eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Talentom na vlet do Komrna
Peter, 04.05.2011 (47879 pretan)

Uplynulý týde spolonos RegioJet usporiadala prezentané jazdy na trati 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. So spolonosou uzavrelo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluvu o prevádzkovaní regionálnych osobných vlakov na tejto trati. Ja som si naplánoval na štvrtok výlet do Komárna a vyuil som monos previes sa modernou motorovou jednotkou Talent, ktorú spolonos RegioJet mala pre túto príleitos zapoianú z Nemecka.

Výrobcom motorovej jednotky známej pod názvom Talent je spolonos Bombardier Transportation, pôvodne Waggonfabrik Talbot. Názov jednotky Talent je odvodený od slovného spojenia Talbot leichter Nahverkehrs-Triebwagen. Vyrába sa a existuje viacero typov, i u elektrických, alebo motorových jednotiek. 
 
Talent v Bratislave pred odchodom do Komárna
Akcia RegioJet
 
Akcia RegioJet
 
Akcia RegioJet
  
Od marca 2012 novým vlakom Bratislava - Dunajská Streda - Komárno
 Akcia RegioJet
 
 Akcia RegioJet
 
Poda medzinárodného oznaenia motorovej jednotky VT 2.12 (95 80 0643 360 – 7D – PEG) je vlastníkom Prignitzer Eisebahn Gessellschaft mbH (PEG), od ktorej dedukujúc poda loga na jednotke ju má v prenájme spolonos Kelois. Spolonos RegioJet chce pre prevádzku na trati 131 získa staršie motorové jednotky Talent z Nemecka, ktorých interiér bude pred nasadením do prevádzky v marci 2012 zrenovovaný.
 
Motorové jednotky Talent radu BR 643 sa vyrábali v rokoch 1998 a 2004. Ide o trojdielnu jednotku so štyrmi dvojnápravovými podvozkami s usporiadaním náprav B‘2‘2‘B‘. Urená je pre trate s normálnym rozchodom 1 435 mm. Medzi dvoma koncovými motorovými vozami je vloený voze. Pre pohon jednotky slúia dva naftové motory typu MTU 6R 183 TD13H kadý s výkonom 315 kW a nominálnymi otákami 1 800 min-1. Prenos výkonu na nápravy hnacích podvozkov je hydromechanický, prostredníctvom kardanu. Riadenie jednotky je pomocou poítaa, ktorý zabezpeuje súinnos pohonných agregátov. Zásoba nafty v nádriach je 2x750 l. Vonkajšie podvozky sú hnacie a majú rázvor 1 900 mm. Vnútorné podvozky sú bené, majú rázvor 2 700 mm a uloené sú na nich vnútorné konce skrí motorových vozov a skria vloeného voza. Vzdialenos otoných bodov je 13,47 m. Celková dka motorovej jednotky je 49,360 m. Skria jednotky má šírku 2 925 mm a výšku nad temenom koajnice 3 855 mm. Jednotka je nízkopodlaná, podlaha je vo výške 800 mm, v krajných oddieloch pre cestujúcich v motorových vozoch vo výške 1 190 mm. Na sedenie je v celej jednotke k dispozícii 16 miest 1. triedy, 112 pevných a 29 sklopných sedadiel 2. triedy. Poet miest na státie je 150. Oddiel 1. triedy je oddelený sklenenou priekou a dverami. Hmotnos jednotky v slube je 74 t, celková hmotnos je 92 t. Jednotka dosahuje maximálnu rýchlos 120 kmh-1. Oba motorové vozne majú aerodynamický tvar a poskytujú dobré dynamické vlastnosti, jednotka dosahuje zrýchlenie 0,83 ms-2. Ako dynamická brzda sa pouíva hydrodynamický retardér, s ktorým jednotka dosahuje spomalenie 1,1 ms-2. Pre zvýšenie kapacity vlaku je moné spriahnu dve, resp. tri motorové jednotky.
  
Pre nástup a výstup slúi štvorica dvojkrídlových dverí na kadej strane jednotky. Dvere sa ovládajú tlaidlami, nástup a výstup uahujú výsuvné mostíky. Sedadlá v oddieloch sú usporiadané 2+2. Nad sedadlami je pozdna polica pre batoinu. Osvetlenie v jednotke zabezpeujú bodové svietidlá umiestnené v strope chodby medzi sedadlami a iarivkové svietidla umiestnené nad sedadlami, resp. medzi policou pre batoinu a skriou jednotky. Okná poskytujú cestujúcim dobrý výhad. Jednotka je klimatizovaná, okrem toho je po oboch stranách skrine v kadom oddiele jedno okno delené, priom horná menšia as je sklopná dovnútra. V jednotke sa nachádza jedna bunka WC s uzavretým systémom. V nástupných priestoroch sú umiestnené sklopné sedadlá a odpadkové koše. V oddieloch pre cestujúcich sú rozmiestnené tlaidlá pre znamenie vodiovi, v jednotke je zabudovaný interný komunikaný a rozhlasový systém. Cestovanie jednotkou bolo pohodlné. Jediný nedostatok poda ma je v chýbajúcom stoleku pri okne.
 
Pomocný mostík pri dverách
 Akcia RegioJet
 
Sklopné sedadlá v nástupnom priestore
 Akcia RegioJet
 
Interiér jednotky
Akcia RegioJet 
 
Informané tabule
 Akcia RegioJet
 
Nástupné dvere zvnútra
 Akcia RegioJet
 
Sedadlá sú usporiadané 2+2
 Akcia RegioJet
 
Okno so sklopnou asou a police pre batoinu
 Akcia RegioJet
 
Osvetlenie interiéru
 Akcia RegioJet
 
iarivkové svietidlo nad sedadlami
Akcia RegioJet 
 
Stanovište strojvodcu 
Talent - stanovište
 
Talent v Dunajskej Strede
Akcia RegioJet 
  
Po príchode do Komárna
 Akcia RegioJet
 
Talent v Komárne
Akcia RegioJet
 
 Akcia RegioJet
  
Posun na koaj . 1
Akcia RegioJet
  
Talent v Komárne
 Akcia RegioJet
 
Po návrate do Bratislavy
 Akcia RegioJet
  
Informácie o jednotkách známych pod názvom Talent mono nájs tu:
 
http://www.bombardier.com/en/transportation
http://www.privat-bahn.de/PEG.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Talent
http://www.fachportal.nahverkehr.nrw.de/index.php?id=136&L=0
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home