Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK
admin, 25.05.2011 (12282 prečítané)

Dnes bol na rokovanie vlády predložený informatívny materiál pod názvom Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Materiál obsahuje chronologický prehľad o investíciách do modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK, ktoré môžu byť pre záujemcov o železnice užitočné.  

Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
 
 
Uznesením vlády SR č. 1085 zo dňa 19. 12. 2007 bol schválený materiál Modernizácia a rozvoj mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na obdobie rokov 2008 – 2010 (2012) (ďalej len materiálu), a to v rozsahu projektov podľa prílohy číslo 1 a 2 materiálu.
 
V predmetnom uznesení vláda SR v bode C.2 uložila ministrovi dopravy predkladať na rokovanie vlády SR Správu o stave plnenia projektov modernizácie mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ďalej len „ZSSK“) a to každoročne, počnúc rokom 2010 až do roku 2011.
 
Táto Správa informuje o pokroku v realizácii projektov modernizácie mobilného parku ZSSK, ktorý bol dosiahnutý do konca roku 2010 a nadväzuje na predchádzajúcu Správu ZSSK za rok 2009, ktorú vláda zobrala na vedomie 19. mája 2010. Materiál je spracovaný v štruktúre podľa príloh č. 1 a 2 materiálu schváleného uznesením vlády SR č. 1085/2007:
 
časť 1)     Investičná štátna podpora a podpora z fondov EÚ - financovanie zo zdrojov EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“) a spolufinancovania zo Štátneho rozpočtu SR (ďalej aj „ŠR SR“). Táto forma podpory bola poskytnutá iba Projektu obnovy parku železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR – viď. tiež príloha č. 1 Správy,
 
tab. č. 1: Investičná štátna podpora a podpora z fondov EÚ:
 
po rozhodnutí EK (15. 7. 2010)
súčasný stav
pred rozhodnutím EK
Celkové investičné náklady:
231 960 018,00 Eur
231 960 018,00 Eur
Výška NFP:
 
177 021 134,00 Eur
176 317 475,00 Eur
z toho:
ERDF
 88 510 567,00 Eur              (50%)
   88 158 737,50 Eur
z toho:
ŠR SR_kapit. MDVRR SR
 88 510 567,00 Eur              (50%)
   88 158 737,50 Eur
ZSSK:
 54 938 884,00 Eur
   55 642 543,00 Eur
 
 
      - 703 659,00 Eur
 
tab. č. 2: Plán a skutočnosť čerpania NFP do 31. 12. 2010
 
plán v Eur
skutočnosť v Eur
rozdiel v Eur
rok 2008
                0,00
                0,00
              0,00
rok 2009
17 631 163,18
17 631 163,18
              0,00
rok 2010
 8 949 292,00
 3 465 320,29
5 483 971,71
spolu 2008-2010
 
21 096 483,47
 - - -
 
 
 
 
Podiel skutočného čerpania NFP oproti zazmluvnenej výške NFP (v %)
21 096 483,47 / 177 021 134,00 = 11,92 %
 
časť 2)    Kapitálové výdavky za ZSSK na modernizáciu parku mobilných prostriedkov zo zdrojov ŠR SR – viď. tiež príloha č. 2 Správy.
 
tab. č. 3: Kapitálové výdavky a vlastné zdroje za roky 2008-2010 – plán/skutočnosť v Eur
 
Štátny rozpočet (SR)
Vlastné zdroje (VZ)
Rok
Plán ŠR
IP***
Skutočnosť
Plán VZ
IP***
Skutočnosť
2008
                0
                0
                0
34 086 238
 41 373 730
   41 023 201
2009
12 017 526
33 193 919*
33 193 915
 6 543 119
 31 636 392
   31 624 737
2010
13 946 093
28 200 000**
11 617 520
12 189 570
 47 976 934
   47 976 567
Spolu
25 963 619
61 393 919
44 811 435
52 818 927
120 987 056
120 624 505
 
* Zmluva o poskytnutí kapitálového transferu č. 55/190/2009 zo dňa 23. 03. 2009 vo výške 33 193 919 Eur
** Zmluva o poskytnutí kapitálového transferu č. 85/190/2010 zo dňa 30. 04. 2010 vo výške 11 617 520 Eur
*** Investičný plán
Ad 1)
Investičná štátna podpora a podpora z fondov EÚ (financovanie zo zdrojov EÚ (ERDF) a spolufinancovania zo ŠR SR)
 
Príloha č. 1 materiálu schváleného uznesením vlády SR č. 1085/2007 sa dotýka troch investičných aktivít:
 
1)      obstaranie 10 ks elektrických poschodových jednotiek pre železničnú osobnú dopravu (ďalej len „EPJ“);
2)      obstaranie 10 ks elektrických poschodových súprav typu Push-Pull pre železničnú osobnú dopravu (ďalej len „PP“) vrátane úpravy hnacích dráhových vozidiel a nákupu 2 ks hnacích vozidiel;
3)      obstaranie 12 ks motorových jednotiek pre medziregionálnu železničnú osobnú dopravu (ďalej len „DMJ“).
 
Vyššie uvedené aktivity sú obsahom projektu ZSSK s názvom „Projekt obnovy ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú dopravu SR“. Projekt je jedným z nástrojov napĺňania cieľov Operačného programu Doprava SR 2007 - 2013, Prioritnej osi č. 6: Železničná verejná osobná doprava a Opatrenia č. 6.1: Obnova železničných mobilných prostriedkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov štrukturálneho fondu EÚ – ERDF a ŠR SR - z kapitoly MDVRR SR. V súlade s legislatívou ES a stratégiou financovania projektov z fondov EÚ sa na Projekte finančne spolupodieľa vlastnými zdrojmi aj ZSSK.
 
Rok 2008 – 2009:
 
Príprava Projektu sa začala ešte v roku 2008 spustením procesov verejného obstarávania na zabezpečenie výrobcov vyššie uvedených dráhových vozidiel a v roku 2009, keď boli podpísané celkovo štyri zmluvy o zhotovení dráhových vozidiel s víťazmi výberových konaní. Tieto procesy sa začali realizovať ešte pred konečným rozhodnutím Európskej komisie o schválení Projektu (07/2010); z uvedeného dôvodu boli zdroje financovania Projektu v tomto období (v roku 2009) zabezpečované zo strany ZSSK, resp. z úverových zdrojov. Až následne, na základe legislatívnej možnosti danej § 18 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a na základe schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Riadiaceho orgánu (RO) (06/2009), v 3. štvrťroku roku 2009 (24. 08. 2009) ZSSK, nadobudla postavenie Prijímateľ. Uvedené jej umožnilo refundovať dovtedy vzniknuté inicializačné (zálohové) kapitálové výdavky Projektu.
 
