Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Zahustenie železničných zastávok na území Bratislavy
Peter, 01.03.2011 (16531 prečítané)

Informácie o vybudovaní nových železničných zastávok na území mesta Bratislavy boli zverejnené už dávnejšie. V rámci návrhu realizácie Nosného systému hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu, ktorý nedávno predstavili predstavitelia mesta, sú zverejnené aj podrobnejšie informácie o uvažovaných nových železničných zastávkach. Na to, ako zahustenie železničných zastávok dopadne, si počkáme niekoľko rokov, no s návrhom sa môžeme oboznámiť už teraz.

V rámci príprav na zavedenie Integrovaného dopravného systému (IDS) boli vyhodnotené aj možnosti vzniku nových železničných zastávok na území Bratislavy, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Na území mimo Bratislavy nie sú navrhnuté žiadne nové železničné zastávky. Na území Bratislavy sa preverili návrhy prevzaté z Technicko-ekonomickej štúdii: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny (Reming Consult 2010).
 
Návrh nových terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) pre potreby IDS na území Bratislavy (ide o pracovné názvy nových železničných zastávok):
 
Návrh siete terminálov integrovanej osobnej prepravy
(červenou farbou stanice a zastávky TEN-T 17)
 Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
  • TIOP zastávka Devínska Nová Ves zastávka - v medzistaničnom úseku Devínska Nová Ves – Bratislava Lamač;
  • TIOP Lamačská brána - v medzistaničnom úseku Devínska Nová Ves – Bratislava Lamač;
  • TIOP Patrónka - v medzistaničnom úseku Bratislava Lamač – Bratislava hl. st.;
  • TIOP Mladá Garda - v medzistaničnom úseku Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto;
  • TIOP Martinský cintorín - v medzistaničnom úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS;
  • TIOP Ružinov - v medzistaničnom úseku Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice;
  • TIOP Vrakuňa - v medzistaničnom úseku Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice.
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE NOVÝCH ZASTÁVOK
 
TIOP DEVÍNSKA NOVÁ VES leží na dvojkoľajnej koridorovej trati č. IV, medzistaničný úsek Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves, 1,3 km od železničnej stanice Devínska Nová Ves smerom k Bratislave. Je navrhnutá v blízkosti sídliska a rodinných domov.
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude z časti priama a z časti v oblúku. Nástupiská budú dĺžky 250 m a šírky 3,5 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený podchodom so schodiskami a výťahmi. Keďže je trať v násype, prístup do podchodu je riešený lávkou so schodiskom a výťahom. Pri železničnej zastávke je navrhnutá zastávka pre miestnu linku autobusu za účelom zvážania cestujúcich.
 
TIOP PATRÓNKA leží na dvojkoľajnej koridorovej trati č. IV, medzistaničný úsek Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač. Je navrhnutá pri železničnom moste nad ulicou Limbová, s nástupiskami orientovanými smerom k žst. Bratislava-Lamač.
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude priama. Nástupiská budú dĺžky 250 m a šírky 3,5 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený schodiskami a výťahmi z jestvujúceho chodníka. Mimoúrovňový prechod je zabezpečený pod jestvujúci most po jestvujúcich chodníkoch. V blízkosti železničnej zastávky sú situované zastávky MHD.
 
TIOP TRNÁVKA leží na trojkoľajnej trati, v medzistaničnom úseku Bratislava ÚNS -Bratislava–Nové Mesto, rovnobežne s Vrakunskou cestou, v blízkosti časti Trnávka a Ostredky.  
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude priama. Nástupiská budú dĺžky 250 m, šírky 3,5 m a 6,7 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený podchodom so schodiskami a výťahmi. V blízkosti železničnej zastávky sú situované zastávky MHD.
 
TIOP RUŽINOV leží na trojkoľajnej trati, v medzistaničnom úseku Bratislava ÚNS -Bratislava–Nové Mesto, rovnobežne s Vrakunskou cestou, v blízkosti odpojenia tretej koľaje na Dunajskú Stredu (resp. pri obchodných domoch HORNBACH a KIKA).
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude priama. Nástupiská budú dĺžky 250 m, šírky 3,5 m a 6,7 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm (návrh dĺžky nástupísk bol prevzatý zo štúdie: „Určenie štandardov technicko-prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy“ - REMING CONSULT a.s. AVK ARCHITECTS, 12/2009). Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený podchodom so schodiskami a výťahmi. V blízkosti železničnej zastávky sú situované zastávky MHD.
 
TIOP VRAKUŇA leží na dvojkoľajnej trati v medzistaničnom v úseku Bratislava-Nové. Mesto – Podunajské Biskupice. Je navrhnutá rovnobežne s ulicou Dvojkrížna, v mieste obratiska trolejbusov, resp. v blízkosti ulice Čiližská.
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude priama. Nástupiská budú dĺžky 120 m, šírky 3 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený podchodom so schodiskami a výťahmi. V blízkosti železničnej zastávky sú situované zastávky MHD.
 
TIOP MLADÁ GARDA leží na dvojkoľajnej trati v medzistaničnom úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Nové Mesto. Je navrhnutá pri železničnom moste nad ulicou Račianska, s nástupiskami orientovanými smerom k žst. Bratislava-Nové Mesto. Nová železničná zastávka bude priama. Nástupiská budú dĺžky 120 m, šírky 3 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený schodiskami a výťahmi z jestvujúceho chodníka. Mimoúrovňový prechod je zabezpečený pod jestvujúci most po jestvujúcich chodníkoch. V blízkosti železničnej zastávky sú situované zastávky MHD.
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
TIOP LAMAČSKÁ BRÁNA leží na trojkoľajnej koridorovej trati č. IV v medzistaničnom v úseku Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves (budovanie zastávky sa predpokladá až po vybudovaní tretej koľaje v tomto úseku). Je navrhnutá pri plánovanom železničnom moste nad plánovaným predĺžením ulice Saratovská, nástupiskami orientovanými smerom k žst. Bratislava-Lamač. Pri tejto zastávke je navrhnuté parkovisko pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD).
 
