eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda
Peter, 13.12.2011 (47610 pretan)

V sobotu pri príleitosti znovu otvorenia rekonštruovanej trate z Bratislavy do dunajskej Stredy bol vypravený mimoriadny parný vlak. Vyuil som situáciu nielen na fotografovanie tohto mimoriadneho parného vlaku, ale pozrel som sa na stav rekonštrukcie v niektorých staniciach na trati.

akajúc na návrat mimoriadneho vlaku som prešiel postupne niektoré stanice. Okrem fotografií súasného stavu mám k dispozícii fotografie z nedávneho obdobia. V strunosti mono uvies, e v staniciach, ktoré som si bol pozrie, boli v rámci rekonštrukcie skrátené, resp. zrušené niektoré manipulané koaje, zárove boli zrušené niektoré výhybky. Samovratné výhybky boli vymenené za výhybky na diakové ovládanie. Pribudli aj odchodové návestidlá dopravným koajam. Vybudované boli nové nástupiša a vymenené boli osvetovacie staniné lampy. V súvislosti so zrušením asti manipulaných koají boli upravené aj niektoré elezniné priecestia. Rekonštrukcia nie je ukonená, ale pokrauje. Na viacerých miestach je zníená rýchlos, nielen v staniciach, ale aj na šírej trati. Rekonštrukné práce by mali by ukonené v marci 2012, kedy by mal zaa osobnú dopravu zabezpeova súkromný dopravca, spolonos RegioJet. Z dôvodu neukonenej rekonštrukcie to na staniciach vyzerá ako na stavenisku.  
 
Nové Košariská nedávno
Tra 131
 
Tra 131
 
Tra 131
 
Smer Dunajská Streda
Nové nástupištia a návestidlá
Tra 131
 
Nové nástupištia pri koaji 1 a 2
Tra 131
 
Manipulaná koaj 4 bola skrátená a výhybka . 4 preloená
 Tra 131
  
Kvetoslavov nedávno
Tra 131
 
Tra 131
 
Tra 131
 
Smer Bratislava
Nové nástupište medzi koajami 1 a 2
Vavo skrátená manipulaná (tupá) koaj 3
Tra 131
 
Výpravná budova a nové nástupištia
Tra 131
 
Vavo nové nástupiše pri koaji 1
Nové odchodové návestidlá a staniné lampy
Tra 131
 
Priecestie na západnom zhlaví
Tra 131
  
Lehnice nedávno
Tra 131
 
Tra 131
 
Tra 131
  
Upravené priecestie na západnej strane stanice
Tra 131
 
Vavo priestor po zrušenej manipulanej koaji 3
(došlo ku skráteniu dky stanice)
Tra 131
 
Nové nástupište pri koaji 1 odchodové návestidlá pri koajach 1 a 2
Tra 131
 
Nové nástupištia - smer Dunajská Streda
Tra 131
  
Michal na Ostrove - vynovená zastávka
Tra 131
 
Presklený prístrešok akárne (ako dlho vydrí?)
Tra 131
  
Informaná tabua o stavbe
Ukonenie prác: 31.3.2012
Tra 131
  
Na záver doplním, e tra z Bratislavy do Dunajskej Stredy prešla len nedávno zmenou (2006-2007). Tra bola vtedy prispôsobená pre riadenie dispeerom a tejto súvislosti boli v staniciach inštalované samovratné výhybky a pôvodné mechanické návestidlá boli nahradené novými svetelnými vchodovými a odchodovými návestidlami. Viac fotografií z rekonštrukcie je vo fotoalbume. © autor 

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home