eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 145
80. vroie trate Handlov Horn tuba
Peter, 20.12.2011 (23184 pretan)

Dnes si pripomíname 80. výroie od otvorenia elezninej trate z Handlovej do Hornej Štubne, ktorá je súasou trate Prievidza – Horná Štuba. V cestovnom poriadku má táto tra íselné oznaenie 145. Oslavy dnešného 80. výroia sa konali u skôr, v nedeu 2. októbra t.r. Do Handlovej som sa v túto jesennú nedeu skoro ráno vybral a z osláv som pripravil krátku reportá.

Strune z histórie: Výstavba trate z Prievidze do Handlovej zaala okolo roku 1911. Hlavným dôvodom boli veké zásoby uhlia v lokalite mesta Handlová, ktoré bolo potrebné po vyaení prepravi. Tra bola otvorená 15. februára 1913. Tra z Handlovej do Hornej Štubne bola budovaná po vzniku 1. SR ako súas tzv. stredoslovenskej transverzály. Prevádzka na nej zaala 20. decembra 1931. Vybudovaním trate z Handlovej do Hornej Štubne sa región Hornej Nitry spojil eleznicou s Turcom a Zvolenom a preprava uhlia z Prievidze a Handlovej na sever a východ sa výrazne skrátila. Tra vychádza zo stanice Handlová (446 m n. m.) a koní v prípojnej stanici Horná Štuba (630 m n. m.), ktorá leí na trati Zvolen – Vrútky (171). Na trati bola vybudovaná výhyba Pstruhany (iný zdroj uvádza Pstruháre), jedna zastávka Remäta a jedna stanica Sklené pri Handlovej. Prestavané boli i elezniné stanice Handlová a Horná Štuba. Výškový rozdiel medzi Handlovou a Hornou Štubou je 184 m a najväšie stúpanie na trati dosahuje 16 ‰. Na prekonanie výškového rozdielu bola tra rozvinutá, jej celková dka je 18,5 km, z toho 4444 m trate je v tuneloch (25 %) a na mostoch a viaduktoch (30 %). Celkom bolo na trati vybudovaných pä tunelov Pstruhársky (380 m), Hájnický (300 m), Pekelský (304 m), najdlhší na trati Bralský tunel (3011,6 m) a tesne pred stanicou Horná Štuba Štubniansky tunel (610 m). Medzi najväšie viadukty patria Pstruhársky (136 m), Chotársky (104 m) a Bralský viadukt (98 m), cez ktoré tra prekonáva hlboké rokliny. Za stanicou Sklené pri Handlovej tra 9 m vysokým mostom prekonáva rieku Turiec a pred posledným tunelom mimoúrovovo kriuje dvojkoajnú tra Zvolen – Vrútky. V roku 2009 pribudol na trati nový most postavený nad novou rýchlostnou komunikáciou. Nový most leí tesne za predzvesou vchodového návestidla stanice v Hornej Štubni.
 
Handlová
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
  
Na stanicu v Handlovej som prišiel pred deviatou hodinou. Na stanici bolo u niekoko udí a alší postupne pribúdali. Poda pôvodného programu malo o desiatej prebehnú slávnostné odhalenie pamätného kamea pri príleitosti 80. výroia otvorenia elezninej trate a nasledova mali príhovory predstaviteov mesta a elezníc. O 11.30 h mal ma odchod mimoriadny parný vlak na trase Handlová – Horná Štuba a spä. akanie na zaiatok oslavy a mimoriadny vlak návštevníkom oslavy spríjemovalo vystúpenie Spolku dychovej hudby Handlová. Okrem toho bola v budove stanice inštalovaná výstava s popisom trate a historickými fotografiami z dôb jej výstavby. Vystavené tu boli i výtvarné práce iakov základných a materských škôl v Handlovej na tému elezníc. alším lákadlom pre malých aj vekých bolo modulové koajisko, ktoré na poschodí predviedol Klub elezniných modelárov z Bojníc.
  
udí sa na stanici zišlo vea
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Dychovka
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
  
Základný kame pripomína 80. výroie existencie trate 80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Mimoriadny parný vlak, ktorý mal prís z Prievidze mal technické problémy, kvôli ktorým sa jeho príchod posunul. akanie na mimoriadny vlak spestril príchod nákladného vlaku, ktorý po príchode na stanici posunoval.
 