Terminál integrovanej osobnej prepravy - mapa
 
Nová železničná zastávka bude v oblúku. Nástupiská budú dĺžky 250 m, šírky 3,5 m, výška nástupnej hrany nad niveletou koľaje bude 550 mm. Na nástupiskách budú prístrešky pre cestujúcich. Prístup na nástupiská je riešený schodiskami a výťahmi z plánovaného chodníka. Mimoúrovňový prechod je zabezpečený pod navrhovaným mostom po plánovaných chodníkoch. Tiež je navrhnutý nový podchod so schodiskami a výťahmi pre prístup z parkoviska pre IAD. V blízkosti železničnej zastávky sú uvažované MHD.
 

PARKOVISKÁ PRE INDIVIDUÁLNU AUTOMOBILOVÚ DOPRAVU (IAD).
 
Vysoká hustota cestnej dopravy a obmedzená priepustnosť cestných komunikácií v Bratislave a okolí znižujú prepravnú rýchlosť, čo vyvolalo snahu riešiť časť objemu prepravy cestujúcich (najmä na dlhšie vzdialenosti vo vybraných smeroch) presunom na železničnú dopravu pri využití existujúcich železničných tratí. Pre rýchlejšiu dostupnosť a využitie sú na vytipovaných úsekoch navrhnuté nové zastávky pre kyvadlovú dopravu a parkovacie miesta pre IAD, čím sa zlepší dostupnosť železničnej dopravy a zvýši sa atraktivita ponúkanej služby. Parkoviská sú navrhnuté pre 300 a 100 parkovacích miest, tento počet je odhadovaný a je potrebné ich využitie a počet parkovacích státí preveriť dopravnou štúdiou.
 
PARKOVISKO LAMAČSKÁ BRÁNA
 
Parkovisko je navrhnuté medzi železničnou zastávkou na pravej strane v smere od Bratislavy a cestou II/505, z ktorej bude zabezpečený prístup na plochu parkoviska samostatným vjazdom. Parkovisko má 300 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m, dĺžka 5,3 m. Na prepojenie parkoviska so zástavku bude slúžiť chodník.
 
PARKOVISKO PODUNAJSKÉ BISKUPICE
 
Parkovisko sa nachádza na ľavej strane železničnej zastávky v smere od Bratislavy. Vstup na parkovisko bude z cesty III/063059 samostatným vjazdom. Prepojenie nového podchodu a parkoviska bude pomocou chodníka. Parkovisko má 100 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m , dĺžka 5,3 m.
 
PARKOVISKO PEZINOK
 
Parkovisko je navrhnuté na pravej strane železničnej stanice v smere od Bratislavy na nezastavanom území. Prístup je navrhnutý z komunikácie, ktorá je obsiahnutá v územnom pláne mesta Pezinok a uvažuje sa s jej výstavbou. Prepojenie železničnej stanice a parkoviska sa bude riešiť predĺžením jestvujúceho podchodu. Parkovisko má 300 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m , dĺžka 5,3 m.
 
PARKOVISKO ZOHOR
 
Parkovisko sa nachádza na pravej strane železničnej zastávky v smere od Bratislavy na nezastavanom rovinatom území. Prístup je navrhnutý z miestnej komunikácie samostatným vjazdom, ktorý je potrebné upraviť. V súčasnosti vjazd slúži ako poľná cesta. Prepojenie stanice s parkoviskom bude zabezpečovať nový podchod. Parkovisko má 300 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m, dĺžka 5,3 m.
 
PARKOVISKO VEĽKÝ BIEL
 
Parkovisko je situované medzi železničnou zastávkou a cestou III/503007 na nezastavanom zatrávnenom území. V blízkosti železničnej zástavky na ploche parkoviska je navrhnutá zastávka pre autobusovú dopravu. Parkovanie pre osobné vozidlá a plocha prislúchajúca autobusovej doprave majú spoločný vjazd a výjazd. Parkovisko má 300 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m , dĺžka 5,3 m.
 
PARKOVISKO IVANKA PRI DUNAJI
 
Parkovisko sa nachádza medzi železničnou zastávkou a miestnou komunikáciou na nezastavanom území. Prístup zabezpečujú dva vjazdy a výjazdy. Pre lepšiu prístupnosť a využívanie železničnej zástavky sú v blízkosti parkoviska navrhnuté niky pre autobusovú dopravu v oboch smeroch miestnej komunikácie. Parkovisko má 300 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4m, dĺžka 5,3 m.
 
PARKOVISKO NOVÉ KOŠARISKÁ
 
Parkovisko sa nachádza na zastavanom území medzi železničnou zastávkou a cestou III/063002, z ktorej bude zabezpečený prístup na parkovisko samostatným vjazdom. Pre lepšiu prístupnosť a využívanie železničnej zástavky sú navrhnuté niky pre linkovú dopravu po obidvoch stranách cesty III/063002. Parkovisko má 100 parkovacích miest s kolmým státím. Šírka parkovacieho státia je 2,4 m, dĺžka 5,3 m.
 
 

Zdroj: Návrh realizácie Nosného systému hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu, Bratislava 2011

Home