eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
eleznin stanica Koice prejde obnovou
Peter, 20.01.2012 (83830 pretan)

Koncom minuloroných letných prázdnin sme si s Norom dohodli stretnutie na košickej stanici. Chceli sme zadokumentova jej súasnú podobu. U dlhší as sa toti pripravuje rekonštrukcia elezninej stanice v Košiciach, konkrétne sa obnova týka výpravnej budovy. Ako to na Slovensku býva u zvykom, aj táto rekonštrukcia mešká, ale poda najnovších informácií by sa mala konene zaa u v tomto štvrroku. Pozrime sa teda spolone do Košíc na stanicu.

eleznica prvýkrát do Košíc prišla v roku 1860. Konkrétne da 14. augusta 1860 bol do prevádzky daný úsek trate Tiskej eleznice Miskolc – Hidasnémeti – Košice (ma. Kassa) a eleznica spojila Košice s Budapešou. V tom období bola vybudovaná tie pôvodná výpravná budova, ktorá mala architektonické prvky vychádzajúce z romantického, pseudogotického slohu. Výpravná budova patrila medzi architektonické skvosty na našich elezniciach a slúila a do svojho zániku v roku 1973. 
 
Pôvodná výpravná budova (zdroj: 2.)
Stanica Košice (old)
  
Rozvoj mesta Košice po druhej svetovej vojne vyvolal potrebu vybudova novú elezninú stanicu. Výstavba novej stanice prebiehala v rokoch 1967 a 1973. Okrem koajiska a nástupísk bola postavená aj nová staniná budova. Vhodným spôsobom bolo skbené prednádraie so elezninou stanicou. Staninú budovu tvoria dva objekty, ktoré sú mierne vzdialené od seba, a preto architektonicky pôsobia samostatne. Rozlohou veká dvojpodlaná priestranná hala urená pre vybavovanie cestujúcej verejnosti bola situovaná pozdne koajiska. Poveda haly bola kolmo na koajisko postavená druhá, výšková  budova (devä poschodí) urená pre sluobné potreby elezníc, v ktorej sú kancelárie, prevádzkové miestnosti, ale tie nocahárne a sluobné byty elezniiarov. Administratívna budova je v strohom štýle, na rozdiel od haly pôsobí jednoduchým dojmom.
 
Situácia (zdroj 1.)
(1 –hala, 2 – dopravná as, 3 – prednádraie)
Stanica Košice 
 
Vybavovacia hala má dve poschodia. Tvorí ju monolit s charakteristickou vlnitou strechou. Prieelie je presklené, o zabezpeuje prirodzené osvetlenie vo vnútri haly. Pomer medzi plochami a výškami v interiéri haly je vyváený, vytvára prehadnú dispozíciu a pôsobí dobrým dojmom. Prízemie haly je funkne rozdelené na dve asti. Blišie k pravej asti budovy (pravé krídlo) je situovaný vchod do haly. Napravo bola samoobsluná reštaurácia, WC a schodisko na poschodie haly. Naavo od vchodu na náprotivnej strane sú umiestnené pokladne, podaj a výdaj batoín. Naavo poveda vchodu sa nachádzala úschova batoín a poštová novinová sluba (PNS). V avom krídle je východ z haly vedúci do prednádraia a druhé schodisko na poschodie haly. Hala je s nástupiskami spojená dvoma podchodmi, ktoré sú umiestnené v priamom smere oproti vchodu a východu a sú na rovnakej horizontálnej úrovni. Na poschodí bola v pravom krídle umiestnená  reštaurácia s obsluhou, v ktorej bola na vyvýšenej galérii (3. poschodie) kaviare. Zostávajúcu as poschodia haly tvorí galéria umiestnená po obvode budovy. V strednej náprotivnej asti sú akárne, colnica a alšie sluobné priestory.  
 
