Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
E - K
Hrozí zánik výpravnej budovy železničnej stanice v Nitre?
Peter, 29.12.2011 (30398 prečítané)

V súvislosti s plánovanou elektrifikáciou železničnej trate z Leopoldova do Nitry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili aj svoj úmysel postaviť novú výpravnú budovu v železničnej stanici Nitre. Napriek tomu, že ŽSR údajne neplánujú súčasnú výpravnú budovu zbúrať, doteraz zverejnené informácie vyvolávajú pochybnosti.

Ešte v lete 2009 Železnice Slovenskej republiky zverejnili projekt „Moderná stanica“. Jeho cieľom je obnova výpravných budov vybraných staníc. Medzi prvými vybranými stanicami boli Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Prievidza a Žilina. Projekt v roku 2009 neskončil úspešne, ale ŽSR tento projekt na jar tohto roku „oprášili“ a vyhlásili novú obchodnú súťaž na revitalizáciu budov v Trenčíne, Prievidzi a Žiline. Výpravnú budovu stanice Bratislava-Nové Mesto ŽSR medzitým obnovili na vlastné náklady z dôvodu konania majstrovstiev sveta v hokeji v Bratislave a Košiciach.
 
Začiatkom októbra tohto roku ŽSR vyhlásili obchodnú súťaž na revitalizáciu ďalších železničných staníc, konkrétne ide o stanice Zvolen, Banská Bystrica Ružomberok, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Spišská Nová Ves a opäť o Prievidzu, o ktorú nebol záujem ani v zopakovanom „prvom kole“ revitalizácie.
 
Podstatou revitalizácie je obnova výpravných budov formou verejno-súkromného partnerstva, pričom ŽSR ako protihodnotu za vykonanie rekonštrukčných prác poskytnú investorom právo užívať komerčné priestory revitalizovaných železničných staníc na určitú dobu.
 
Výpravná budova v Nitre nebola do projektu revitalizácie začlenená ani v prvom kole v roku 2009, opakovanom na jar tohto roku, ani v druhom kole v októbri tohto roku napriek tomu, že ide o veľký objekt situovaný v centre krajského, štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku, v blízkosti ktorého sa nachádza i veľká a frekventovaná autobusová stanica pre regionálnu i diaľkovú autobusovú dopravu.
 
História vzniku výpravnej budovy siaha do konca 19. storočia, kedy Rakúska spoločnosť štátnej železnice (StEG) vybudovala železničnú trať do Nitry, čím došlo k železničnému spojeniu Nitry s Bratislavou, Budapešťou a Viedňou. Výpravná budova bola vybudovaná v železničnom štýle, ktorý z bol prevzatý z rakúskej Južnej železnice. Tento štýl obohatil a dodnes obohacuje architektúru výpravných budov na našich železniciach. V tomto železničnom štýle boli vybudované viaceré výpravné budovy najmä na niektorých tratiach západného Slovenska (napr. Bratislava – Kúty – Skalica n. M., Bratislava – Štúrovo, Bratislava – Žilina). Viaceré výpravné budovy na uvedených tratiach ŽSR obnovili a obnovené objekty slúžia cestujúcej verejnosti doteraz.
 
Výpravná budova žst. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Výpravná budova v Nitre patrí medzi najväčšie pôvodné objekty na trati z Nových Zámkov do Prievidze. Jej veľkosť zodpovedala významnosti mesta, v ktorom bola postavená. Táto historická budova, ktorej vek je okolo sto rokov, však nie je zapísaná v databáze nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vedľa budovy sa nachádzajú ďalšie objekty (napr. sklad, dielne), ktoré slúžili železničnej doprave.
 
Vláda SR v októbri tohto roku schválila „Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011-2014“. V tomto materiáli sa uvažuje aj s elektrifikáciou železničnej trate Leopoldov – Nitra. Okrem elektrifikácie stanice v Nitre bude súčasťou stavby i vybudovanie nových perónov a podchodu.
 