Rok 2010:
 
Výška NFP pred rozhodnutím Európskej komisie bola vo výške 176 317 475 Eur (do 15. 07. 2010). Rozhodnutím Európskej komisie č. K (2010) 4969 zo dňa 15. 07. 2010, ktorým Komisia na základe čl. 41 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 s konečnou platnosťou schválila Projekt a rozhodla o sume NFP došlo k navýšeniu sumy oprávnených nákladov a NFP priznaného ZSSK, celkovo o 703 659 Eur. Uvedená zmena bola zapracovaná Dodatkom č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP (27. 09. 2010) pričom finančný nárok na doplatky NFP sa premietol do najbližšieho návrhu ŠR SR - t.j. do roku 2011.
 
NFP priznaný Zmluvou o poskytnutí NFP v súčasnosti predstavuje čiastku 177 021 134 Eur. Príspevok z ERDF a ŠR SR bol v Operačnom program Doprava 2007 - 2013 plánovaný v pomere 1: 1, čo znamená, že priznaná výška NFP sa delí na polovicu: 88 510 567 Eur (50 % z NFP) predstavuje podiel ERDF a rovnakú sumu 88 510 567 Eur (50 % z NFP) predstavuje podiel ŠR SR. Uvedeným skutočnostiam bola prispôsobená číselná časť Správy (viď. príloha č. 1 Správy) - plán investičnej a štátnej podpory bol upravený na úroveň 177 021 134 Eur.
 
Implementácia, rok 2009, 2010:
 
Pokiaľ ide o implementáciu Projektu, už v roku 2009 bola spustená výroba a to poskytnutím 10%-ných zálohových platieb v zmysle zmlúv uzatvorených s dodávateľmi. Poskytnutím zálohových platieb boli vytvorené materiálne podmienky pre spustenie výroby, ktorá pokračovala aj v roku 2010, a to poskytnutím 15%-ných zálohových platieb za hrubé stavby v poradí nasledujúcich vozidiel. Konkrétne, v roku 2010 boli zhotovené a protokolárne odsúhlasené hrubé stavby pre EPJ č. 2, pre DMJ č. 1 a DMJ č. 2, ako aj pre jednotku PP č. 1 - všetko v súlade s harmonogramom dodávok. Výraznejšie sa implementácia Projektu, ako aj dodávky vozidiel prejavia až v roku 2011 a 2012, kedy by u všetkých troch aktivít Projektu mala prebiehať už sériová výroba vozidiel.
 
Harmonogram dodávok bol nastavený na štvoročné obdobie – roky 2009 až 2012 (2013). Toto obdobie zahŕňa projektovanie výroby nových typov dráhových vozidiel, inicializáciu výroby, zhotovenie hrubých stavieb, ich priebežné kontroly a odsuhlasovanie, zhotovenie konečného vozidla, skúšky vozidla u výrobcu (statické, aj dynamické na skúšobnom okruhu), odovzdanie 1. kusu jednotky do skúšobnej prevádzky dopravcu a následnú sériovú výrobu jednotiek. Pri prvých dodávkach je proces doplnený o schvaľovanie typu nového dráhového vozidla; až následne je možné finálne odovzdanie jednotiek do užívania dopravcovi.
 
V súčasnosti sa Projekt nachádza v stave implementácie - dochádza k výrobe jednotiek a ich postupným dodaniam. Časová realizácia aktivít Projektu vychádza zo zmluvného harmonogramu dodávok.
 
Implementácia, rok 2010, podľa projektov:
 
Počas roku 2010, t.j. od 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010 bol stav plnenia jednotlivých aktivít nasledovný:
 
Projekt EPJ:
V roku 2010 bola odovzdaná do skúšobnej prevádzky dopravcu 1. EPJ výrobcu Škoda Vagónka, a. s., Ostrava. V tomto bode došlo k niekoľko mesačnému  omeškaniu oproti pôvodnému plánu (06/2010 vs. 10/2010) čo sa prejavilo aj v neskoršom vystavení zúčtovacej faktúry a presune plánovaných výdavkov ŠR SR 2010 do ŠR SR 2011. V súčasnosti už ZSSK využíva túto jednotku (671 001- 6) v prevádzke; na jej základe bol vytvorený jednodňový obeh a boli vytvorené vlaky kategórie Os s vyšším štandardom. V rámci jedného dňa jednotka obsluhuje územia: Trenčín – Žilina, Žilina – Čadca, Žilina – Lipovský Hrádok, čo znamená, že momentálne slúži iba obyvateľom Trenčianskeho a Žilinského kraja. Uvedené sa bude meniť s postupujúcimi jednotkami dodávok. Už v roku 2011 bude v prevádzke 6 jednotiek a ich vplyv bude výraznejší; budú slúžiť obyvateľom nielen stredného, ale aj východného Slovenska.
Jednotka bola uvedená do prevádzky 12. 12. 2010, t.j. od účinnosti Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) na rok 2010/2011. Jej nasadeniu do prevádzky predchádzali skúšobné chody, ktoré prebiehali v termíne od 20. októbra do 7. decembra 2010. Počas 48 dní skúšobnej prevádzky jednotka najazdila celkom 2 500 km na tratiach na ktoré je Projektom určená: Trenčín – Žilina (Čadca) – Liptovský Mikuláš – Košice - Čierna nad Tisou. Úspešné absolvovanie skúšobnej prevádzky bolo nevyhnutným podkladom pre schválenie typu železničného vozidla, ako aj podmienka pre vystavenie zúčtovacej faktúry (uvedené nastalo v decembri 2010). Rozhodnutie MDVRR SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh (tzv. schvaľujúci orgán) o schválení typu železničného vozidla nadobudlo právoplatnosť 3. decembra 2010. Výroba ďalších jednotiek pokračuje v súlade s harmonogramom dodávok.
 
