eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������kladn������������ doprava
Za manipulanm vlakom do iah a Krupiny
Peter, 04.09.2011 (16716 pretan)

Nákladná doprava na trati 153 ata – Šahy – Zvolen je slabšia. Manipulaný vlak chodí zo Zvolena do Krupiny a Šiah poda potreby. V auguste tohto roku prebiehala oprava elezniného mosta na trati 153 v úseku Zvolen – Krupina, preto bol zavedený manipulaný vlak z Levíc do Krupiny cez Šahy.

Tra 153 ata – Šahy – Zvolen doíva, osobná doprava tu zatia chodí, ale len v úseku ata – Šahy. V úseku Zvolen – Šahy bola zastavená dom 3. februára 2003, aj ke potom istý as chodil v piatok a nedeu osobný vlak zo Šiah a do Dudiniec.
 
Augustové poasie bolo všelijaké, nestabilné, preto sa nejaký výlet na niekoko dní dopredu len ako dal naplánova. No vyuil som jeden slnenejší piatok a do Šiah a Krupiny som zašiel. Ako sa hovorí „naslepo“, pretoe manipulaný vlak nemusel ís. Pre taký prípad som mal v pláne náhradný program. Do Šiah som prišiel okolo 9 hodiny. Akurát vas, pretoe manipulaný vlak práve vchádzal do stanice. Tu v Šahách musel ruše obieha súpravu, aby vlak mohol pokraova do Krupiny. Manipulaný vlak nemal vea vozov, bol taký typický „lokálkový“.
 
Šahy - manipulák prišiel do stanice 
Mn na trati 153
 
Obiehanie 1.
 Mn na trati 153
 
Obiehanie 2.
Mn na trati 153
 
Poda informácií mal vlak posunova aj v stanici Hontianske Nemce, odkia mal potom pokraova do svojej cieovej stanice Krupiny. Pomaly som sa preto presúval a do Krupiny, snaiac sa pritom cestou urobi pár záberov.
 
Tra 153 - pred Slatinou
 Mn na trati 153
 
Hontianske Nemce - výpravná budova
Mn na trati 153
 
Posun 1.
Mn na trati 153
 
Koajisko stanice
 Mn na trati 153
 
Posun 2.
 Mn na trati 153
 
Posun 3. - v pozadí miestny kostol
 Mn na trati 153
 
Deviie
Mn na trati 153
 
Po príchode do Krupiny zaal hne posun. Postupne boli prázdne vozne pristavené a mohli sa zaa naklada. Na vlekovej koaji akal klanicový voze naloený drevom, ktorý potom išiel spiatoným vlakom. Netrvalo dlho a vlak bol zostavený a pripravený na spiatonú cestu. Cestou spä do Šiah som na vlak pokal opä v Hontianskych Nemcoch, chcel som ho odfoti pri vchodovom mechanickom návestidle. Obloha sa zaahovala, preto som po prejdení vlaku išiel rovno do Šiah, kde som na pokal.
 
Krupina - výpravná budova
 Mn na trati 153
 
Posun
 Mn na trati 153
 
Stanica Krupina
 Mn na trati 153
 
akanie na odchod
Mn na trati 153
 
Hontianske Nemce - vchodové návestidlo
Mn na trati 153
 
V Šahách ruše opä obiehal súpravu vozov. Ke bol ruše pristavený na opanú stranu súpravy presunul som sa pomaly na stanicu Ipeský Sokolec. Tu sa nákladný vlak pri ceste do Levíc krioval s osobným vlakom do Šiah.
 
Šahy - výpravná budova
Mn na trati 153
 
Ipeský Sokolec - výpravná budova
Mn na trati 153
 
Manipulaný vlak vchádza do stanice
Mn na trati 153
 
Osobný vlak do Šiah
Mn na trati 153
 
Manipulaný vlak pokrauje do aty a Levíc
Mn na trati 153
 
Nemal som v pláne vlak sledova a do aty, preto po odchode nákladného vlaku som sa pobral spokojný s výletom pomaly domov. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
85. rokov elezninej trate Zvolen Krupina (15.01.2010)
Nostalgia v oblakoch pary a dymu (23.09.2008)
Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153 (10.02.2008)
Tra 153: Zvolen os.st. - ahy - ata (27.09.2007)


Home