Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
L - ������������
Železničná stanica Nitra
Peter, 10.12.2011 (41152 prečítané)

Železničná stanica Nitra leží na trati Nové Zámky – Prievidza (140) v km 33,705, podľa cestovného poriadku v km 36,000. Orientovaná je v severojužnom smere. História vzniku stanice siaha do 19. storočia, kedy niektoré železnice na Slovensku budovala Rakúska, resp. neskôr Rakúsko-Uhorská spoločnosť štátnej železnice (StEG). Spoločnosť StEG vznikla 1. januára 1855 a výstavbu železníc na Slovensku ovplyvňovala dlhšie obdobie.

Krátko z histórie
 
V súvislosti s výstavbou trate z Komárna cez Nové Zámky, Nitru a Bánovce do Trenčína bola zákonným článkom XLI/1870 vydaná koncesia Henrichovi B. Strousbergovi. Strousberg však nezahájil výstavbu z Nových Zámkov do Komárna ani do Nitry, ale po rokovaniach so Šurianskym cukrovarom zahájil prestavbu úzkorozchodnej vlečky z Palárikova do Šurian na normálny rozchod. Strousberg však rozostavanú trať predal bankám. Prestavbu vlečky na trať s normálnym rozchodom dokončila spoločnosť StEG, ktorá dňa 15. januára 1874 prestavanú 8 km dlhú trať z Palárikova do Šurian uviedla do prevádzky. V roku 1876 spoločnosť získala od pôvodných koncesionárov Viliama Tótha, Ladislava Bertholda a Leopolda Lippmana koncesiu č. XLIII/1985 na výstavbu železnice zo Šurian do Nitry. Výstavba trate na rovinatom území prebiehala rýchlo a 1. novembra 1876 bola otvorená Šurany – Ivanka pri Nitre a 19. novembra 1876 Ivanka pri Nitre – Nitra, čím vzniklo železničné spojenie Bratislavy (Prešporku) s Nitrou. Dňa 31. mája 1880 na naliehanie Hospodárskeho spolku pre údolie Nitry uhorský snem schválil zákon č. XXXIII a výstavba železníc z Nitry pokračovala ďalej smerom do Topoľčian. Koncesia bola udelená Karolovi Stummerovi, bratom Thonetovcom a firme Adolf Schmitt a spol, ktorí koncesiu previedli na spoločnosť StEG, ktorá pokračovala vo výstavbe. Výstavba prebiehala rýchlo a železnica z Nitry do Topoľčian bola otvorená už 16. septembra 1881. Výstavba železnice pokračovala ďalej, ale v dôsledku hospodárskej krízy bola trať dokončená len po Veľké Bielice.
 
Osobný vlak z Leopoldova pred stanicou
Žst. Nitra
 
Na vchode do stanice sú od Nových Zámkov aj od Lužianok mechanické vchodové návestidlá (S a L). Súčasná železničná stanica v Nitre má jedenásť koľají. Koľajisko je rozdelené na dve hlavné časti, pričom jedna časť koľají slúži pre vlaky osobnej dopravy a druhá pre nákladné vlaky. Na severnom zhlaví je združené mechanické odchodové návestidlo, ktoré slúži pre skupinu koľají pre osobnú dopravu. Na severnej strane koľajiska stanice je tiež priecestie (km 31,095), ktoré je chránené mechanickými závorami. Do stanice sú zaústené viaceré vlečky miestnych podnikov. Pre nakládku a vykládku slúžia viaceré manipulačné koľaje, niektoré manipulačné koľaje vedú aj do predstaničného priestoru. Nad koľajiskom stanice je vybudovaná lávka pre peších.
 
Priecestie na severnej strane chránené mechanickými závorami
Žst. Nitra 
  
Mechanické odchodové návestidlo
Žst. Nitra
 
Os do Nových Zámkov prechádza popri mechanickom vchodovom návestidle "S"
Žst. Nitra
 
Manipulačná koľaj v predstaničnom priestore
Žst. Nitra
 
Skupina koľají pre nákladné vlaky
(16, 14, 12, 10, 8, 6)
Žst. Nitra
 
Skupina koľají pre osobné vlaky
(4, 2, 1, 3)
Žst. Nitra
 
Vchod do stanice z juhu
Žst. Nitra
  
Železničná stanica v Nitre je medziľahlá. Leží v blízkosti centra mesta. V susedstve železničnej stanice sa nachádza aj autobusová stanica. Osobné vlaky tu chodia predovšetkým na ramene Nové Zámky – Prievidza a Nitra – Leopoldov, teda niektoré vlaky v stanici končia, resp. z nej vychádzajú. Pre nástup a výstup cestujúcich sú pri koľajach vybudované nástupištia so spevnenou hranou.
 
Odstavené súpravy osobných vlakov
(vpravo budova malej vodárne)
Žst. Nitra
 
Nástupištia pre nástup a výstup cestujúcich
Žst. Nitra
 
Výpravná budova je veľká, poschodová, postavená v železničnom štýle StEG. Vedľa budovy sa nachádzajú ďalšie objekty slúžiace pre železničnú dopravu (sklady, dielne).
 
Výpravná budova
Žst. Nitra
 
Detailnejší pohľad na fasádu budovy
Žst. Nitra
 
V stanici je vybudované aj menšie depo s točňou a rotundou. Pre napájanie parných vlakov bola vybudovaná menšia vodáreň.  
 
Točna a rotunda v depe
Žst. Nitra
  
V rámci Programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 – 2014 bola vládou schválená tiež elektrifikácia trate Leopoldov – Nitra. V tejto súvislosti Železnice SR pripravujú rekonštrukciu železničnej stanice v Nitre. Okrem elektrifikácie šiestich koľají stanice by sa mali vybudovať nové nástupišťa a podchod k nim. Železnice SR uvažujú aj s výstavbou novej výpravnej budovy.  
 
Komplex staničných budov
Žst. Nitra
  
Nitra je štvrté najväčšie mesto v Slovenskej republike a veľa jej obyvateľov dochádza denne do Bratislavy. Vzhľadom na dobré cestné spojenie rýchlostnou komunikáciou a vzhľadom na počet priamych autobusov, väčšina z nich cestuje autobusmi. Je otázne, či pripravované investície do elektrifikácie dokážu tento stav zmeniť.
 
Zdroj: 
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999;
  • ŽSR.

 

Súvisiace články:
Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany (07.01.2015)
Železničná stanica Komjatice (11.03.2014)
Hrozí zánik výpravnej budovy železničnej stanice v Nitre? (29.12.2011)
Trať 140: Nové Zámky - Nitra - Lužianky - Topoľčany - Prievidza (27.09.2007)


Home