Projekt PP:
V roku 2010 bola zhotovená hrubá stavba pre prvú jednotku PP (v súlade s plánom). V období od 23. 03. 2011 – 31. 05. 2011 (v súlade s harmonogramom) bude prebiehať skúšobná prevádzka jednotky Push – Pull na tratiach ŽSR. Súpravu s označením 951 001-7 čaká podobný schvaľovací proces ako EPJ.
 
Projekt DMJ:
V roku 2010 bola zhotovená hrubá stavba pre prvú jednotku DMJ (s dvojmesačným omeškaním). V dôsledku prvotného omeškania sa zatiaľ posúva aj termín odovzdania prvej jednotky do skúšobnej prevádzky dopravcu. Prvá jednotku z radu DMJ mala byť odovzdaná do skúšobnej prevádzky v novembri 2010, nový termín odovzdania ustanovil výrobca na júl 2011.
 
tab. č. 4: Počty zrealizovaných modernizácií mobilných prostriedkov 2008 – 2010 (%)
Rok
2008
2009
2010
2008 – 2010 v ks
2008 – 2010
 stav ks v %
Polroky
I
II
I
II
I
II
 
 
Plán (v ks)
0
0
0
0
1
0
1
plán splnený
1/10 = 10%
Skutočnosť (v ks)
0
0
0
0
0
1
1
Plán (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
plán splnený 0/10 = 0%
Skutočnosť (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
Plán (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
plán splnený
0/10 = 0%
Skutočnosť (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
Plán (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
plán splnený 0/10 = 0%
Skutočnosť (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
Plán (v ks)
0
0
0
0
0
1
1
plán nesplnený 1/12 = - 8,34%
Skutočnosť (v ks)
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Pokrok vo finančnej realizácii Projektu:
 
Pokiaľ ide o pokrok vo finančnej realizácii Projektu, počas roku 2010, od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 boli z celkového objemu kapitálových výdavkov plánovaných v rozpočtovom roku 2010 vo výške 8 949 292 Eur predložené a schválené štyri Žiadosti o platbu v celkovej výške 3 465 320,29 €. Na rozdiel vo výške 5 483 971,71 Eur bola daná požiadavka na MF SR na presun plánovaných výdavkov ŠR SR 2010 do ŠR SR 2011. Presun bol spôsobený oneskorením odovzdania prvej EPJ do skúšobnej prevádzky ZSSK zo strany zhotoviteľa a to v nadväznosti na schvaľovací proces typu vozidla, čo sa prejavilo aj v neskoršom vystavení zúčtovacej faktúry (nastalo až v decembri 2010). Spolu s NFP roku 2009 vo výške 17 631 163,18 Eur bolo k 30. 12. 2010 dosiahnuté čerpanie vo výške 21 096 483,47 Eur. Toto čerpanie v percentuálnom vyjadrení dosahuje výšku 11,92 % z celkovej priznanej výšky NFP (21 096 483,47/ 177 021 134).
 
 
Ad 2)   
Kapitálové výdavky za ZSSK na modernizáciu parku mobilných prostriedkov – vládou SR schválený materiál
 
V zmysle schváleného materiálu „Modernizácia a rozvoj mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na obdobie rokov 2008 – 2010 (2012)“ ZSSK požadovala zo štátneho rozpočtu cestou MDVRR SR štátnu dotáciu na obnovu koľajových vozidiel na roky 2008 - 2012 na vybrané projekty v celkovej výške 56 430 992 Eur (1 700 040 tis. Sk). Okrem využitia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu ZSSK plánovala použiť na modernizáciu železničných koľajových vozidiel z vlastných, resp. iných finančných zdrojov v uvedenom období 2008 - 2010 (2012) čiastku 82 339 673 Eur (2 480 565 tis. Sk), príloha č. 2 Správy.
 
tab. č. 5: Kapitálové výdavky plánované na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK
na obdobie rokov 2008-2012, podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
Vlastné zdroje*
(Eur)
1.
Digitálny vlakový rádiový systém GSM-R
44
1 667 430
0
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
17
0
1 832 271
3.
Inštalácia systému ETCS na HDV
33
4 580 761
0
4.
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361
16
0
13 443 537
5.
Nákup osobných vozňov pre rýchlosť 200 km/h RIC
20
14 937 264
18 256 655
6.
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky – Bmpeer, Ampeer**
15
6 638 784
15 366 162
7.
Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský
6
0
3 046 272
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
19
6 001 693
8 633 506
9.
Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC (CZE, klimatizácia)
35
5 808 936
6 350 528
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
188
3 518 556
156 742
11.
Nákup HDV viacsystémových
3
13 277 568
2 655 514
12.
Ostatné podporné investičné projekty v oblasti IT, predaja cestovných lístkov a informatizácie prevádzky
 
0
12 598 486
 
Spolu:
 
56 430 992
82 339 673
* - vlastné zdroje spoločnosti tvorené odpismi, poskytnutou finančnou výpomocou z EUROFIMY, poprípade inými úverovými zdrojmi
** - zmena názvu projektu: Dodávka osobných klimatizovaných vozňov
 
 
Rok 2008 - Kapitálový transfer
 
V roku 2008 nebola pre ZSSK poskytnutá žiadna kapitálová dotácia zo ŠR.
 
Rok 2008 – ostatné zdroje financovania (vlastné zdroje, EUROFIMA)
 
V roku 2008 plánovala ZSSK realizovať z dvanástich projektov schválených v materiáli podľa prílohy č. 2 sedem projektov v celkovom objeme 34 086 238 Eur.
Rozhodnutím akcionára č. j.: 9/RA-2008 zo dňa 15. januára 2008 bol schválený Investičný plán na rok 2008, ktorý potom uznesením Predstavenstva ZSSK č. 171/2008 z 18. 12. 2008 – ako IP 2008 - 3. zmena bol rozšírený na osem projektov do plánovanej výšky 41 373 730 Eur. Uvedené zmeny oproti schválenému plánu vyplynuli z uzavretých zmluvných vzťahov a reálnych harmonogramov dodávok v priebehu roku 2008.
V skutočnosti bolo zrealizovaných 7 projektov v celkovej výške 41 023 201 Eur. Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených odpismi, poskytnutou finančnou výpomocou z EUROFIMY, poprípade inými úverovými zdrojmi. Z celkového preinvestovaného objemu na uvedené projekty bol v roku 2008 prefinancovaný z EUROFIMY finančný objem vo výške 25 960 495 Eur (projekty Rekonštrukcia MV r. 810 na 813+913, Nové osobné vozne Bmpeer, Ampeer, Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm a spoločenský, Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC).
 
