Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu
admin, 20.09.2011 (7353 prečítané)

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania materiál „Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu. Medzi tieto podniky patria Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informácie o poslednej menovanej spoločnosti pravdepodobne z dôvodov pripravovanej privatizácie nie sú uvedené. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Upravený materiál je zverejnený tu, obsahuje informácie o hospodárení len ŽSR a ZSSK, vrátane príloh.

Cieľom tohto materiálu je analyzovať situáciu v najvýznamnejších podnikoch s vplyvom štátu, na základe čoho je možné navrhnúť základné okruhy možných opatrení, ktoré dokážu zvýšiť ich efektívnosť.
 
Podniky boli vybrané na základe stavu hospodárenia a významnosti v rámci sektora ekonomiky, v ktorom pôsobia. 12 vybraných podnikov s vplyvom štátu, ktorých prioritne sa tento materiál dotýka, predstavujú najvýznamnejšie podnikateľské entity, ktoré plnia čiastočne alebo úplne verejný záujem a z pohľadu ozdravenia verejných financií ide o kľúčové subjekty, ktoré svojim hospodárením a majetkovou pozíciou nevchádzajú priamo do hodnotenia stavu verejných financií podľa metodiky Eurostatu.
 
Tab. č. 1: Prehľad 12 vybraných štátnych podnikov (len ŽSR a ZSSK)
Spoločnosť
Základné imanie
Majetkový podiel štátu
Výkon akcionárskych práv
Železnice SR
800 170 000,00 EUR
100%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
212 441 088,00 EUR
100%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
Hospodárenie a majetková pozícia týchto podnikov nevchádzajú priamo do hodnotenia stavu verejných financií podľa metodiky ESA 95, avšak ovplyvňujú stav verejných financií nepriamo, a to napr. formou príjmu z dividend, odvodov, poskytovaných dotácií a pôžičiek, preberania ich dlhu do štátneho dlhu. Z toho dôvodu je potrebné sústrediť sa na riadny výkon práv vyplývajúcich z vplyvu štátu v týchto podnikoch vrátane plánovania ich činnosti a hospodárenia, ako aj monitorovania a transparentnej prezentácie ich reálne dosiahnutých výsledkov hospodárenia.
 
 
Železnice Slovenskej republiky     
 
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) boli zriadené zákonom č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky. Plnia činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzkovateľa dráh, riadenia dopravy na dráhach a prevádzkyschopnosti dráh. Stratégiou spoločnosti je spravovať a poskytovať kvalitný a bezpečný dopravný potenciál železničnej infraštruktúry vo vlastníctve štátu operátorom železničnej dopravy s minimálnym nežiaducim vplyvom na životné prostredie. Štát prideľuje v zmysle § 36 odsek 6 Zákona NR SR č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančné prostriedky štátnej pomoci:
 
Tab. č. 2:
Vzťahy ku štátnemu rozpočtu
(v tis. EUR)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
transfery zo štátneho rozpočtu
182  250,00
176 541,00
346 881,00
350 538,00
431 052,00
501 580,00
bežný transfer
136 095,00
127 797,00
199 849,00
270 000,00
260 000,00
250 000,00
fin. OPD GAP a NN
 
 
64 004,00
39 195,00
82 704,00
159 093,00
mimospolufin. TEN-T
 
 
9 748,00
12 360,00
12 360,00
7 720,00
transfery do štátneho rozpočtu
0,00
0,00
3 270,00
0,00
0,00
0,00
kapitálové transfery z EÚ
56 521,60
186 884,08
218 014,00
287 516,00
306 136,20
199 429,00
kapitálové transfery spolufin.
13 838,01
36 637,32
38 934,00
52 011,00
54 147,20
35 218,00
 
ŽSR v roku 2011 plánuje dosiahnuť záporný výsledok hospodárenia, a to vo výške       -100.060.000 EUR, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní pokles straty o 1,4%.
 
ŽSR predpokladajú, že úvery a pôžičky v roku 2011 dosiahnu výšku 257.524.000 EUR, čo predstavuje 17,44% vlastného kapitálu. Vzhľadom na hodnotu tohto ukazovateľa je možné konštatovať, že podnik využíva v súčasnosti primeraný objem cudzích zdrojov. Je však žiaduce zvýšiť rentabilitu vlastného kapitálu a to na úroveň minimálne 3 – 4%, čo predstavuje priemernú úrokovú sadzbu v súčasnosti využívaných cudzích zdrojov.
 
