eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Oznaovanie koajovch vozidiel (3.)
Peter, 10.02.2011 (23949 pretan)

V dvoch predchádzajúcich astiach sme sa oboznámili s oznaovaním dráhových (koajových) hnacích vozidiel. Slovenská republika ako len Európskej únie sa riadi i rozhodnutiami jej orgánov. Rozhodnutím Komisie európskych spoloenstiev 2006/920/ES bol urený nový spôsob oznaovania koajových vozidiel. Tretia as tohto seriálu je zameraná na oznaovanie hnací dráhových vozidiel poda nového európskeho predpisu.

Na úvod výatok z predpisu
 
Predpisom (2006/920/ES) bolo zadefinované oznaenie prevádzkovatea vozidla (VKM). Oznaením prevádzkovatea vozidla (VKM) je alfanumerický kód pozostávajúci z 2 a 5 písmen. (Pozn.: V prípade NMBS/SNCB sa môe naalej pouíva jednotlivé zakrúkované písmeno B.)
 
VKM je napísané na kadom elezninom vozni, v blízkosti ísla vozidla. VKM oznauje prevádzkovatea vozidla zaregistrovaného v registri koajových vozidiel.
 
VKM je unikátne vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzahujú tieto TSI a vo všetkých krajinách, ktoré uzavrú dohodu, ktorá zaha aplikáciu systému íslovania vozidiel a oznaovania prevádzkovatea vozidla, ako je opísané v týchto TSI.
 
Formát oznaenia prevádzkovatea vozidla
 
VKM je zobrazením celého názvu (mena) alebo skratky prevádzkovatea vozidla, a ak je to moné, rozpoznateným spôsobom. Môe sa pouíva všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená vo VKM sú napísané ako veké písmená. Písmená, ktoré neznamenajú prvé písmená slov v názve prevádzkovatea, môu by napísané ako malé písmená. Pri kontrole jednoznanosti sa na vekos písmen nebude bra ohad.
 
Písmená môu obsahova diakritické znaky. (Pozn: Diakritické znaky sú znaky prízvuku, ako napríklad , Ç, Ö, , , at. Špeciálne písmená ako napríklad a budú zastúpené jednotlivými písmenami; v skúškach jedinenosti sa povauje za O a za A.) Diakritické znaky pouívané pri týchto písmenách sa kvôli jednoznanosti kontroly ignorujú.
 
Pre vozidlá prevádzkovateov, ktorí majú sídlo v krajine, ktorá nepouíva latinskú abecedu, preklad VKM do ich vlastnej abecedy sa môe pouíva za VKM oddeleným od neho lomkou (/). Takéto preloené VKM sa na úely spracovania údajov neberie do úvahy.
 
Medzinárodné oznaenie elektrického ruša 263.007-7
je SK ZSSK 91 56 6 263 007-7
Medzinárodné oznaenie
 
Výnimky z pouívania oznaenia prevádzkovatea vozidla
 
lenské štáty môu rozhodnú o uplatovaní nasledujúcich výnimiek.
 
VKM sa nevyaduje pri vozidlách, ktorých systém íslovania sa neriadi prílohou P.1 k predpisu 2006/920/ES. V kadom prípade, primerané informácie o identite prevádzkovatea vozidla musia by poskytnuté organizácii, ktorá ich prevádzkuje v sieach, na ktoré sa uplatujú tieto TSI.
 
Ak sú informácie o celom mene a adrese napísané na vozidle, VKM sa nevyaduje v prípade:
  • vozidiel prevádzkovateov s takým obmedzenými koajovými vozidlami, e tento poet neoprávuje pouívanie VKM;
  • špecializovaných vozidiel na údrbu infraštruktúry.

VKM sa nevyaduje pre rušne, motorové jednotky a osobné vozne, pouívané iba vo vnútroštátnej premávke, ke: 

 Ak sa logo spolonosti uplatuje popri uplatovaní VKM, platné je iba VKM a logo sa neberie do úvahy.
 