tab. č. 6: Kapitálové výdavky na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK v roku 2008, projekty realizované podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
8
877 873
6.
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky – Bmpeer, Ampeer
14
13 851 740
7.
Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský
3
2 288 711
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
13
13 842 306
9.
Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC (CZE, klimatizácia)
21
8 148 992
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
32*
869 510
12.
Ostatné podporné investičné projekty v oblasti IT, predaja cestovných lístkov a informatizácie prevádzky
303
1 144 069
 
Spolu:
 
41 023 201
* - systém merania spotreby el. energie
 
Rok 2009 - Kapitálový transfer
 
V zmysle prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu bolo plánované na rok 2009 poskytnúť dotáciu zo ŠR vo výške 12 017 526 Eur na 4 projekty.
Na základe požiadavky ZSSK predloženej na Ministerstvo životného prostredia SR ohľadom uvoľnenia zdrojov z  Envirofondu na financovanie investičných akcií ZSSK s pozitívnym dopadom na životné prostredie vydalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 7/2009. Týmto opatrením povolilo prekročiť limit výdavkov MDVRR SR o výdavky určené pre ZSSK na kategórii – Modernizácia mobilného parku ZSSK. V súlade s uvedeným opatrením bola ZSSK v roku 2009 z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR poskytnutá dotácia zo ŠR na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 55/190/2009 zo dňa 23. 03. 2009 v znení dodatkov vo výške 33 193 919 Eur.
 
Z kapitálového transferu bolo financovaných celkom 9 projektov zameraných na obnovu železničných koľajových vozidiel – oblasť hnacích vozidiel a osobných vozňov, ktoré boli zmluvne zabezpečené a pripravené na realizáciu.
 
tab. č. 7a: Kapitálové výdavky na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 55/190/2009, projekty realizované podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
4
359 408
4.
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361
0
200 861
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
10
10 626 550
9.
Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC (CZE, klimatizácia)
20
7 885 513
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
140*
4 505 592
 
Spolu:
 
23 577 924
* - systém merania spotreby el. energie
 
Do tejto skupiny boli vybrané i 4 projekty, ktoré neboli pôvodne zaradené do vládou schváleného materiálu. Projekty boli vybrané s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie, a to najmä znižovaním hluku a vibrácií,  emisií spaľovacích motorov, znížením energetických nárokov s okamžitým dopadom na ekologizáciu ekonomiku a prevádzky. V rámci modernizácie parku osobných vozňov boli úpravy zamerané na modernizáciu interiéru vozňa, zlepšenie kultúry cestovania (klimatizácia), zníženie energetickej náročnosti (centrálne zdroje energie) a ochranu vôd (uzavretý systém WC). Projekty sa realizovali v súlade s Investičným plánom na rok 2009 schváleným akcionárom (Rozhodnutie akcionára č. j.: 13/RA-2009 zo dňa 18. 2. 2009) a boli spolufinancované z vlastných alebo iných úverových zdrojov.
 
tab. č. 7b: Kapitálové výdavky na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 55/190/2009, nové projekty realizované podľa Investičného plánu na rok 2009
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
13.
Modernizácia Bdt
9
6 061 599
14.
Výmen nápravových prevodoviek 812
3
139 065
15.
Rekonštrukcia HDV r. 735 na r. 736
2
3 045 541
16.
Montáž CZE EVPÚ A. Dubnica (WLAB)
4
369 786
 
Spolu:
 
9 615 991
 
Rok 2009 – ostatné zdroje financovania (vlastné zdroje, EUROFIMA)
 
Na rok 2009 bolo plánovaných v zmysle prílohy č. 2 materiálu – 6 projektov v celkovej výške 6 543 119 Eur.
 
Na základe prevádzkových potrieb gestorov investícií pri zabezpečovaní osobnej železničnej dopravy a v súlade s Investičným plánom na rok 2009 (Rozhodnutie akcionára č. j.: 13/RA-2009 zo dňa 18. 2. 2009) sa v roku 2009 realizovalo aj ďalších 5 projektov (3 projekty zo zoznamu projektov podľa prílohy č. 2 materiálu a 2 nové projekty), ktoré boli zamerané na modernizáciu, nákup koľajových vozidiel a informačných technológií. Projekty boli financované z vlastných zdrojov a z finančnej výpomoci od EUROFIMY. Z  EUROFIMY boli financované projekty Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský a Dodávka osobných klimatizovaných vozňov Bmpeer, Ampeer v celkovej výške 20 471 819 Eur.
 
Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov a z toho vyplývajúcich harmonogramov dodávok boli rozpočty niektorých projektov v roku 2009 zmenené v súlade s Investičným plánom - 5. zmena (Uznesenie Predstavenstva ZSSK č. j.: 163/2009 zo dňa 28. 12. 2009). Skutočné náklady v roku 2009 na realizáciu uvedených projektov financovaných z vlastných alebo iných úverových zdrojov boli vo výške 31 624 737 Eur.
 
tab. č. 8a: Kapitálové výdavky na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK v roku 2009, projekty realizované podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
1
93 158
3.
Inštalácia systému ETCS na HDV
0
260 510
4.
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361
0
463 018
6.
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky – Bmpeer, Ampeer
14
20 590 337
7.
Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský
4
2 977 992
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
1
1 807 045
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
*
834 886
12.
Ostatné podporné investičné projekty v oblasti IT, predaja cestovných lístkov a informatizácie prevádzky
29
124 529
 
Spolu:
 
27 151 475
* - energetický dispečing
 
 
tab. č. 8b: Kapitálové výdavky na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK v roku 2009, nové projekty realizované podľa Investičného plánu na rok 2009
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
13.
Modernizácia Bdt
4
4 055 821
16.
Montáž CZE EVPÚ A. Dubnica (WLAB)
4
417 441
 
Spolu:
 
4 473 262
 
Rok 2010 - kapitálový transfer
 
V zmysle príloha č. 2 vládou schváleného materiálu plánovala ZSSK v roku 2010 preinvestovať zo štátneho rozpočtu na obnovu železničných koľajových vozidiel 13 946 093 Eur na sedem vybraných projektov.
Rozhodnutím jediného akcionára č. 5/RA-2010 z 1. februára 2010 bola v  Investičnom pláne na rok 2010 akcionárom ZSSK schválená finančná čiastka ako dotácia zo ŠR na investície vo výške 28 200 000 Eur rozdelená na 5 projektov v oblasti modernizácie HDV a OV. Do tejto skupiny projektov boli zaradené 3 projekty zo zoznamu projektov podľa prílohy č. 2 materiálu, projekt modernizácie osobných vozňov radu Bdt, ktorý bol zaradený do zoznamu projektov v roku 2009 a nový projekt modernizácie osobných vozňov radu Bdshmee(r). Tým sa zoznam sledovaných projektov modernizácie parku mobilných prostriedkov rozšíril na 17.
 