Čo sa týka portfólia pohľadávok ŽSR voči iným subjektom, tieto sú primárne tvorené z pohľadávok voči štátu vo výške 184,9 mil. EUR a pohľadávok voči Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej len „ŽSSK Cargo“) vo výške cca 100 mil. EUR. Pohľadávky voči spoločnosti ŽSSK Cargo budú uhradené zo strany štátu po jej sprivatizovaní a pohľadávky ŽSR voči štátu budú uhradené z výťažku privatizácie 49%-ného podielu štátu v spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Pohľadávky ŽSR voči štátu sú v nasledovnej štruktúre:
 
Tab. č. 3:
 
v tis. EUR
pohľadávky ŽSR voči štátu
zostatok z rokov 2004-2009*
28 982,81
strata za výkony vo verejnom záujme za  rok 2010**
75 988,37
strata za výkony vo verejnom záujme za  rok 2011 (odhad)
80 000,00
Spolu                                                
184 971,18
Pozn.:   * termín vysporiadania podľa uzn. vlády č. 188/2011 do 31.12.2012
             ** termín vysporiadania podľa uzn. vlády č. 188/2011 do 31.12.2013
 
Z prehľadu vzťahov ku štátnemu rozpočtu a pohľadávok ŽSR voči štátu vyplýva, že štát si voči podniku bude od roku 2012 plniť všetky povinnosti v oblasti dotácií, splácania záväzkov minulých období a spolufinancovania a navyše plne zdrojovo pokryje všetky súčasné záväzky podniku. Zodpovednosť za prípadné straty takto nesie výlučne podnik, a to bez možnosti argumentácie stavom hospodárenia spoločnosti v minulých rokoch.
 
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., so sídlom Rožňavská 1, Bratislava (ďalej len „ZSSK“) je, ako predchádzajúce subjekty, obchodnou spoločnosťou so 100%-nou majetkovou účasťou štátu. Vznikla v roku 2005 ako jedna z nástupníckych akciových spoločností Železničnej spoločnosti, a. s. Spoločnosť je prevádzkovateľom dopravy na dráhe a zabezpečuje dopravné a prepravné služby, zodpovedajúce záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu.
 
Tab. č. 4:
Vzťahy ku štátnemu rozpočtu
(v tis. EUR)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
transfery zo ŠR na ZoDSVZ - prevádzkové
202 482,64
149 373,00
214 700,00
199 341,97
197 558,69
197 558,69
transfery zo ŠR na ZVVZ - staré dlhy
0,00
0,00
0,00
156 491,00
0,00
0,00
transfery do ŠR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kapitálové transfery z EU (ERDF, KF)
8 815,58
1 732,66
30 361,50
35 675,32
11 925,00
0,00
kapitálové transfery spolufinancovanie
8 815,58
1 732,66
30 361,50
35 675,32
11 925,00
0,00
kapitálové transfery na obnovu a modernizáciu dráhových vozidiel
33 193,91
11 617,52
0,00
0,00
0,00
0,00
splátky EUROFIMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Štát výrazne prispeje k zníženiu zadlženosti podniku tým, že splatí svoj záväzok zo zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme. Navyše sa v roku 2012, po privatizácii spoločnosti ŽSSK Cargo, poukáže 156,5 mil. EUR na splátky dlhov z minulosti. Zároveň štát v plnej miere vyčleňuje zdroje na spolufinancovanie EÚ fondov. Investície nad rámec EÚ fondov a ich spolufinancovania, ak sa také budú realizovať, musí financovať samotná firma. Opačným smerom, teda k zvýšeniu zadlženosti, bude takto prispievať intenzívny investičný program naplánovaný v ŽSSK.
 
Zdroje samofinancovania sa budú pohybovať na úrovni do 29 mil. EUR. Spoločnosť taktiež predikuje ročné zvýšenie priemerných úrokových mier, v rokoch 2012 – 2014 o cca 1% p. a. Táto situácia vytvára tlak na zvýšenie rentability vlastného kapitálu v strednodobom horizonte, a to v rozsahu kedy sa táto bude minimálne rovnať priemernej úrokovej sadzbe využívaných cudzích zdrojov.
 
Z dôvodu, že majetok zhodnotený projektom modernizácie dráhových vozidiel nebude financovaný transfermi zo štátneho rozpočtu, ale úverom, nebudú odpisy tohto zhodnoteného majetku kryté výnosmi z dotácii, čo sa prejaví poklesom hospodárskeho výsledku v rokoch 2011 – 2014 spolu o 9,8 mil. EUR.
 