V novembri tohto roku ŽSR na svojej internetovej stránke zverejnili vyjadrenie na otázky Slovenského rozhlasu.
 
V tomto vyjadrení z 8. novembra 2011 ŽSR uviedli, že: „...v súvislosti s rekonštrukciou ŽST Nitra došlo k zmene a po rokovaniach v ŽSR bolo v septembri 2011 rozhodnuté o výstavbe novej modernej výpravnej budovy ŽST Nitra, ktorej realizácia bude v porovnaní s pôvodne plánovanou rekonštrukciou jestvujúcej budovy rýchlejšia a finančne menej náročná s lepším napojením na autobusovú stanicu s prechodom cestujúcich do mesta“.
 
Podľa vyjadrenia ŽSR má byť nová výpravná budova riešená ako samostatný nový objekt pre výhľadovú frekvenciu 1200 cestujúcich. (Pozn.: ŽSR neuviedli, či za hodinu, alebo deň.)
 
Vyjadrenia ŽSR však vzbudzujú pochybnosti, najmä, prečo ŽSR nezačlenili výpravnú budovu v Nitre do projektu revitalizácie? Projekt revitalizácie je aktuálny už od roku 2009, na jar tohto roku bol obnovený a dokonca prebieha druhé kolo. Ani v jednom prípade však nebola do programu revitalizácie zaradená výpravná budova v Nitre. Náhoda, alebo úmysel? K akej zmene došlo v septembri 2011, a najmä prečo? ŽSR pravdepodobne neuvažovali s revitalizáciou tejto železničnej budovy, a to aj napriek tomu, že (ako je uvedené vo vyjadrení): „Ešte v roku 2009 sa Generálne riaditeľstvo ŽSR pre naše noviny vyjadrilo, že projektová dokumentácia na rekonštrukciu železničnej stanice v Nitre je hotová.“.
 
Oprávnenosť pochybností naznačuje protirečivosť informácií, ktoré obsahuje vyjadrenie ŽSR pre Slovenský rozhlas, napríklad: „Pôvodne sa uvažovalo aj o zaradení ŽST Nitra do projektu revitalizácie železničných staníc, ale z dôvodu, že je plánovaný projekt na výstavbu nového objektu stanice, nebola do projektu zaradená.“. Ale veď o výstavbe novej budovy „sa rozhodlo“ len v septembri tohto roku, pričom projekt revitalizácie začal podstatne skôr a dokonca by mali byť hotové projekty na revitalizáciu výpravnej budovy v Nitre.
 
Stavebné náklady na novú staničnú budovu ŽSR vyčíslili asi na 2 mil. €, čo podľa ŽSR predstavuje zhruba polovicu zo sumy, potrebnej na rekonštrukciu súčasnej výpravnej budovy, teda asi 4 mil. € bez DPH. Argument ekonomiky je pochopiteľne silný, avšak v prípade zaradenia budovy do projektu revitalizácie by ŽSR nemuseli vynaložiť ani tie uvažované 2 mil. € na výstavbu novej staničnej budovy! A to ani nemusí byť konečná suma.
 
Výpravná budova žst. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Vo vyjadrení pre Slovenský rozhlas ŽSR uviedli, že: „...ohľadne búrania starej stanice dodávame, že o búraní doteraz nebola reč...“, a ďalej, že: „Spoločne s mestom Nitra má byť záväzne dohodnuté budúce využitie starej budovy. Starý objekt výpravnej budovy bude spolu s nevyužívanými pozemkami ponúknutý v rámci revitalizácie mestu, prípadne iným subjektom“.
 
ŽSR v tomto štádiu síce neuvažujú o likvidácii výpravnej budovy, ale jednoznačne majú snahu sa budovy zbaviť. Ale ako dokáže túto budovu využiť mesto, prípadne iný subjekt, keď ide o objekt, ktorý bol primárne určený pre zabezpečenie železničnej dopravy, pre vybavenie cestujúcich a pod., a navyše sú reálne pochybnosti o tom, žeby mesto Nitra investovalo do rekonštrukcie budovy cca 4 mil. €. Svoju výpovednú hodnotu má aj slovné spojenie, že „...o búraní doteraz nebola reč...“. Naozaj, doteraz o búraní výpravnej budovy nebola reč, jej zbúranie však ŽSR ani nevylučujú.
 