Všetky projekty boli realizované v súlade so Strednodobým investičným plánom ZSSK na roky 2009-2015, ktorý bol schválený rozhodnutím jediného akcionára MDPT SR č. 77/ RA-2008 z 3. 12. 2008 a vyplýva zo Stratégie ZSSK na roky 2009 - 2015 schválenej akcionárom rozhodnutím č. 90/RA – 2008 zo dňa 12. decembra 2008.
 
Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 9/2010 povolilo prekročiť limit výdavkov MDVRR SR o výdavky určené pre ZSSK na kategórii – Modernizácia mobilného parku ZSSK. V súlade s uvedeným opatrením bola v apríli 2010 medzi ZSSK a MDVRR SR podpísaná Zmluva o poskytnutí kapitálového transferu č. 85/190/2010 zo dňa 30. 4. 2010, na základe ktorej bol z  rozpočtovej kapitoly MDVRR SR poskytnutý ZSSK kapitálový transfer vo výške 11 617 520 Eur. Prísľub kapitálového transferu vo výške 28 200 000 Eur nebol naplnený. Z tohto dôvodu boli z kapitálového transferu financované len 2 projekty zamerané na obnovu železničných koľajových vozidiel – oblasť hnacích dráhových vozidiel a osobných vozňov.
 
tab. č. 9a: Kapitálové výdavky na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 85/190/2010, projekty realizované podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
2
2 110 546
 
tab. č. 9b: Kapitálové výdavky na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 85/190/2010, nové projekty realizované podľa Investičného plánu na rok 2010
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
13.
Modernizácia Bdt
16
9 506 974
 
Rok 2010 – iné zdroje financovania (vlastné zdroje a iné úverové zdroje)
 
Okrem využitia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu ZSSK plánovala v roku 2010 použiť na štyri projekty týkajúce sa modernizácie železničných koľajových vozidiel vlastné, resp. iné finančné zdroje v celkovej výške 12 189 570 Eur, príloha č. 2 materiálu.
Na základe Investičného plánu na rok 2010 – 3. Zmena (Uznesenie Predstavenstva ZSSK č. 141/2010 zo dňa 17. 12. 2010) sa realizovalo 7 projektov zo zoznamu projektov podľa prílohy č. 2 materiálu, 2 projekty zaradené do zoznamu projektov v roku 2009 a 1 nový projekt modernizácie osobných vozňov radu Bdshmee(r). Realizácia uvedených projektov zameraných na modernizáciu a nákup železničných koľajových vozidiel bola financovaná z vlastných alebo iných úverových zdrojov, okrem 2 projektov (pol. č. 8, pol. č. 13), ktoré boli spolufinancované zo ŠR.
 
Realizácia týchto projektov vyplynula z uzatvorených zmluvných vzťahov a platných harmonogramov dodávok a v súlade s plánovaným objemom schválených investícií vo výške 47 976 934 Eur.
 
Skutočné náklady v roku 2010 na realizáciu 10 uvedených projektov financovaných z vlastných alebo iných úverových zdrojov boli vo výške 47 976 567 Eur.
 
tab. č. 10a: Kapitálové výdavky na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK v roku 2010, projekty realizované podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
1.
Digitálny vlakový rádiový systém GSM-R
15
17 528
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
4
478 816
3.
Inštalácia systému ETCS na HDV
4
1 647 327
4.
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361
0
245 487
6.
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky – Bmpeer, Ampeer
16
27 185 334
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
5
5 276 365
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
*
63 300
 
Spolu:
 
34 914 157
* - energetický dispečing
 
tab. č. 10b: Kapitálové výdavky na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK v roku 2010, nové projekty realizované podľa Investičného plánu na rok 2010
Por. číslo
Názov projektu
 
Počet kusov
Financie zo ŠR
(Eur)
13.
Modernizácia Bdt
17
9 501 092
14.
Výmen nápravových prevodoviek 812
8
370 840
17.
Modernizácia Bdshmee(r)
4
3 190 478
 
Spolu:
 
13 062 410
 
 
Modernizácia koľajových vozidiel v rokoch 2008 - 2010 (2012) sa z prostriedkov ŠR realizovala celkove na 45 kusoch osobných vozňov a 14 ks hnacích dráhových vozidlách a znamenala pozitívny dopad na vekovú štruktúru koľajových vozidiel. Vplyv dotácií zo ŠR a ostatných zdrojov financovania na koeficient veku koľajových vozidiel dokumentuje nasledujúca tabuľka.
 
tab. č. 11: Koeficient veku modernizovaných OV a  HDV za roky  2008 - 2010
 
Počet ks
Vplyv štátnej dotácie na percento obnovy ŽKV v % *
Koeficient veku k 1.1.2008 v rokoch
Vplyv štátnej dotácie na koeficient veku k 31.12.2010
Koeficient veku celkový k 31.12.2010
 
Vplyv ostatných zdrojov financovania na koeficient veku - rozdiel
Osobné vozne
45
4,14
24,42
21,02
20,56
0,46
Hnacie dráhové vozidlá
14
2, 16
24,64
22,01
21,79
0,22
   OV – osobné vozne
   HDV – hnacie dráhové vozidlá
·         K evidenčnému stavu HDV – 648 ks
·         K evidenčnému stavu OV – 1086 ks
 
Vyhodnotenie modernizácie parku mobilných prostriedkov ZSSK realizované v období rokov 2008 - 2010 (popísané v tab. 5 – 10b) je zhrnuté v tabuľkách 12a a 12b.
 