Medzinárodné oznaenie motorového ruša 754.034-7 je
SK ZSSK 92 56 1 754 034-7
Medzinárodné oznaenie
 
Ustanovenia o prideovaní oznaení prevádzkovatea vozidla
 
Prevádzkovateovi vozidla mono vyda viac ako jedno VKM v prípade, e: 
  • prevádzkovate vozidla má úradný názov vo viac ako jednom jazyku;
  • prevádzkovate vozidla má dobrý dôvod na to, aby rozlišoval medzi jednotlivými skupinami vozidiel v rámci svojej organizácie.
Úrad pre reguláciu elezninej dopravy vydal METODICKÉ USMERNENIE pre oznaovanie HDV, ktoré ustanovuje:Jednotné oznaenie tvorí 12-miestne štandardné európske íslo vozidla, ku ktorému sa uvádza súvisiace oznaenie tvorené abecedným kódom krajiny a skratkou prevádzkovatea HDV (kód VKM). Takéto oznaenie musí by uvedené na všetkých súasných HDV ku du ich zápisu do národného registra dráhových vozidiel.Toto oznaenie nie je povinné pre HDV, ktoré: 

V kadom prípade však tieto HDV musia ma úradom pridelené doasné íslo povoujúce ich prevádzku a umoujúce ich identifikáciu v národnom registri dráhových vozidiel.

 
Štandardné európske íslo vozidla a súvisiace oznaenie
 
Kadému HDV je priradené 12-miestne štandardné európske íslo s nasledujúcou štruktúrou:
 
Skupina dráhových vozidiel
 
(jedna íslica)
Druh vozidla
 
 
(jedna íslica)
Krajina, v ktorej je vozidlo registrované
 
(dve íslice)
Technické charakteristiky
 
(štyri íslice)
Inventárne íslo
 
(tri íslice)
Kontrolné íslo
 
 
(jedna íslica)
hnacie dráhové vozidlá
0 a 8
 
[príloha P.8 TSI]
01 a 99
 
[príloha P.4 TSI]
0000001 a 8999999
 
[význam týchto íslic je definovaný lenskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]
0 a 9
 
[príloha P.3 TSI]
9
1
56
6363 094
4
 
 
Kombinácia siedmych íslic 0000001 a 8999999 v sebe zaha národné oznaenie radu (štyri íslice) a poradového ísla HDV (tri íslice). (Pozn.: Naše národné oznaenie je v tvare 123.456, kde 123 je oznaenie radu a 456 je poradové íslo, teda navyše je siedma íslica.)
 
Príklady nového oznaenia HDV
 
SK - ZSR 92 56 1742 643 – 0
 
SK - ZSSKC 91 56 6363 094 – 4
 
SK - ZSSK 94 56 0560 017 – 6
 
Príklad: Význam jednotlivých astí jednotného oznaenia HDV
 
SK– skratka krajiny, v ktorej je vozidlo registrované,
 
ZSR– skratka prevádzkovatea dráhového vozidla (kód VKM),
 
prvá íslica „9” oznauje skupinu dráhových vozidiel – HDV,
 
druhá íslica oznauje druh HDV v štruktúre:
 
0 - historické vozidlá,
1 - elektrický ruše všetkých trakných napájacích sústav,
2 - motorový ruše,
3 - elektrické motorové jednotky vysokorýchlostné všetkých trakných napájacích sústav,
4 - elektrické motorové jednotky všetkých trakných napájacích sústav (okrem vysokorýchlostných),
5 - dieselová motorová jednotka (motorový voze alebo vloený voze),
6 - prívesný voze k motorovým vozom a riadiaci voze k motorovým vozom a motorovým jednotkám,
7 - elektrický posunovací ruše všetkých trakných napájacích sústav,
8 - motorový posunovací ruše,
 
tretia a štvrtá íslica oznauje krajinu, v ktorej je HDV registrované (Slovenská republika „56”),
 
piata íslica je doplnková a je stanovená v logickej nadväznosti na druhú íslicu, s ktorou uruje príslušný druh HDV; volená je v rozsahu od 0 po 8 poda nišie uvedenej tabuky,
 
šiesta a jedenásta íslica vychádza z pôvodného oznaenia HDV, ktoré je zachované,
 
dvanásta íslica je kontrolná íslica.
 
Postup tvorby 12-miestneho štandardného európskeho ísla HDV
 
Nové 12-miestne štandardné európske íslo HDV zachováva pôvodné 7-miestne, tzv. redukované oznaenie.
 
Medzinárodné oznaenie motorového ruša ZSCS 746.002-5
Medzinárodné oznaenie
 
Príklad:
 
Motorový ruše T 448.0641(pôvodné oznaenie poda systému „Ing. Krišpína”) preznaený poda tabuky preznaovania sérii HDV na oznaenie 740.641-6, následne transformovaný na oznaenie poda TSI 92 56 1740 641-6.
 
