e ministerstvo si v zastúpení štátu objednalo na budúci rok od SSK 30,3 mil. vlakokilometrov, o je zhruba o 5 percent menej ako tento rok. Štátna dotácia na výkony vo verejnom záujme by mala budúci rok klesnú medzirone pribline o 11 percent na 205 miliónov eur. Zmena sa dotkne asi 3 percent cestujúcich tým, e sa zrušia niektoré nepotrebné spoje. Zatia sa stále analyzuje, ktorých spojov sa to dotkne tak, aby to neohrozilo dopravnú obslunos daného územia.
 
Zmluva o prevádzkovaní elezninej infraštruktúry so SR uruje poadované kvalitatívne a kvantitatívne parametre elezninej siete, riadiacich a zabezpeovacích systémov a alších potrieb vlastníka infraštruktúry. Zmluvou je zabezpeované trvalé udriavanie prevádzkyschopnosti, správy a obsluhy elezninej infraštruktúry, organizovanie a riadenie elezninej dopravy v súlade s predmetom innosti manaéra infraštruktúry a zákonom o dráhach, ako aj dodriavanie technických špecifikácií interoperability elezniných dráh.
 
Zmluva zohaduje zmenu v spôsobe úhrady nákladov na prevádzku elezninej infraštruktúry. „Tento model zmluvy vychádza z kombinácie fixných a variabilných nákladov, o umouje zavies novú cenu na elezniných dráhach,“ povedal Fige.
 
eleznice SR môu jednotlivým licencovaným dopravcom útova za prístup k elezninej infraštruktúre (v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traového prístupu k servisným zariadeniam) len úhrady stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre reguláciu elezninej dopravy do konca roka 2010.
 
Text zmluvy zohaduje východiská štátneho rozpotu pre roky 2011 a 2013 v otázke poskytovania neinvestinej dotácie pre manaéra infraštruktúry na krytie fixnej asti ekonomicky oprávnených nákladov.
 
V návrhu Zmluvy sa na rok 2011 predpokladá základná neinvestiná dotácia zo štátneho rozpotu vo výške 119 498 tis. EUR, teda rovnako ako tento rok. Dotácia sa zvýši o 80 mil. EUR, o bude kompenzáciou za výpadok trieb z titulu poklesu poplatku za dopravnú cestu na eleznici v podobe predpokladaných alších rozpotových opatrení. Kvantifikácia ekonomických ukazovateov na roky 2012 a 2013 sa bude rieši formou dodatkov k zmluve v nadväznosti na príslušné legislatívne normy (zákon o štátnom rozpote).
 

Home