tab. č. 12a: Kapitálové výdavky plánované na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK
realizované v období rokov 2008 - 2010, podľa prílohy č. 2 vládou schváleného materiálu
 
Por. číslo
Názov projektu
 
Financie zo ŠR
(Eur)
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
Počet kusov
1.
Digitálny vlakový rádiový systém GSM-R
0
 
17 528
15
2.
Modernizácia HDV 362, 363 /Unipulz/
359 408
4
1 449 847
13
3.
Inštalácia systému ETCS na HDV
0
 
1 907 837
4
4.
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361
200 861
0*
708 505
0*
5.
Nákup osobných vozňov pre rýchlosť 200 km/h RIC
0
0
0
0
6.
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky – Bmpeer, Ampeer
0
0
61 627 411
44
7.
Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský
0
0
5 266 703
7
8.
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913
12 737 096
12
20 925 716
19
9.
Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC (CZE, klimatizácia)
7 885 513
20
8 148 992
21
10.
Energetický dispečing a systém merania spotreby el. energie na 197 ks hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560
4 505 592
140
1 767 696
32
11.
Nákup HDV viacsystémových
0
0
0
0
12.
Ostatné podporné investičné projekty v oblasti IT, predaja cestovných lístkov a informatizácie prevádzky
0
0
1 268 598
332
 
Spolu:
25 688 470
 
103 088 833
 
* - príprava prototypu
 
tab. č. 12b: Kapitálové výdavky plánované na modernizáciu parku mobilných prostriedkov ZSSK
realizované v období rokov 2008 - 2010, nové projekty podľa schválených Investičných plánov
 
Por. číslo
Názov projektu
 
Financie zo ŠR
(Eur)
Počet kusov
Vlastné zdroje
(Eur)
Počet kusov
13.
Modernizácia Bdt
15 568 573
25
13 556 913
21
14.
Výmen nápravových prevodoviek 812
139 065
3
370 840
8
15.
Rekonštrukcia HDV r. 735 na r. 736
3 045 541
2
0
0
16.
Montáž CZE EVPÚ A. Dubnica (WLAB)
369 786
4
417 441
4
17.
Modernizácia Bdshmee(r)
0
0
3 190 478
4
 
Spolu:
19 122 965
 
17 535 672
 
 
Projekty zamerané na obnovu a modernizáciu železničných koľajových vozidiel (HDV a OV) nasadzovaných do diaľkovej a regionálnej dopravy v súlade s § 22 – Dotácie- zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktoré sú zakontrahované na rok 2011 - 2013 sú obsiahnuté v tabuľke č. 13.
 
tab. č. 13: Prehľad a kvantifikácia platných zmlúv v oblasti modernizácie ŽKV na roky 2011 – 2013,
Plánované kapitálové výdavky v Eur
Č. projektu
Názov investície
2011
Počet
ks
2012
Počet
ks
2013
Počet
ks
08001C60
Úprava HDV na ETCS Thales 350
862 806
4
0
0
0
0
08203C62
Prestavba HDV radu 162, 163 na 361/360
9 456 573
5
7 565 256
4
13 747 884
6
10201C62
Modernizácia HDV 750 na 757
5 594 400
3
7 459 200
4
5 594 400
3
08201C64
Modernizácia BDshmee (r) pre invalidov
10 729 125
15
0
0
3 831 830
5
08202C64
Modernizácia Bdt veľkopriestorové
3 145 595
5
11 324 142
18
1 258 238
2
08208C64
Modernizácia PV01x (interiér, dvere)
0
0
0
0
0
0
09212C64
Dodávka osobných klimatizovaných vozňov
21 500 559
13
25 449 458
14
22 739 376
12
SPOLU
 
51 289 058
45
51 798 056
40
47 171 728
28
 
 
 
Popis projektov realizovaných v roku 2008 - 2010
 
 
Digitálny vlakový rádiový systém – pol. č. 1
 
V rámci tohto projektu bolo 15 ks HDV radu 240 vybavených duálnymi vlakovými rádiostanicami typu MESA 23. Vybavenie HDV rádiostanicami je nevyhnutnou podmienkou ich nasadenia na modernizovanom dispečersky riadenom úseku trate Bratislava – Nové Mesto nad Váhom. Vozidlová rádiostanica slúži na komunikáciu rušňovodiča s dispečerom, výpravcom, inými vlakmi a pre dátovú komunikáciu s riadiacim centrom.
 
Modernizácia HDV 362,363 (Unipulz) – položka č. 2
 
Cieľom modernizácie je náhrada vysoko poruchového meniča pomocných pohonov „UNIPULZ“. Okrem zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti rušňa projekt sleduje zníženie energetickej spotreby a zníženie nákladov na údržbu a opravy. Montáž nového meniča pomocných pohonov zároveň vytvára podmienky pre modernizáciu klimatizácie stanovišťa vodiča dráhového vozidla (záväzok zamestnávateľa zo sociálneho programu).
 
Inštalácia systému ETCS – položka č. 3
 
ŽSR podľa Smernice EÚ 2001/16/ES o interoperabilite konvenčného železničného systému a TSI CCS – riadenie, zabezpečenie a signalizácia, realizuje v rámci modernizácie železničných koridorov jednotný európsky systém riadenia vlakovej dopravy (ERTMS). Nevyhnutnou podmienkou pre jazdu dráhových vozidiel na takto vybavených tratiach ŽSR s traťovou rýchlosťou vyššou ako 120 km/hod je vybavenie dráhového vozidla systémom ETCS (Európsky vlakový zabezpečovač), ktorý zároveň umožňuje cezhraničnú vlakovú dopravu bez výmeny HDV. Z tohto dôvodu sa na HDV radu 350 dodatočne montuje systém ETCS, aby HDV boli interoperabilné a spôsobilé na prevádzku na infraštruktúre cudzích železničných správ.
 