Z dôvodu zachovania pôvodnej kontrolnej íslice u jestvujúcich HDV je potrebné priamo uri druhú a piatu íslicu oznaenia pre ich jednotlivé druhy a rady v poradí 12-miestneho oznaenia.
 
Ku príslušným druhom a radom sú tak konkrétne priradené rady HDV poda nasledujúcej tabuky:
 
 
Druhá íslica
Druh a rad HDV
Vzor evidenného ísla
0
Rôzne vozidlá
90 56 2XXX XXX-X
1
Elektrické rušne radov:
 
121, 125.8, 131, 140, 162, 163, 183,
240, 263, 350, 362, 363
91 56 6XXX XXX-X
2
Motorové rušne radov:
 
718, 720, 721, 721.8, 724, 725, 726,
730, 731, 735, 736,
740, 742, 744, 745, 746,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
770, 770.8, 771, 771.8, 773, 773.8, 774
92 56 1XXX XXX-X
3
Elektrické jednotky vysokorýchlostné
(motorové alebo vloené vozne)
93 56 5XXX XXX-X
4
Elektrické jednotky
(motorové a vloené vozne) radov:
 
405.9, 411.9, 425.9, 460, 063, 560, 060, 671, 071
94 56 0XXX XXX-X
5
Dieselové motorové jednotky
(motorové alebo vloené vozne) radov:
 
810, 810.8, 811, 812, 813, 820, 840, 861
95 56 7XXX XXX-X 1)
6
Prívesné vozne k motorovým vozom,
riadiace vozne k motorovým vozom,
riadiace vozne k motorovým
a k elektrickým jednotkám radov:
 
905.9, 911.9, 912, 913, 971, 011, 012
96 56 4XXX XXX-X
7
Elektrické posunovacie rušne radov:
 
110, 199.4, 199.9, 210
97 56 8XXX XXX-X
8
Motorové posunovacie rušne radov:
 
700, 701, 701.9, 702, 702.9, 703, 704, 706.9, 709, 710, 711, 712, 717, 729, 797
98 56 3XXX XXX-X
 
 
1) oznaenie vedené pre potrebu evidencie dráhového vozidla v národnom registri vozidiel (novovypoítaná kontrolná íslica)
 
1) Poznámka:
 
Kee poda štruktúry 12–miestneho štandardného európskeho ísla (uvedenej v úvode usmernenia) je urený interval medzi piatou a jedenástou íslicou v rozmedzí 0000001 – 8999999, nie je teda moné poui na mieste piatej íslice v poradí íslicu „9”. Druh HDV „Dieselová motorová jednotka (motorový alebo prívesný voze)” je urený v tabuke íslicou „5” na druhom mieste v poradí. Pre oznaenie tohto druhu HDV bude ma nové 12-miestne štandardné európske íslo nasledovný tvar:
 
95 56 7XXX XXX-X (ale len pre úel registrácie).
 
Týmto oznaením toti nebude zachovaná pôvodná kontrolná íslica. Uvedené oznaenie sa pouije len pre registráciu 12-miestneho oznaenia tohto druhu HDV v národnom registri vozidiel s tým, e sa musí znovu dopoíta kontrolná íslica. Pretoe prevádzka tohto druhu HDV je predpokladaná iba na území SR, nie je nutné striktne dodra v tomto bode oznaenie poda TSI, kee by to viedlo k hromadnému preíslovávaniu (výpotu novej kontrolnej íslice) u jestvujúcich 7-miestnych evidenných ísiel príslušného druhu HDV, ktoré zostávajú umiestnené na vozidlách. Z tohto dôvodu na nich zostane zachované pôvodné oznaenie v tvare XXX XXX-X aj s pôvodnou kontrolnou íslicou.
 
Medzinárodné oznaenie MV 810.365-7
Medzinárodné oznaenie
 
1) Príklad:
 
oznaenie HDV s evidenným íslom 810.427-5
jednotné oznaenie uvedené na HDV a v národnom registri 95 56 7810 427-9
pôvodné oznaenie uvedené na HDV 810 427-5
 
Pouité skratky a ich význam:
 
VKM – oznaenie prevádzkovatea vozidla
TSI technická špecifikácia interoperability
HDV – hnacie dráhové vozidlo
 
Spracované poda: 

 

 

Svisiace lnky:
Ako je to s oznaovanm hnacch drhovch vozidiel? (22.03.2012)
Oznaovanie koajovch vozidiel II. (15.05.2008)
Oznaovanie koajovch vozidiel I. nieo z histrie a Krypnovo oznaenie (15.05.2008)


Home