 
 
Príloha č.1 - ŽSR
 
v tis. EUR
2008
2009
2010
2011
upravený plán
2012
plán
2013
plán
2014
plán
1. Výsledok hospodárenia bežného obdobia
 
 
 
 
 
 
 
a) výsledok hospodárenia pred započítaním úrokov, daní a odpiso
71 964,00
29 967,00
5 442,00
3 063,00
99 467,00
98 121,00
91 842,00
b) odpisy
108 474,00
112 019,00
98 398,00
94 024,00
90 067,00
86 911,00
81 922,00
c) nákladové úroky
73,00
8 859,00
8 509,00
9 099,00
9 400,00
11 210,00
9 920,00
d) výsledok hospodárenia pred zdanením
-36 583,00
-90 911,00
-101 465,00
-100 060,00
0,00
0,00
0,00
e) daň z príjmov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f) odložená daň z príjmov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
g) výsledok hospodárenia po zdanení
-36 583,00
-90 911,00
-101 465,00
-100 060,00
0,00
0,00
0,00
2. Dividendy splatné za bežné obdobie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Výsledky hospodárenia minulých období
 
 
 
 
 
 
 
a) nerozdelený zisk minulých rokov
341 083,00
304 534,00
248 887,00
324 673,00
224 613,00
224 613,00
224 613,00
b) neuhradená strata minulých rokov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Dlhodobý majetok
 
 
 
 
 
 
 
a) stav dlhodobého majetku
2 487 146,71
2 534 158,71
2 702 944,72
2 974 519,00
3 433 747,00
3 840 023,00
4 194 137,00
b) prírastok dlhodobého hmotného majetku
242 214,90
309 701,97
363 839,13
423 798,00
616 269,00
621 205,00
545 172,00
c) úbytok dlhodobého hmotného majetku
64 593,69
160 904,69
93 543,24
85 000,00
87 000,00
89 000,00
90 000,00
d) dlhodobé pohľadávky
2 903,82
1 711,62
1 489,93
77 888,00
77 678,00
1 480,00
1 270,00
5. Krátkodobý majetok
 
 
 
 
 
 
 
a) peniaze, bankové účty a peniaze na ceste
46 299,07
81 238,98
35 968,89
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
b) krátkodobé pohľadávky
40 812,00
43 918,45
96 410,22
97 183,00
63 349,00
58 099,00
53 049,00
c) zásoby
25 335,00
20 190,00
16 055,00
16 055,00
15 955,00
15 905,00
15 855,00
6. Vlastný kapitál
1 522 134,00
1 445 561,00
1 397 692,00
1 476 071,00
1 474 882,00
1 474 882,00
1 474 882,00
7. Úvery a pôžičky
 
 
 
 
 
 
 
a) výška úverov a pôžičiek
162 144,00
265 400,00
274 932,00
257 524,00
310 912,00
211 961,00
212 344,00
b) čerpanie úverov a pôžičiek
29 643,00
93 106,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
c) splátky úverov a pôžičiek
2 413,00
2 751,00
3 782,00
69 906,00
0,00
100 000,00
0,00
d) záväzky z finančného lízingu
3 563,27
1 184,61
1 324,97
2 350,00
1 551,00
860,00
320,00
e) splátky z finančného lízingu
4 652,35
1 552,13
1 916,19
1 225,00
1 108,00
909,00
685,00
8. Ostatné záväzky
 
 
 
 
 
 
 
a) ostatné krátkodobé záväzky
122 211,00
95 449,00
149 324,00
158 964,00
133 972,00
133 482,00
129 567,00
b) ostatné dlhodobé záväzky
542,00
6 157,00
15 927,00
12 500,00
15 900,00
15 700,00
15 500,00
9. Časové rozlíšenie
 
 
 
 
 
 
 
a) náklady budúcich období
2 634,00
2 579,00
1 016,00
1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 150,00
b) príjmy budúcich obdob
7,00
11,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
c) výdavky budúcich obdob
220,00
116,00
43,00
40,00
45,00
50,00
55,00
d) výnosy budúcich obdob
693 908,00
770 687,00
934 099,00
1 204 911,00
1 586 961,00
2 011 890,00
2 364 887,00
10. Výnosy z hlavnej činnosti
 
 
 
 
 
 
 
a) z predaja vlastných výrobkov a služieb
486 491,00
415 117,00
411 425,00
420 634,00
492 635,00
485 538,00
490 184,00
b) z predaja sprostredkovaných služieb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) z predaja obchodného tovaru
352,00
366,00
316,00
306,00
310,00
310,00
310,00
11. Náklady vyplývajúce z hlavnej činnosti
 
 
 
 
 
 
 
a) náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
272,00
293,00
309,00
302,00
302,00
302,00
302,00
b) spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok
120 588,00
114 316,00
105 237,00
124 858,00
126 543,00
128 998,00
132 573,00
c) službyc) služby
65 233,0065 233,00
61 363,0061 363,00
59 573,0059 573,00
63 785,0063 785,00
60 569,0060 569,00
59 504,0059 504,00
60 054,0060 054,00
12. Vzťahy k štátnemu rozpočtu
 