Prestavba HDV radu 162/163 na rad 361 – položka č. 4
 
Elektrické rušne radu 163 (71E) dodané v roku 1986 predstavujú najstaršiu generáciu dráhových vozidiel s elektronickou reguláciou. Vzhľadom na dovŕšenie technickej a ekonomickej životnosti elektrickej výzbroje vozidiel ZSSK pripravili projekt prestavby vozidla jednosmernej trakcie (3 kV DC) na dvojsystémové hnacie vozidlo 361 (3 kV DC, 25 kV, 50 Hz AC). Cieľom prestavby je zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť, zvýšiť energetickú účinnosť a náklady na údržbu a opravy. V nadväznosti na pripravovanú zmenu trakčného systému na tratiach ŽSR (trať Púchov – Košice ) sa zároveň vyrieši prevádzkový deficit dvojsystémových hnacích vozidiel.
Z technického hľadiska bude pri modernizácii vykonaná komplexná výmena elektrickej výzbroje a radiaceho systému, doplnené viacčlenné riadenie, zvýšená maximálna konštrukčná rýchlosť na 160 km/hod, bezpečnostné úpravy na pojazde hnacieho vozidla (celistvé kolesá) a zároveň budú vykonané všetky úpravy vyplývajúce s legislatívy ES (TSI).
 
Nákup osobných vozňov pre rýchlosť 200 km/hod. RIC - položka č. 5
 
Projekt sa zatiaľ nezačal realizovať. Je uzatvorená Rámcová dohoda č. 4600000180/ VS-N/ 2010 so ŽOS Vrútky, a. s., v rámci ktorej je možné si uplatniť opciu do 31. 12. 2012 na dodávku 15 ks vozňov 2. triedy s rýchlosťou 200 km/hod.
 
Modernizácia osobných vozňov pre diaľkové vlaky Bmpeer, Ampeer – položka č. 6
 
Projekt zahŕňa obstaranie novo vyrábaných veľkopriestorových klimatizovaných vozňov radu Bmpeer druhej triedy a vozne radu Ampeer prvej triedy s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 160km/hod. Z technického hľadiska vozne spĺňajú najnovšie požiadavky predpisov pre medzinárodnú prevádzku.
 
Rekonštrukcia vozňov BRcm na WRRm + spoločenský – pol. č. 7
 
Jedálenský a bufetový vozeň WRRm je modernizovaný klimatizovaný vozeň pre radenie do vlakových súprav s maximálnou rýchlosťou 160 km/ hod. Vnútorný interiér vozňa je rozdelený na jedálenský priestor na sedenie a bistro. Celkový počet sedadiel je 24. V strede vozňa sa nachádza kuchynka. Vozne sú rekonštruované z vozňov radu BRcm úplnou zmenou interiéru vozňa. Spoločenský vozeň je alternatívou k reštauračnému vozňu. Je veľkopriestorový  a vhodný na rôzne spoločenské akcie počas jazdy vlakom.
 
Rekonštrukcia MV radu 810 na jednotky 813/913 - položka č. 8
 
Dvojčlánkovú jednotku tvoria pevne spojený motorový vozeň radu 813 a riadiaci vozeň radu 913. Jednotka je vyrobená zo zastaraného motorového vozňa radu 810 a prípojného vozňa radu 011. Zásadnou kvalitatívnou zmenou je možnosť bezbariérového prechodu medzi spojenými vozidlami a nové riešenie interiéru vozidla s celkovým počtom miest na sedenie 78 pevných a 5 sklopných sedadiel V rámci prestavby je zároveň modernizovaná trakčná výzbroj vozidla (spaľovací motor, trakčná a nápravová prevodovka). Uvedenou rekonštrukciou sa podstatne zvýši úroveň a kultúra cestovania na neelektrifikovaných tratiach regionálneho významu cca do 100 km, zlepšia environmentálne vplyvy (nižšie emisie, hluk) a znížia prevádzkové náklady na údržbu a spotreba pohonných hmôt.
 
Modernizácia osobných vozňov Bmee na štandard RIC – pol. č. 9
 
Zmodernizovanie štvornápravových osobných vozňov 2. triedy radu Bmee na klimatizované RIC osobné vozne radu Bmeer s dosadením CZE RIC, uzatvoreného systému WC, nového interiéru (okná, sedadlá, obklady stien, protišmyková podlaha, zásuvky na notebook). Povrch vozňa je upravený náterom s antigrafitovým efektom.
 
Energetický dispečing a systém merania spotreby elektr. energie na 197 hnacích vozidlách radov 162, 240, 263, 362, 460, 560 – položka č. 10
 
Druhá etapa implementácie systému merania odberu elektrickej energie dráhových vozidiel. Prostredníctvom „Energetického dispečingu“ umožňuje aktívne riadenie spotreby, presné plánovanie odberov a aktívne pôsobenie ZSSK na trhu s elektrickou energiou. Okrem fakturačných údajov o odbere elektrickej energie zariadenia poskytujú ďalšie dôležité informácie o vlaku a jeho okamžitú polohu na trati prostredníctvom GPS (Global Position System).
 
Nákup HDV viacsystémových – položka č. 11
 
Nové viacsystémové elektrické rušne svojimi parametrami spĺňajú podmienky na plnohodnotnú prevádzku na hlavných koridoroch Slovenska, Čiech , Rakúska, Maďarska poprípade Nemecka pre vozbu vlakov vyšších kategórií s maximálnou rýchlosťou 200km/h. Rušne svojím prevedením zvýšia bezpečnosť a komfort pre obsluhu, zvýšia bezpečnosť prevádzky a koncepčným riešením znížia náklady na údržbu a znížia negatívny vplyv na životné prostredie.
 
Ostatné podporné investičné projekty v oblasti IT, predaja cestovných lístkov a informatizácie prevádzky – položka č. 12
 
V rámci projektu sa v rokoch 2008 a 2009 realizoval nákup prenosných osobných pokladní na nákup cestovných dokladov vo vlaku.
 
Projekty uvedené v položkách č. 13 až č. 17
 
Projekty boli realizované v súlade so schválenými IP na roky 2009 a 2010 a Zmluvami o kapitálových transferoch v rokoch 2009 a 2010. Projekty – modernizácia Bdt, Výmena nápravových prevodoviek 812 a Montáž CZE do vozňov WLAB, Modernizácia Bdshmee(r) boli v rokoch 2009 a 2010 spolufinancované aj z vlastných alebo iných zdrojov financovania.
 