Pôdorys prízemia (zdroj 1.)
(1 - hala, 2 - pokladne, 3 - podaj, výdaj batoín, 4 - úschova batoín, 5 - WC, 
7 - samoobsluná reštaurácia, 8 - informácie, 9 – stánky, 10 - dopravný trakt, 11 - holi, 12 - pošta)
Stanica Košice
  
Pôdorys poschodia (zdroj 1.)
(1 – pokojná zóna, 6 – akárne, 7 – reštaurácia, 12 – salón, 14 - colnica)
Stanica Košice
  
Prieny rez (zdroj 1.)
Stanica Košice
 
Koaje stanice sú na násype a pre východ k nástupiskám slúia schody. K nástupišu . 1 a 1a je príchod moný aj z galérie, ktorá je na rovnakej horizontálnej úrovni. Výhodou usporiadania vybavovacej haly a podchodov je v tom, e cestujúci pri príchode k vlakom, resp. pri odchode prekonávajú výškový rozdiel len raz. Interiér haly bol doplnený umeleckými dielami reliéfov, plastík a svetelných stien. Kapacita vybavovacej haly bola projektovaná na dennú kapacitu 36000 cestujúcich, resp. 3700 cestujúcich za hodinu (v špike). Celkový obstavaný priestor predstavuje 83569 m3 a stavebné náklady boli vo výške 65,936 mil. Ks.
 
Stanica Košice - vybavovacia hala 
Stanica Košice
 
Vybavovacia hala z boku
Stanica Košice
 
Prevádzková budova s kanceláriami a ubytovacími priestormi
Stanica Košice
  
Rekonštrukcii vybavovacej haly predchádzala prvá etapa (prebieha), poas ktorej sa vykonala rekonštrukcia niektorých poschodí výškovej budovy. Druhá etapa obnovy sa bude týka vybavovacej haly vrátane prevádzkových a komerných priestorov. Rekonštrukné práce budú zaha komplexnú modernizáciu priestorov, najmä výmenu elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, zdravotníckych inštalácií, presklenia, strešnej krytiny, schodísk, sociálnych zariadení, opravu fasády a tie rozšírenie prístavby.
 
Hala - prízemie - pohad na pravé krídlo
Stanica Košice
 
Hala - prízemie
(naavo schodisko na galériu)
Stanica Košice
 
Jeden z podchodov (východ)
Stanica Košice
 
Hala galéria - pôvodne tu bola reštaurácia a na galérii kaviare
Stanica Košice
 
Galéria
Stanica Košice
 
Pohad na prízemie - podchod k nástupiskám a zákaznícke censtrum
Stanica Košice
 
Galéria
Stanica Košice
 
Širšia vnútorná as galérie
Stanica Košice
 
Východ z galérie k nástupišu . 1
Stanica Košice
 
Problémom stanice sú aj holuby
(kedy mi to letí?)
Stanica Košice
 
Sluby pre cestujúcich budú z dôvodu rekonštrukných prác iastone obmedzené, ale naalej budú v prevádzke pokladne pre cestujúcich na prízemí, reštaurané zariadenie iné sluby v pravom krídle haly, akárne a  zabezpeená bude i prevádzka sociálnych zariadení. Investorom nie sú SR, t. z. e rekonštrukcia vo výške 2,8 mil. € bude financovaná z externých zdrojov. Protihodnotou bude monos komerne vyuíva zrekonštruované priestory po uritú dobu. Stavba je rozdelená na tri etapy a celá rekonštrukcia by mala trva 26 mesiacov.
 
Nástupište . 1a a naavo nástupište . 1
Stanica Košice
 
Elektrické jednotky radu 460 stoja pri nástupišti . 2 (naavo) a . 3 (napravo)
Stanica Košice
 
Pamätná tabua pripomína 130. výroie vzniku KB
Stanica Košice
 
Dávnejšie boli zverejnené vizualizácie obnovenej haly zvnútra a zvonka, tieto by mali by bez výraznejších zmien platné aj dnes.
 
Vizualizácia - interiér
Stanica Košice - vizualizácia
  
Vizualizácia - exteriér
Stanica Košice - vizualizácia
 
Pripravovaná rekonštrukcia sa nebude týka koajiska. Nevýhodou je to, e nedôjde k prepojeniu elezninej stanice s autobusovou, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. To je pre súkromného investora pochopitene nezaujímavé.  
 
Literárne a iné pramene: 
  1. DANDA Josef, Ing.: Naše elezniní nádraí, Nadas Praha, 1988
  2. GAJDOŠ Felix a kol.: 100 rokov MHD v Košiciach, Východoslovenské vydavatestvo pre DPMK v roku 1991.
  3. KUBÁEK Jií, Ing., a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava, 1999,
  4. SR
Vizualizácie: AchilesSlovakia

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home