eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Posledn rozlka...
admin, 20.04.2011 (38063 pretan)

Váení obania Muráa, Revúcej, Lubeníka, Jelšavy, Hucína, Plešivca a alších obcí Muránskej doliny, Gemera a Slovenska! Priatelia a milovníci elezníc! 

                                                                                          Neplate, e som odišla, ten pokoj mi prajte,
                                                                                          len venú spomienku na ma zachovajte !
 
 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, e naša drahá
 
 
Muránska strela
 
 
rodiaca sa ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii roku pána 1893, preijúc 1. SR, Slovenský štát, socialistické eskoslovensko, SFR, dve svetové vojny... nás v slubách tej našej, milovanej a konene samostatnej republiky opustila vo veku nedoitých 118 rokov.
 
 
Posledná rozlúka s našou milovanou zosnulou bude v sobotu
 
30. apríla 2011 o 12,30 hod. na elezninej stanici Murá
 
 
 
  0      Plešivec ................... 7:18     10:55       11:10       16:33
  4     Gemerská Hôrka z. .... 7:26     10:48       11:18       16:26
12      Hucín ....................... 7:40     10:35       11:32       16:13
15     Gemerský Milhos ..... 7:45     10:29       11:37        16:07
17     Jelšavská Teplica ....... 7:48     10:26       11:40       16:05
21     Jelšava ...................... 7:54     10:21       11:47       16:00
25     Lubeník ..................... 8:03     10:12       11:54       15:51
27     Revúcka Lehota ........ 8:07     10:07       11:58       15:46
29     Mokrá Lúka .............. 8:11     10:04       12:02       15:43
32     Revúca ..................... 8:17       9:59       12:08       15:39
37     Muránska Dlhá Lúka ..8:26       9:49       12:17       15:29
41     Murá ...................... 8:32       9:43       12:24       15:23
 
 
 
Vyuite príleitos a príte sa previez vláikom
na posledné smútoné jazdy,
 
ktoré sa uskutonia v de poslednej rozlúky poda vyššie uvedených asov.
 
 
 
Tvoja pamiatka zostáva navdy v našich srdciach !
 

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home