Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Na železniciach bude 27. mája 2011 výstražný štrajk!
admin, 25.05.2011 (10736 prečítané)

Vzhľadom na vývoj železníc na Slovensku sa Odborové centrály združené v Zväze Odborových Organizácií v Železničnej doprave rozhodli pre razantnejší krok. Štrajkové výbory Federácie strojvodcov (FS SR) a Odborová organizácia výpravcov a dispečerov (OAVD) sa dohodli, že v piatok 27. mája 2011 v čase od 14:50 do 15:50 h bude zastavená všetka železničná doprava tam, kde budú v službe členovia FS SR a OAVD! Aktualizované 26.5.2011: OAVD nejde do štrajku!

Rozhodnutie štrajkového výboru
Federácie strojvodcov Slovenskej republiky
 
 
Rada Federácie strojvodcov Slovenskej republiky, svojim uznesením č. 03/11 zo  dňa 4.3.2011,  poverila štrajkový výbor Federácie strojvodcov Slovenskej republiky (ďalej ŠVFS) vyhlásiť termín štrajku.
 
ŠVFS vyhlasuje

VÝSTRAŽNÝ ŠTRAJK
 
na deň
 
Piatok  27. mája 2011
 
v trvaní jednej hodiny
 
od  14,50    do   15,50   hod.
 
 
Cieľom výstražného štrajku je dať jednoznačne najavo nespokojnosť FS, so spôsobom a postupom  riešenia revitalizácie železničných spoločností.


V Bratislave dňa 18.5. 2011
 
 
                                                Vlastnou silou
                                                                               ŠVFS
 
 
 

 
ODBOROVÁ ASOCIÁCIA VÝPRAVCOV A DISPEČEROV
 
Š  T  R  A J  K
 
M i l é    k o l e g y n e , m i l í    k o l e g o v i a !
 
Zámer vlády SR revitalizovať, čiže ozdraviť železnice na Slovensku ostal žiaľ len v názve tohto zámeru. V prvom dokumente vlády spracovanému k revitalizácii, deklarované aj premiérkou Radičovou, boli pomenované pravdivé príčiny úpadku a veľkých finančných strát, spôsobené nadpočetnou administratívou, outsourcingom, nevýhodným výberovým konaním a dlhom štátu za objednané služby. Chvíľku sme aj dúfali, že príde náprava a odstránia sa poukázané príčiny, ale naozaj iba chvíľku, pretože vedenie ŽSR v snahe zachovať svoj štandard a počet ľudí okolo seba, sa ubralo cestou prepúšťania ľudí z prevádzky, rušeniu tratí a spojov, cestou „likvidácie železníc“! Preto si OAVD dovoľuje osloviť „Vás všetkých“ z dôvodu nutnosti vašej podpory pri našej iniciatíve. Urobili sme všetky možné kroky, vyzvali sme vládu SR a generálneho riaditeľa ŽSR na nápravu vzniknutej situácie s konkrétnymi požiadavkami:
 
  • prerokovať a dohodnúť konkrétne materiály rozpracované vedením ŽSR s OC
·         účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov
  • neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD
  • znížiť počet zmluvných platov a prerokovať uvedenú problematiku s OC
  • odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým dekrétom
  • prehodnotiť presun  250 mil. €, z fondov EÚ zo železničnej infraštruktúry do cestnej, nakoľko to povedie k ďalšiemu pustnutiu železničného sektora SR ako celku
 
pričom sme im oznámili, že pri neakceptovaní našej výzvy použijeme poslednú možnosť a využijeme právo na štrajk podľa Ústavy SR.
 
Z dôvodu ich nezáujmu riešiť vzniknutú situáciu štrajkové výbory OAVD a FS dňa 20. 5. 2011 rozhodli o vyhlásení jednohodinového výstražného štrajku na deň 27. 5. 2011 od 14. 50 do 15. 50 hod. formou zastavenia dopravy na dráhe.
 
Je najvyšší čas vzoprieť sa postupovým krokom MDVRR a vedeniu železníc, ktoré likvidujú to, čo naši predkovia za 160 rokov budovali a my svojou prácou udržiavali. Sami už veľmi dobre vidíte nezmyselné likvidovanie prevádzkových funkcií a na druhej strane vytváranie nových, v rámci novo zriaďovanýchštyroch OR namiesto dvoch. Zabúdajú však na jednu z najdôležitejších vecí, že je to práve prevádzka, ktorá železnici zarába. Presnejšie povedané dopravná cesta, vlaky ktoré rušia a páni manažéri nevytvárajú podmienky na zvýšenie objemu dopravy a prepravy, ale jej likvidáciu. Aj politika MDVRR je zlá, pretože uprednostňujú súkromných prepravcov na úkor štátnej firmy, ktorej sú zriaďovateľom a ktorá by mala byť pre nich prioritou.
 