Nákladný vlak HBP a.s.
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba 
 
Ke mimoriadny slávnostný vlak konene prišiel do Handlovej, nasledoval posun a akalo sa ešte na kriovanie osobného vlaku z Hornej Štubne. Po odchode osobného vlaku do Prievidze u ni nebránilo odchodu mimoriadneho vlaku do Hornej Štubne. Na ele mimoriadneho slávnostného vlaku bol parný ruše 464.001 Ušatá, ktorý majú v starostlivosti lenovia Prievidzkého parostrojného spolku.
 
Mimoriadny vlak s rušami T 444.055 a 464.001
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba 
 
Mimoriadny vlak pripravený na odchod
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Tesne pred odchodom vlaku nastúpili poslední návštevníci oslavy. Miesta bolo vo vlaku dos, pretoe niektorí najmä s menšími demi nevydrali aka a odišli zo stanice. Cestou sme sledovali z okna okolie a pri prechádzaní tunelmi sme poúvali detské jaanie, z ktorého išli prasknú ušné bubienky, ale nakoniec sme si zvykli. To jaanie nebolo však zo strachu z tmy, ale od radosti.
 
Bývalá výhyba Pstruhany
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Zastávka Remäta
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Bralský tunel – najdlhší na trati
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
V stanici Sklené pri Handlovej vlak zastavil a prebehla tu spomienková udalos, poloenie kytice kvetov k pomníku siedmich obetí výstavby Bralského tunela. ia, pôvodnú kovovú tabuu vandali z pomníka ukradli. Po krátkom kultúrnom programe sa náš vlak opä pohol.
 
Sklené pri Handlovej
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Po príchode do stanice Horná Štuba tie prebehol krátky slávnostný program. Okrem toho tu parný ruše obiehal súpravu mimoriadneho vlaku, preto bola príleitos urobi pár záberov. Vzhadom na meškanie sa pôvodný program a pobyt v Hornej Štubni skrátil. Cestou spä vlak u nikde nestál, take cesta do Handlovej prebehla rýchlo.  
 
Pohad z vlaku na nový most
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Ušatá pri obiehaní súpravy
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Kultúrny program 80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Návrat do Handlovej
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Chvíu som sa ešte zdral na stanici v Handlovej a ke sa stanica trochu vyprázdnila, prezrel som si ešte raz vystavené historické fotografie z ias výstavby. Na prvej fotografii je parný vlak na Pstruhárskom viadukte, alšie dokumentujú akú a namáhavú prácu bez mechanizácie.
 
Historické fotografie z výstavby
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Nevynechal som ani návštevu modulového koajiska na prvom poschodí. Na koajisku prebiehala simulácia reálnej elezninej prevádzky. Zatia o rušne štátneho prepravcu stáli v depe, rušne súkromných spoloností boli na trati.
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štuba
 
Potom som sa rozlúil s priatemi a spokojne šiel domov. i bude pokojná budúcnos tejto trate, ukáe as...
 
Fotografie z osláv sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Na trati 145 Prievidza Horn tuba vyrstol nov eleznin most (06.10.2009)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (3.) - Bralsk viadukt, Pekelsk tunel a tubansk tunel (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (2.) - Bralsk tunel (tunel T. G. Masaryka) (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (1.) - tunel Pstruhrsky, tunel Hjnicky a viadukt Chotrsky (18.10.2008)
Tra 145: Horn tuba - Prievidza (27.09.2007)


Home