 
 
 
 
 
 
a) transfery zo štátneho rozpočtu
244 440,00
182 250,00
176 541,00
346 881,00
350 538,00
431 052,00
501 581,40
a1) z toho: - bežný transfer
175 928,00
136 095,00
127 797,00
199 849,00
270 000,00
260 000,00
250 000,00
a2) - vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD
15 781,00
 
36 513,00
75 550,00
28 983,00
75 988,00
84 768,00
a3) -kapitálový transfer:
52 731,00
46 155,00
12 231,00
74 752,00
51 555,00
95 064,00
166 813,40
a3.1) v tom: - kapitálový transfer - ostatné
 
 
 
1 000,00
0,00
0,00
0,00
a3.2) - kapitálový transfer - OPD GAP a NN
 
 
 
64 003,60
39 195,00
82 704,00
159 093,00
a3.3) - kapitálový transfer - mimospolufinancovanie TENT
 
 
 
9 748,20
12 360,00
12 360,00
7 720,00
b) transfery do štátneho rozpočtu
0,00
0,00
0,00
-3 270,00
 
 
 
c) kapitálové transfery z EÚ (OPD a TEN-T)
29 869,00
39 719,00
158 797,00
218 014,00
278 970,80
277 099,10
166 467,00
d) kapitálové transfery spolufinancovania (OPD a TEN-T
12 727,00
12 154,00
29 762,00
38 934,00
51 064,60
50 730,70
29 808,60
13. Špecifické ukazovatele
 
 
 
 
 
 
 
a) objem spravovaných tratí (km)
3 623,00
3 623,00
3 622,00
3 622,00
3 622,00
3 622,00
3 622,00
b) objem prevádzkovaných tratí (km)
3 592,00
3 592,00
3 592,00
3 592,00
3 473,00
3 473,00
3 473,00
c) objem nákladu prepravených CARGO-m (tis. ton
44 525,00
33 789,00
38 610,00
41 460,00
43 500,00
44 010,00
44 200,00
d) vlakokilometre realizované CARGO-m (tis. vlkm
16 530,49
12 416,13
13 747,67
14 202,00
13 520,00
13 670,00
13 820,00
14. Ostatné ukazovatele
 
 
 
 
 
 
 
a) priemerný počet zamestnancov spoločnost
17 724,00
17 264,00
16 955,00
16 225,00
14 935,00
14 289,00
14 289,00
b) mzdové náklady a odmeny členom orgánov spoločnos
156 258,00
156 732,00
155 899,00
148 659,00
141 881,00
139 785,00
144 957,00
c) služby poskytnuté spriaznenými osobam
3 985,00
3 444,00
3 386,00
3 390,00
3 400,00
3 415,00
3 430,00
A. Zdroj samofinancovania
 
 
 
 
 
 
 
- absolútny ukazovateľ(čistý zisk + odpisy)
71 891,00
21 108,00
-3 067,00
-6 036,00
90 067,00
86 911,00
81 922,00
- pomerový ukazovateľ (čistý zisk / odpisy
-0,34
-0,81
-1,03
-1,06
0,00
0,00
0,00
B. Miera zadĺženosti
 
 
 
 
 
 
 
- ukazovateľ úrokového krytia
-500,14
-9,26
-10,92
-10,00
1,00
1,00
1,00
- ukazovateľ úrokového zadĺženia
-0,20%
-10,80%
-9,15%
-10,00%
100,00%
100,00%
100,00%
- D/E
0,19
0,25
0,32
0,29
0,31
0,25
0,24
C. Miera nákladovosti
 
 
 
 
 
 
 
- ukazovateľ prevádzkovej nákladovost
0,85
0,93
0,99
0,99
0,80
0,80
0,81
- nákladovosť na kilometer prevádzkovanej trate
115,50
107,33
113,11
116,34
113,30
111,64
114,79
D. Rentabilita
 
 
 
 
 
 
 
- rentabilita vlastného kapitálu
-2,40%
-6,29%
-7,26%
-6,78%
0,00%
0,00%
0,00%
E. Aktivita
 
 
 
 
 
 
 
- doba inkasa krátkodobých pohľadávok (v dňoch
30,60
38,58
85,47
84,27
46,91
43,65
39,48
- doba obratu zásob
18,99
17,74
14,23
13,92
11,81
11,95
11,80
- doba splatnosti krátkodobých záväzkov
239,70
197,98
330,08
307,08
260,92
258,05
245,13
- obrátkovosť dlhodobého majetku
0,20
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
F. Produktivita práce
 
 
 
 
 
 
 
-priemerný mzdový náklad na zamestnanca
8,82
9,08
9,19
9,16
9,50
9,78
10,14
- osobné náklady na jednotku výnosov
0,32
0,38
0,38
0,35
0,29
0,29
0,30
- výnosy na 1 zamestnanca
27,47
24,07
24,28
25,94
33,01
34,00
34,33
G. Úrokové zaťaženie
 
 
 
 
 
 
 
- priemernú nákladové úroky z úverov
 
4%
3%
3%
3%
4%
5%
 
Finančný plán ŽSR (Príloha č.1) s poznámkami vysvetľujúcimi postupy spracovania uvedených hodnôt v prípade odlišností evidencie na ŽSR.
 