Pomôžte aj vy svojou aktívnou účasťou na výstražnom štrajku. Je to posledná možnosť ako prinútiť vládu a zamestnávateľa ku zmene prístupu k danej problematike. Nech sa naplnia aj slová pani premiérky: „Za posledných 10 rokov pribudlo na železniciach 1700 úradníkov a prevádzkoví zamestnanci sú zle platení na úkor administratívy.“ Dnes to nebude o našich platoch (aj keď ich ďalší vývoj s tým priamo súvisí), ale o našej budúcnosti a celkovom fungovaní celého železničného sektora, ktorého sme súčasťou.
 
Väčšina z nás celý život zasvätila práci na železnici a teraz žijeme v strachu z ďalšej existencie, máme trpieť za stav, ktorý sme nespôsobili? Prečo máme byť najviac postihnutí nesprávnymi alebo účelovými rozhodnutiami politikov a manažérov, ktorí stále pracujú na ŽSR a  aj naďalej rozhodujú o jej osude a fungovaní?
 
Postavme sa im so vztýčenou hlavou, hrdosťou na svoju prácu a česť, nebojme sa zastrašovania, sme v práve a nikto nám nemôže ublížiť viac ako my sami, keď sa iba mlčky budeme prizeraťna našu vlastnú biedu a biedu okolo seba !
 
 
        V Šali dňa 23.5.2011
                                                                                          Prezident   O A V D
                                                                                            Jozef Chovanec
 
 
 

Ukončenie štrajku OAVD
 
Vážení kolegovia a kolegyne
 
OAVD Vám všetkým dňa 24.05.2011 zaslala výzvu na štrajk. Rovnako sme postupovali aj v prípade zamestnávateľa, ktorý dostal Uznesenie štrajkového výboru s požiadavkami. Uznesenie bolo doručené Námestníkovi Generálneho riaditeľa pre Ľudské zdroje Ing. Jánovi Žačkovi. Pri odovzdaní Uznesenia dostalo OAVD zo strany zamestnávateľa ponuku na rokovania o našich požiadavkách. OAVD prijalo ponuku zamestnávateľa a dňa 25.05.2011 nasledovalo stretnutie a rokovanie vedenia ŽSR so Štrajkovým výborom v Žiline o 10.00 hod. Rokovania boli dlhé a náročné, ale zároveň plodné. Námestník GR pre prevádzku Ing. Ján Zachar sa zaručil za splnenie požiadaviek OAVD, ktoré sme predložili na včerajšom rokovaní a zároveň prisľúbil spoluprácu pri riešení ďalších našich prípadných požiadaviek.

Na základe podnetu OAVD dôjde k prehodnoteniu rušených pozícii dozorcov výhybiek a operátor v OR Košice. Súčasťou hodnotenia budú osobné návštevy p. Zachara 30-31.05. a členov OAVD. ŽSR sa zaväzuje do 24.05 2011 predložiť štruktúru zrušených funkčných miest zamestnancov GR.

ŽSR bude mesačne zasielať podklady o prebiehajúcej analýze zmlúv (budeme žiadať o vyvodenie postihu pri nevýhodných zmluvách). Na základe podnetu OAVD bude vykonaná analýza efektívnosti externého upratovania na žst.
 
Termín: 30.09.2011
 
Bude preverené kúrenie výpravcami
 
Na základe včerajšieho rokovania sa Štrajkový výbor OAVD a vedenie ŽSR dohodli na zrušení výstražného štrajku dňa 27.05.2011 od 14.50 hod do 15. 50. hod.
 
Viacerí z Vás budú pravdepodobne sklamaní z postupu aký sme zvolili, ale nie je náhodou cieľom štrajku dosiahnuť ciele a požiadavky? Je to posledná možnosť ako si vynútiť od zamestnávateľa dosiahnutie požiadaviek. Domnievam sa, že náš cieľ bol na rokovaní s vedením ŽSR dosiahnutý. Je to samozrejme z nášho pohľadu iba čiastkový úspech, ktorý pre nás všetkých znamená nové výzvy, novú a náročnejšiu prácu pre dosiahnutie tých cieľov, ktoré sú pre nás všetkých aj naďalej prioritou. Veríme ,že včerajšie rokovania so zamestnávateľom posunuli náš spoločný dialóg na vyššiu úroveň a zároveň mám otvorili nové možnosti.
 
V Šali dňa 26.05.2011
Prezident OAVD
Jozef Chovanec
 
 
http://www.oavd.sk/2011/05/ukoncenie-strajku/

Informácie:
 
http://www.ozzz.eu/news/piatok-27-maja-2011-/
 
http://www.oavd.sk/2011/05/pokyny-strajkoveho-vyboru-oavd-k-vystraznemu-strajku/

Home