Informácií o výstavbe novej výpravnej budovy nie je veľa, napr. nie je známa poloha, kde má byť nová budova umiestnená. Okolie koľajiska je však pomerne dosť zastavané, najväčší priestor zaberá práve pôvodná výpravná budova a sú tu ďalšie menšie objekty, takže búraniu niektorých objektov sa možno nebude dať vyhnúť.
 
Výpravná budova žst. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Vyjadrenie ŽSR, ktoré sa týka budúcnosti súčasnej výpravnej budovy v Nitre pôsobí vágne, podľa mňa má tendenciu skôr vec zahmlievať, je to viac ako snaha vytvoriť obraz o tom, že súčasnú budovu ŽSR nepotrebujú a chcú sa jej zbaviť. Namiesto nej chcú ŽSR postaviť budovu novú.
 
Pochopiteľne, osud súčasnej výpravnej budovy stanice Nitra mi nie je ľahostajný. Uvedomujem si však, že sám ťažko zabránim jej likvidácii, ak jej likvidáciu niekto pripravuje. Nakoniec, ani nechcem tvrdiť, že ŽSR likvidáciu súčasnej výpravnej budovy pripravujú, chcem len poukázať na to, že toto riziko existuje a je dosť vysoké. Ťažko odhadnúť, do akej miery je vyjadrenie ŽSR pre Slovenský rozhlas „objektívne a úprimné“. Jednoznačné je zatiaľ len to, že o túto budovu ŽSR nemajú záujem a to naznačuje dosť veľa. Aj z týchto dôvodov som o vyjadrenie k možnému využitiu súčasnej výpravnej budovy požiadal Mesto Nitra. Z odpovede, ktorú som dostal uvádzam:
 
„ŽSR v priebehu roku 2011 oboznámili Mesto Nitra so zámerom výstavby nového objektu výpravnej budovy železničnej stanice Nitra. Súčasťou má byť elektrifikácia šiestich koľají s peronifikáciou s nástupišťami.
 
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre v rámci vstupných rokovaní vo veci zámeru Železníc SR odporučil existujúci objekt výpravnej budovy využiť komerčne pre doplnkovú vybavenosť zabezpečujúcu potreby pre cestujúcu verejnosť.
 
Útvaru hlavného architekta nebol dosiaľ predložený zo strany ŽSR konkrétne vypracovaný návrh riešenia dostavby novej výpravnej budovy a využitia pôvodného objektu. V prípade jeho predloženia sa Mesto Nitra bude vyjadrovať k návrhu.“.
 
 
Z vyjadrenia Mesta Nitra nevyplýva jeho záujem o súčasnú výpravnú budovu. Dianie okolo výpravnej budovy v Nitre budem naďalej pozorne sledovať, pretože nezodpovedaná zostáva otázka, prečo nemajú ŽSR záujem o súčasnú výpravnú budovu, prečo namiesto jej revitalizácie, ktorá by nestála ani tie 2 mil. € uvažujú s výstavbou budovy novej. Jeden spôsob ako poistiť budúcnosť súčasnej výpravnej budovy a zachovať toto jedinečné dielo pre budúce generácie, je jej zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky. Myslím si, že výpravná budova v železničnej stanici Nitra má svoju historickú hodnotu a mala by byť zachovaná nielen ako objekt, ale mala by slúžiť aj svojmu pôvodnému účelu.
 
 
Pri spracovaní článku boli využité informácie zverejnené na internetovej stránke ŽSR.

Súvisiace články:
Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany (07.01.2015)
Železničná stanica Komjatice (11.03.2014)
Železničná stanica Nitra (10.12.2011)
Trať 140: Nové Zámky - Nitra - Lužianky - Topoľčany - Prievidza (27.09.2007)


Home