Modernizácia Bdt – položka č. 13
 
Projekt zahŕňa komplexnú modernizáciu interiéru a elektrickej výzbroje osobných vozňov radu Bdt dodaných v rokoch 1986 – 1991, ktoré sú radené do osobných vlakov na stredné vzdialenosti. Z technického hľadiska modernizácia pozostáva z úplnej výmeny interiéru vozňa (sedadlá, obklady, okná, dvere), dosadenia klimatizácie, WC s uzavretým odpadovým systémom, informačných systémov pre cestujúcich a prepravného vybavenia (stojany na bicykle, napájacie zásuvky pre PC). Cieľom modernizácie je štandardizácia služieb v osobných vlakoch a zlepšenie kultúry cestovania.
 
Výmena nápravových prevodoviek 812 – položka č. 14
 
Predmetom vykonávaných úprav je výmena nespoľahlivých nápravových prevodoviek (NKR 16-82, TEKR 12-160-50, TEKR 12-160-70, TEKR 12-160-71) použitých na motorových vozňoch radu 812 do inventárneho čísla 056. Náklady na dielenskú opravu prevodoviek tvoria cca 80 % ceny novej spoľahlivejšej nápravovej prevodovky (typ Gmeinder 180H/292), ktoré sa začali montovať pri modernizácii do motorových vozňov od inventárneho čísla 057. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť motorového vozňa a znížiť náklady na údržbu.
 
Rekonštrukcia HDV r. 735 na r. 736 – položka č. 15
 
Projekt rieši modernizáciu technicky zastaralých a na údržbu náročných HDV radu 735 na HDV pre vozbu osobných vlakov na malovýkonných a regionálnych dráhach. Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov na údržbu a prevádzku a z technického hľadiska ide o dosadenie novej trakčnej výzbroje, komplexnú modernizáciu pojazdu a skrine HDV vrátane kabíny rušňovodiča (riešenie záväzkov zo sociálneho programu a unifikácie).
 
Montáž CZÉ EVPÚ A. Dubnica (WLAB) – položka č. 16
 
Jedným z dôvodov vyradzovania lôžkových vozňov radu WLABmee (dodané v roku 1996) z prevádzky je nespoľahlivý CZE. Vzhľadom na relatívne malé množstvo vozňov v prevádzke (10ks) a časovo náročnú dostupnosť náhradných dielov je v rámci projektu pôvodný CZE nahrádzaný domácim výrobkom (EVPÚ, a. s.) unifikovaným z CZE používanými v modernizovaných a novovyrobených osobných vozňoch ZSSK. Uvedenou modernizáciou sa okrem zvýšenia prevádzkyschopnosti lôžkových osobných vozňov dosiahne aj zníženie nákladov na údržbu a opravy.
 
Modernizácia BDshmee(r) – položka č. 17
 
Projekt zahŕňa komplexnú modernizáciu interiéru, pneumatickej brzdy a elektrickej výzbroje osobných vozňov radu BDshmee/BDshmee(r) so služobným oddielom a oddielom pre prepravu imobilných cestujúcich. Z technického hľadiska modernizácia pozostáva z úplnej výmeny interiéru vozňa (sedadlá, obklady, okná, dvere), dosadenia klimatizácie, WC s uzavretým odpadovým systémom, informačných systémov pre cestujúcich a prepravného vybavenia (zdvíhacia plošina pre imobilných cestujúcich, stojany na bicykle, napájacie zásuvky pre PC). Cieľom modernizácie je štandardizácia služieb v osobných vlakoch a zlepšenie kultúry cestovania.
 
 
Záver
 
Materiál „Modernizácia a rozvoj mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na obdobie rokov 2008 – 2010 (2012) bol schválený v decembri roku 2007. V priebehu obdobia rokov 2008 – 2010 sa požiadavky prevádzky na investície do modernizácie a nákupu ŽKV vyvíjali a priority sa čiastočne zmenili. Boli spracované ďalšie koncepčné materiály schválené akcionárom – Stratégia rozvoja Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na roky 2008 - 2015 a na tento materiál nadväzujúci Strednodobý investičný plán na roky 2008 - 2015, ktorý novo definoval priority investovania do obnovy a modernizácie železničných koľajových vozidiel.
 

Zoznam použitých skratiek:
 
CZE
Centrálny zdroj energie
DMJ
Dieselmotorové jednotky
EPJ
Elektrické poschodové jednotky
ERDF
Európsky fond regionálneho rozvoja
ES
Európske spoločenstvo
ETCS
Európsky vlakový zabezpečovač (European Train Control Systém)
ERTMS
Európsky systém riadenia železničnej dopravy
 
(European Rail Traffic Management System )
Európska únia
EUROFIMA
Európska spoločnosť pre financovanie koľajových vozidiel
GPS
Navigačný systém (Global Position System)
GSM-R
Globálny systém mobilnej komunikácie pre železničné aplikácie
 
(Global System for Mobile Communication for Railway)
GVD
Grafikon vlakovej dopravy
HDV
Hnacie dráhové vozidlo
IP
Investičný plán
MDVRR SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
(do 1. 11. 2010 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR)
MJ
Motorové jednotky
MV
Motorové vozne
NFP
Nenávratný finančný príspevok
Os
Kategória vlaku – osobný vlak
OV
Osobné vozne
PC
Osobný počítač
POP
Prenosná osobná pokladnica
PP
Poschodové prímestské jednotky typu Push-Pull
RIC
(Regolamento Internazionale delle carrozze) dohoda, podľa ktorej sa
 
používajú osobné vozne v medzištátnej doprave
RO
Riadiaci orgán
ŠR
Štátny rozpočet
TSI CCS
Technické špecifikácie pre interoperabilitu – pre riadenie, zabezpečenie
 
a návestenie (control-command and signalling)
VZ
Vlastné zdroje
ZSSK
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
ŽKV
Železničné koľajové vozidlá
 
 
Prílohy
 
Zoznam príloh
 
Príloha 1 - Plán Investičnej štátnej podpory a podpory z fondov EÚ (v zmysle Operačného programu doprava SR 2007 - 2013, pri zohľadnení zazmluvnenej výšky NFP Prijímateľa 177 021 134 Eur a aktuálneho stavu výroby k 09. 03. 2011)
Stav čerpania NFP - skutočnosť k 31. 12. 2010
 
Príloha 2 - Kapitálové výdavky za ZSSK na modernizáciu parku mobilných prostriedkov
(podľa prílohy č. 2 uznesenia vlády SR č. 1085/2007, prepočítané na Eur)
 
 
Zdroj: ROKOVANIA
 

 


Home