Poznámky k stĺpcu „ upravený plán 2011“:
 
V prílohe č.1 je upravený plán roku 2011, oproti podnikateľskému plánu roku 2011 schválenému na zasadnutí SR ŽSR dňa 16.12.2010, upravený plán zahŕňa Program revitalizácie železničných spoločností, Zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 20112013 a ciele Programu úspor a optimalizácie ŽSR.
 
Poznámky k vykazovaniu v jednotlivých riadkoch:
 
1b) Vykázané sú odpisy a amortizácia znížené o rozpustenie rezerv k odpisom z majetku realizovaného z verejných zdrojov.
1c) Nákladové úroky – vykázané sú finančné náklady netto.
1 d) a g) Výsledok hospodárenia zahŕňa v upravenom pláne roku 2011 zvýšenú dotáciu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry (úhrady fixných EON) v čiastke 80 mil. €. Nulový výsledok hospodárenia je možné realizovať za predpokladu nasledovnej výšky bežnej dotácie (úhrada fixnej časti EON), rok 2012 270 mil. EUR, rok 2013 260 mil. EUR a rok
2014 250 mil. EUR.
4 d) Dlhodobé pohľadávky od roku 2011 obsahujú aj pohľadávku ŽSR voči štátu v súvislosti s vyrovnaním nevysporiadanej straty ŽSR voči štátu, ktorá vznikla zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh z roku 2010 v objeme 75 988 tis. €. Táto pohľadávka bude v zmysle uznesenia vlády SR č. 188 zo 16.3.2011 finančne vyrovnaná do konca roku 2012. V rámci plánu roku
2011 nie je zohľadnené vysporiadanie predpokladanej nekrytej straty z prevádzkovania ŽI za rok 2011 v objeme 84 767 tis. €. Finančné vysporiadanie nedofinancovania Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry za rok 2011 zo ŠR sa predpokladá až po roku 2014.
5 b) Krátkodobé pohľadávky (z obchodného styku a ostatné pohľadávky a aktíva) od roku 2011 obsahujú aj pohľadávku voči štátu v súvislosti s vyrovnaním zostatku nevysporiadaných strát ŽSR zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2004 – 2009 v čiastke 28 983 tis. €. Časť pohľadávky bola vyrovnaná v roku 2011 z dôvodu vzájomného započítania
pohľadávok štátu z titulu návratnej finančnej výpomoci ŽSR s časťou nevysporiadaných strát ŽSR v minulých obdobiach. Zostatok nevysporiadaných strát v zmysle uznesenia vlády SR č. 188 zo 16.3.2011 bude finančne vyrovnaný do 31.12.2012.
6) Vlastný kapitál je uvedené celkové vlastné imanie
8) ostatné záväzky sú vykázané bez stavu rezerv
10) a 11) Vykázané náklady a výnosy zahŕňajú celkovú činnosť ŽSR (prevádzkovanie dráh a ostatné obchodné činnosti) v požadovanej štruktúre nákladov a výnosov. Vo výnosoch je zahrnutý bežný transfér dotácia (pre roky 2008 2010 úhrada na prevádzkovanie ŽI, od r. 2011 úhrada fixnej časti EON).
11. b) Vývoj nákladov v rokoch 2011 až 2014 vychádza z nasledovných predpokladov:
mierneho rastu spotreby materiálu, čo súvisí s predpokladaným zvyšovaním podielu údržby a opráv železničnej infraštruktúry vlastnými kapacitami so súbežným znižovaním týchto výkonov z externého prostredia.
z mierneho nárastu dopravných výkonov v nákladnej doprave vyplýva rast nákladov na trakčnú elektrickú energiu.
12) v rámci bodu je doplnený riadok a1) bežný transfer (dotácia na prevádzkovanie ŽI), a2) vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD (za roky 2004 2011) a a3) kapitálový transfer (investičná dotácia, ktorá je podrobnejšie rozčlenená)
12a2) v riadku je zahrnuté vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD za roky 2004 až 2011:
vysporiadanie zostatku nekrytých strát zo ZPD 2004 2009 (101 263 tis. €): časť nevysporiadaných strát zo ZPD 2004 2009 vo výške 75 549 tis. € bola vysporiadaná zápočtom s NFV už v r. 2011, zostatok nevysporiadaných strát vo výške 28 983 bude v zmysle Uznesenia vlády SR č. 188 zo 16.3.2011 vysporiadané do konca roka 2012
vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD 2010 (75 988 tis. €) : bude v zmysle Uznesenia vlády SR č. 188 vysporiadané do konca roka 2013
vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD 2011 (očak. 84 767 tis.€) predpokladaná úhrada v roku 2014
V roku 2011 bol navýšený kapitálový transfer (vrátane spolufinancovania TENT) zmysle porady zo dňa 19.7.2011 na 75 322 tis.EUR, pričom spolufinancovanie TENT je vo výške 570 tis. EUR (t.j. kapitálový transfer je vo výške 74 752 tis EUR). V rokoch 2012 a následne sa v investičnej oblasti zohľadňujú investičné plány (projektov OPD a TENT) podľa
súčasne platných finančných plánov OP pre prioritné osy a ich zdrojov financovania (okrem PO4, ktorého limit bol znížený viď info nižšie), zoznamov projektov aktualizovaných k 27.4.2011 so zapracovanými projektmi v zmysle dohody MDVRR SR, VÚC a hlavného mesta zo dňa 6.6.2011 o projektoch Integrovaného dopravného systému v Bratislave. Plány
sa priebežne aktualizujú podľa finančných plánov zhotoviteľov projektov a zhotoviteľov realizácie stavieb, ŽoNFP. U stavieb, ktoré nemajú doposiaľ uzatvorenú zmluvu o dielo, alebo ŽoNFP sa vychádza z predpokladov výšky finančnej medzery, ktorá však môže byť na základe neskôr vypracovaných CBA zmenená, čo znamená aj celkovú zmenu plánovaných
oprávnených nákladov a ich zdrojov krytia v jednotlivých PO.
Údaje uvedené v rámci bodu 12 vychádzajú z posledného spracovaného návrhu Inštitútu stratégie MDVRR SR, ktorý bol ako posledný predložený na ŽSR aj na Sekciu železničnej dopravy a dráh dňa 24.6.2011. Tieto plány MDVRR SR boli vypracované na základe zámerov t.j. zníženia finančného limitu pre PO4 o 238 mil. EUR a zníženia odhadovaných
investičných nákladov vybraných stavieb o cca 20% oproti predpokladu ŽoNFP čím boli zmenené fondy spoluf NN) riziku stavieb obstarávanie
ŽoNFP, nároky na jednotlivé zdroje krytia v jednotlivých rokoch (EU fondy, spoluf. ŠR a MSF+ NN). Uvedené môže viesť k riziku, že náklad na zrealizovanie nemusí kopírovať výsledky budúcich verejných obstarávaní stavieb. Ďalšie možné riziká sú zmarené obstarávanie,
neuzatvorenie zmluvy, resp. nedokončenie investície z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Tieto investičné plány sú zapracované v prílohe v položkách kapitálové transfery z EÚ a kapitálové transfery spolufinancovania, kde sú premietnuté potreby v rámci OPD, TENT .
V položke transfery zo štátneho rozpočtu nie je v plnom rozsahu zohľadnená plánovaná potreba ŽSR pre výstavbu dráh – ŠR – „kód 702“ v zmysle uznesenia vlády SR č.299/2011, kde boli schválené výdavky štátneho rozpočtu aj pre výstavbu dráh – ŠR – „kód 702“ medziročne vo výške 50 mil. Eur, ktoré sú využívané okrem financovania neoprávnených
nákladov projektov OPD, nákladov nad rámec finančnej medzery projektov OPD , mimospolufinancovanie projektov TENT aj na financovanie ostatých investícií súvisiacich s modernizáciou železničnej infraštruktúry (napr. stanice Čierna nad Tisou, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, modernizácie a výstavby technologických súborov (GSMR), projektovej
dokumentácie, inžinierskej činnosti, autorského dozoru a pod).
13b) od roku 2012 je predpoklad zníženia rozsahu prevádzkovaných tratí
13c) uvedené údaje vychádzajú z Programu revitalizácie železničných spoločností
 
 
 
Príloha č.2  ŽSSK
 
v tis. EUR
2008
2009
2010
2011
plán
2012
plán
2013
plán
2014
plán
1. Výsledok hospodárenia bežného obdobia
 
 
 
 
 
