eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pozvnka: eleznin Mikul na trati Koice - Preov
admin, 21.11.2011 (5858 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach aj tento rok pripravil pre širokú verejnos nostalgické mikulášske jazdy na trati Košice – Prešov – Košice. Stretnutie s Mikulášom v historickom motorovom vlaku v sobotu 3. decembra 2011. Aktualizované: elezniný Mikuláš na trati Košice - Prešov VYPREDANÝ!!!

Váení priaznivci nostalgických jázd KHKV. akujeme Vám za obrovský záujem o mikulášske jazdy a zárove oznamujeme, e dnešným dom (21.11.2011) sú u všetky vlaky obsadené a plne rezervované.
 
Veríme, e tí, ktorým sa miesto neušlo, zostanú našim jazdám verní aj v roku 2012. Tešíme sa na Vás u 17. marca 2012 na výlete do Gelnice. Nezabudnite si preto cestu rezervovat u skôr. Rezervaný formulár bude na www.khkv.sk zverejnený 30 dní pred podujatím.
 

Príjemne vyhriate vagóny starého motoráika, roziarené oká tých najmenších a spokojnos rodiov. 
 
Mimoriadne a tri jazdy
 
Po minuloroných skúsenostiach a vekom záujme, pripravili lenovia klubu v spolupráci so SR a MDC v tomto roku a tri páry historických vlakov. Deúrence a ich rodiia si tak môu ešte lepšie vybra, ktorá jazda im bude viac vyhovova. Mysleli sme aj na cestujúcich z metropoly Šariša, aby sa mohli odvies do Košíc a spä. Tomu sme prispôsobili aj cestovný poriadok:
 
Mimoriadny historický mikulášsky vlak:
 
Odchody z Košíc:                 9:00,    11:25   a 13:55 hod.
Príchody do Prešova:           9:45,    12:10   a 14:42 hod.
                
Odchody z Prešova:           10:30, 12:30   a 15:05 hod.
Príchody do Košíc:               11:05, 13:05   a 15:40 hod.
 
Okrem týchto staníc vlak zastaví pri kadej jazde aj v Kysaku, a po dohode a objednávke vopred aj v iných staniciach na trati.
 
Program:
 
  • poas cesty vlakom bude sv. Mikuláš, anjeli a erti rozdáva balíky priamo vo vagónoch. Deti nech si pripravia pesniku alebo básniku. Tie, ktoré sa hanbia, nech si pripravia namaovaný obrázok. Mikuláša, erta, a anjelikov budú isto zaujíma.
  • na konenej stanici sa môu deti vyfotografova s Mikulášom + spoloná fotografia
  • návšteva detí u „uja“ výpravcu v dopravnej kancelárii
  • monos individuálnych predvianoných nákupov v Prešove, resp. Košiciach
  • vagóny sú vykurované. Max. rýchlos vlaku 60 km/hod.
  • Mikulášske balíky pripravujeme v dvoch variantoch, ktoré si budete môc vybra priamo pri elektronickej objednávke. Obsahujú sladkosti, cukríky, okolády, ok. figúrky, sušené alebo erstvé ovocie a 1 ks rozprávkové CD – elezniné rozprávky alebo 3 ks detských omaovaniek, príp. iné drobnosti. (V prípade špeciálnych poiadaviek, napr. diéty alebo choroby: celiakia, cukrovka, alergie a pod., pošlite nám zoznam dovolených vecí.)
 
Potrebné sú rezervácie:
 
Rezervujte si miestenky a mikulášske balíky pre deti!!!
 
Rezervácie treba nahlási a mikulášske balíky vopred uhradi najneskôr do 23.11. 2011.
 
PRIHLÁSTE SA TU: Prihlasovací formulár
 
Rezervácia je bezplatná a cestovné sa platí priamo vo vlaku. Ako potvrdenie rezervácie si prosím vytlate akceptaný e-mail. Platnos rezervácie koní 15 minút pred odchodom vlaku, po tomto termíne nebude rezervácia akceptovaná, do vlaku sa však dostanete – na státie. Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzený poet rezervácii.
 
Úhrada mikulášskeho balíka:
 
  • prosíme, aby ste, v prípade záujmu o Mikulášsky balíek, uhradili sumu 6,- € / za 1 balíek/ najneskôr do 23. novembra 2011 !!!
  • úhrady poštovou poukákou na adresu: Zuzana Lehotská, Aténska 15, Košice, 040 13
  • prevodom na . útu v Poštovej banke 12255836/6500
 
* Cestovné:
 
Lístky sa nepredávajú v pokladni SR a ani nikde v predpredaji. Platí sa a vo vlaku.
 
Spiatoný (obojsmerný) lístok:
Deti do 3 rokov zadarmo.
 
Dospelý:    6,- €
Diea do 12 rokov:    4,- €
Rodinný lístok:  19,- €
 
Jednosmerný lístok:
Deti do 3 rokov zadarmo.
 
Dospelý:   4,- €
Diea do 12 rokov:   3,- €
 
* Cestovné tvorí Váš dobrovoný príspevok a naša odporúaná výška pokrýva nevyhnutné náklady na jazdu historickým vlakom. Výaok z cestovného, ako aj vaše dobrovoné príspevky, budú pouité na opravu a záchranu historického parného ruša 434.2338.
 
akujeme.
 
** Rezervácie a informácie na adrese: khkv@khkv.sk, prípadne na t. .: 0905 412 322
 
Teší sa na Vás sv. Mikuláš, anjeli aj ert a samozrejme vykúrené vagóny!
 
Mikuláš Košice - Prešov 2011

 


Home