Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Zmeny v orgánoch ŽSR od 1. novembra 2011
Peter, 06.10.2011 (8158 prečítané)

V septembri 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 259/2001 Z. z. Prezident republiky zákon už podpísal, takže v najbližších dňoch bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov. Účinnosť zákona je od 1. novembra 2011. Predmetom schválenej novely je zmena v orgánoch ŽSR.

Železnice Slovenskej republiky boli zriadené osobitným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky, pričom sú právnym nástupcom Železníc Slovenskej republiky, š. p. (š. p. – štátny podnik). Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „železnice“) majú zo zákona právne postavenie ako právnická osoba sui generis. Nie sú teda akciovou spoločnosťou, ako napr. České dráhy, a. s., alebo Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
 
Orgány železníc sú správna rada a generálny riaditeľ, pričom generálny riaditeľ nemôže byť súčasne členom správnej rady.
 
Správna rada je najvyšší orgán železníc. V súčasnosti má deväť členov, z toho šiesti členovia správnej rady sú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií, bankovníctva, hospodárstva a práva, traja sú volení zástupcovia zamestnancov železníc.
 
Členov správnej rady a predsedu správnej rady z členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Z nich troch vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov. Spôsob a podmienky voľby a odvolania ustanovuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje kolektív zamestnancov.
 
Zákon zároveň vymedzuje pôsobnosť správnej rady. Správna rada v prvom rade dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosť železníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti.
 
Správna rada predovšetkým schvaľuje stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizácie a organizácie železníc, ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaní hospodárskeho výsledku, výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskej činnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 
Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, končí sa však až vymenovaním nových členov. Vymenovanie sa musí vykonať do 30 dní od uplynutia funkčného obdobia. Opakované vymenovanie člena je možné, najviac však na dve po sebe idúce funkčné obdobia.
 
Budova generálneho riaditeľstva ŽSR
na Klemensovej ulici v Bratislave
GR ŽSR
 
 
Zmeny od 1. novembra 2011
 
Podľa v septembri Národnou radou Slovenskej republiky schváleného zákona sa počet členov správnej rady zníži na 5. Z toho štyria členovia správnej rady budú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberového konania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a jeden bude volený zástupca zamestnancov železníc. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister; z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov.
 
Funkčné obdobie doterajších členov správnej rady končí 1. novembra 2011. Účinky skončenia funkčného obdobia doterajších členov správnej rady nastávajú dňom vymenovania nových členov správnej rady.
 
 
Zmeny v orgánoch železníc vyplynuli z vládou Slovenskej republiky schválenej tzv. revitalizácie železničných spoločností. Hlavným dôvodom bolo šetrenie finančných prostriedkov. Racionalizáciou organizačnej štruktúry generálneho riaditeľstva železníc a optimalizovaním riadenia dopravy sa predpokladala úspora cca 10,7 mil. eur. Zostáva dúfať, že sa zmena v orgánoch železníc neprejaví negatívne v ďalšej činnosti železníc.
 
Zdroj:

Home