 
 
a) výsledok hospodárenia pred započítaním úrokov, daní a odpisov
10 652,00
14 433,00
33 889,00
41 316,29
50 194,25
54 888,07
55 678,93
b) odpisy
24 848,00
28 061,00
30 233,00
31 757,39
39 831,39
44 882,39
48 473,46
c) nákladové úroky
8 352,00
4 924,00
4 393,00
11 535,70
19 938,61
22 721,12
25 725,69
d) výsledok hospodárenia pred zdanením
-22 548,00
-18 552,00
-737,00
-1 976,81
-9 575,74
-12 715,44
-18 520,22
e) daň z príjmov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f) odložená daň z príjmov
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
g) výsledok hospodárenia po zdanen
-22 548,00
-18 552,00
-737,00
-1 976,81
-9 575,74
-12 715,44
-18 520,22
2. Divivendy splatné za bežné obdobie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Výsledky hospodárenia minulých období
-21 395,57
-2 082,59
-3 592,18
-4 329,18
-6 305,99
-15 881,74
-28 597,18
a) nerozdelený zisk minulých rokov
1 712,24
43 573,12
60 615,12
 
 
 
 
b) neuhradená strata minulých rokov
-23 107,81
-45 655,71
-64 207,31
 
 
 
 
4. Dlhodobý majetok
 
 
 
 
 
 
 
a) stav dlhodobého majetku
538 749,00
599 779,00
676 852,00
719 557,32
863 974,57
964 102,78
989 547,32
b) prírastok dlhodobého hmotného majetku
63 375,00
64 127,00
80 758,00
 
 
 
 
c) úbytok dlhodobého hmotného majetku
-2 712,00
-3 097,00
-3 685,00
 
 
 
 
d) dllhodobé pohľadávky
0,00
74 193,00
163 382,21
163 382,00
6 891,00
6 891,00
6 891,00
5. Krátkodobý majetok
 
 
 
 
 
 
 
a) peniaze, bankové účty a peniaze na ceste
953,00
1 971,00
1 069,00
1 041,00
1 000,00
500,00
800,00
b) krátkodobé pohľadávky
28 325,00
49 493,00
24 529,00
26 860,00
27 000,00
28 900,00
25 900,00
c) zásoby
5 701,82
5 444,00
4 682,44
5 598,00
5 175,00
5 175,00
5 175,00
6. Vlastný kapitál
206 901,12
235 145,31
248 773,23
246 796,25
242 220,51
233 505,06
218 984,84
7. Úvery a pôžičky
 
 
 
 
 
 
 
a) výška úverov a pôžičiek
215 761,00
256 515,00
337 981,00
429 455,43
337 792,23
383 018,96
361 205,61
b) čerpanie úverov a pôžičiek
85 317,00
68 598,00
109 839,00
119 203,00
90 763,34
89 217,44
58 620,22
c) splátky úverov a pôžičiek
-33 114,00
-27 844,00
-28 373,00
-27 728,57
-182 426,54
-43 990,71
-80 433,57
d) záväzky z finančného lízingu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e) splátky z finančného lízingu
21,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Ostatné záväzky
 
 
 
 
 
 
 
a) ostatné krátkodobé záväzky
43 536,08
67 740,82
69 642,33
63 839,60
66 596,00
81 596,00
86 596,00
b) ostatné dlhodobé záväzky
7 295,33
34 158,83
42 015,90
34 772,40
37 016,00
26 016,00
25 016,00
9. Časové rozlíšenie
 
 
 
 
 
 
 
a) náklady budúcich období
80,53
3 309,88
115,15
200,00
200,00
200,00
200,00
b) príjmy budúcich obdob
1 640,05
83,19
9,83
 
 
 
 
c) výdavky budúcich obdob
2 276,77
941,03
650,95
 
 
 
 
d) výnosy budúcich obdob
499,04
50 863,69
64 392,11
124 865,72
203 615,44
263 632,94
316 710,68
10. Výnosy z hlavnej činnosti
99 092,02
96 737,00
96 949,00
99 944,45
108 766,46
112 566,46
113 166,46
a) z predaja vlastných výrobkov a služieb
99 043,00
96 687,00
96 903,00
99 887,25
108 709,26
112 509,26
113 109,26
b) z predaja sprostredkovaných služieb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) z predaja obchodného tovaru
49,02
50,00
46,00
57,20
57,20
57,20
57,20
11. Náklady vyplývajúce z hlavnej činnosti
192 745,88
213 379,00
202 611,00
199 174,63
188 235,54
187 177,01
187 695,39
a) náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39,73
42,00
36,00
52,00
52,00
52,00
52,00
b) spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok
46 842,22
46 329,00
45 710,00
51 943,96
49 047,98
48 474,63
48 763,09
c) služby
145 863,93
167 008,00
156 865,00
147 178,67
139 135,55
138 650,37
138 880,30
12. Vzťahy k štátnemu rozpočtu
 
 
 
 
 
 
 
a) transfery zo ŠR na ZoDSVZ -prevádzkové
165 969,59
202 482,64
149 373,00
214 700,00
199 341,97
197 558,69
197 558,69
b) transfery zo ŠR na ZVVZ - staré dlhy
0,00
0,00
0,00
0,00
156 491,00
0,00
0,00
b) transfery do ŠR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c) kapitálové transfery z EU (ERDF, KF)
0,00
8 815,58
1 732,66
30 361,50
35 675,33
11 925,00
0,00
d) kapitálové transfery spolufinancovanie
0,00
8 815,58
1 732,66
30 361,50
35 675,33
11 925,00
0,00
e) kapitálové transfery na obnovu a modernizáciu dráhových vozidie
0,00
33 193,91
11 617,52
0,00
0,00
0,00
0,00
f) splátky EUROFIMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Špecifické ukazovatele
 
 
 
 
 
 
 
a) osobokilometre (tis. km)
2 278 659,32
2 246 511,00
2 291 267,00
2 251 200,00
2 269 503,02
2 274 557,59
2 289 138,09
b) vlakokilometre (km)
31 318 756,00
31 703 359,00
31 590 876,00
31 204 906,00
29 350 000,00
28 469 500,00
27 615 415,00
c) počet prepravených osôb
47 184 027,00
45 135 206,00
45 003 531,00
43 880 000,00
44 236 759,33
44 335 282,17
44 619 482,70
14. Ostatné ukazovatele
 
 
 
 
 
 
 
a) priemerný počet zamestnancov spoločnost
4 947,34
4 966,22
4 995,20
4 927,25
4 688,00
4 558,00
4 428,00
b) mzdové náklady a odmeny členom orgánov spoločnos
47 603,63
50 200,00
49 719,00
49 798,79
48 996,65
49 403,50
49 773,39
c) služby poskytnuté spriaznenými osobam
107 097,00
127 335,00
115 915,00
106 694,07
99 823,62
98 286,36
98 642,18
 
 
 
 
A. Zdroj samofinancovania
 
 
 
 
 
 
 
- absolútny ukazovateľ(čistý zisk + odpisy)
2 300,00
9 509,00
29 496,00
29 780,59
30 255,64
32 166,95
29 953,24
- pomerový ukazovateľ (čistý zisk / odpisy
-0,91
-0,66
-0,02
-0,06
-0,24
-0,28
-0,38
B. Miera zadĺženosti
 
 
 
 
 
 
 
- ukazovateľ úrokového krytia
-1,70
-2,77
0,83
0,83
0,52
0,44
0,28
- ukazovateľ úrokového zadĺženia
-58,83%
-36,13%
120,16%
120,68%
192,40%
227,08%
357,03%
- D/E
1,29
1,52
1,81
2,14
1,82
2,10
2,16
C. Miera nákladovosti
 
 
 
 
 
 
 
- ukazovateľ prevádzkovej nákladovost
0,89
0,85
0,65
0,59
0,54
0,51
0,51
- nákladovosť na výkon jedného vlakokilometr
0,002371
0,002166
0,002112
0,002185
0,002349
0,002377
0,002343
- nákladovosť na výkon jedného osobokilometr
0,03982
0,04087
0,04040
0,03927
0,03914
0,03950
0,03820
D. Rentabilita
 
 
 
 
 
 
 
- rentabilita vlastného kapitálu
-10,90%
-7,89%
-0,30%
-0,80%
-3,95%
-5,45%
-8,46%
E. Aktivita
 
 
 
 
 
 
 
- doba inkasa krátkodobých pohľadávok (v dňoch
104,33
186,74
92,35
98,09
90,61
93,71
83,54
- doba obratu zásob
21,00
20,54
17,63
20,44
17,37
16,78
16,69
- doba splatnosti krátkodobých záväzkov
82,44
115,88
125,46
116,99
129,13
159,11
168,40
- obrátkovosť dlhodobého majetku
0,18
0,16
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11
F. Produktivita práce
 
 
 
 
 
 
 
-priemerný mzdový náklad na zamestnanca
9,62
10,11
9,95
10,11
10,45
10,84
11,24
- osobné náklady na jednotku výnosov
0,48
0,52
0,51
0,50
0,45
0,44
0,44
- výnosy na 1 zamestnanca
20,03
19,48
19,41
20,28
23,20
24,70
25,56
G. Úrokové zaťaženie
 
 
 
 
 
 
 
- priemernú nákladové úroky z úverov
 
2%
1%
3%
5%
6%
7%
 
ZDROJ: Portál právnych predpisov

Home