eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Noc mze a galri 2012
admin, 14.05.2012 (7924 pretan)

Pri príleitosti Medzinárodného da múzeí sa aj tento rok uskutoní celoslovenské podujatie s názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci múzeí po celom Slovensku budú ma monos 19. mája 2012 prezrie si expozície a výstavy a zúastni sa bohatého sprievodného programu, ktorý bude trva do neskorých veerných hodín.

Poas podujatia bude plati do múzeí a galérií jednotné zvýhodnené vstupné 1,5 € na osobu, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu i galérii a do ostatných u máte vstup zdarma. Máte teda monos zvoli si, v ktorom múzeu zaplatíte vstupné. K vstupenke dostanete aj program podujatia.
 
De múzeí a galérií 2012 
 
De múzeí a galérií v elezninom múzeu
 
K Noci múzeí a galérií sa 19. mája pripojí aj elezniné múzeum Bratislava východ. V tejto súvislosti Múzejno-dokumentané centrum v spolupráci s Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, Klubom elezninej nostalgie Bratislava východ, Obianskym zdruením Vláikovo a internetovým portálom railnet.sk usporiada pre návštevníkov sprievodný program, ktorý bude trva od 10.00 a do 20.00 h. Jeho súasou bude okrem prehliadok múzea a jeho expozícií (vo vybraných asoch aj so sprievodcom) aj prehliadka funkného modulového koajiska, monos odvezenia sa na stanovišti parného ruša alebo na motorovej drezine. V budove trubkárne bude prebieha premietanie elezniných inštruktánych filmov. Pre deti bude pripravený náuný a tvorivý program v trubkárni a alšie atrakcie v priestore pri detskom ihrisku.
 
Okrem toho bude vypravený v trase Bratislava hl. st. - Bratislava Lama - elezniné múzeum Bratislava východ parný vlak vedený parným rušom 498.104 Albatros. Z bratislavskej hlavnej stanice odíde o 10.15 h, v Lamai bude od 10.25 do 10.40 h, cestou spä zastaví opä na hlavnej stanici (10.50 – 10.55 h) a do areálu múzea dorazí o 11.15 h.
 
De múzeí a galérií 2012
 
Poas da bude premáva medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou aj historický motorový vlak poda nasledujúceho cestovného poriadku:
 
Tam
 
Spä
13:10
14:40
16:10
18:40
Bratislava hl. st.
12:50
14:20
15:50
18:20
20:20
13:30
15:00
16:30
19:00
Bratislava východ
12:30
14:00
15:30
18:00
20:00
  
Múzeum je prístupné z lokality Východné (leiacej medzi Raou a Vajnorami a známej tie ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odboujúcou z raianskeho konca Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáe a záhradky raiansky výbeok koajiska areálu.
 
 
Noc múzeí a galérií v Dopravnom múzeu
 
 De múzeí a galérií 2012
 
Bezplatná MHD poas Noci múzeí a galérií
 
Po mnohých predchádzajúcich participáciách na rôznych dobroinných i umelecky alebo športovo zameraných projektoch sa Dopravný podnik Bratislava rozhodol podpori aj 8. roník Noci múzeí a galérií.
 
Podujatie sa uskutoní v sobotu 19. mája, kedy dvere múzeí a galérií zostanú otvorené pre návštevníkov do neskorých veerných a noných hodín na celom Slovensku. Cieom Noci múzeí a galérií je v o najväšej miere prezentova kultúrne dedistvo, ako aj význam jeho záchrany a ochrany.
 
 De múzeí a galérií 2012
 
Dopravný podnik Bratislava poskytne poas podujatia pre návštevníkov múzeí a galérií bezplatné cestovanie MHD. Títo sa preukáu platnou vstupenkou, ktorá im bude v sobotu 19. mája v ase od 19.00 do 24.00 h slúi ako náhradný cestovný lístok.
 

Premávka historických vozidiel poas Noci múzeí a galérií
 
Pri príleitosti celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií budú v sobotu da 19. mája premáva hlavným mestom aj historické vozidlá bratislavského dopravcu. 
 
Historické elektriky budú premáva po trase linky . 6, ie okruhom - Slovenské národné divadlo (Jesenského ul.), Nám. . Štúra, Karlova Ves, Šafárikovo nám., SND v ase cca od 10:00 do 24:00 h.
 
Historické trolejbusy budú premáva ako vloené spoje – doplnkové vozidlá po trase linky . 212 Zimný štadión, Záhradnícka, Americké nám., Hodovo nám., Štefánikova, Praská, Kramáre, Vojenská nemocnica v ase cca od 9:00 do 23:00 h.
 
Historické autobusy:
 
Typ ŠM 11 bude premáva po trase Slovenské národné múzeum (Vajanského nábreie pri bývalých kúpeoch Grössling), Nábr. arm. gen. Svobodu, Vodárenské múzeum (Devínska cesta) s historickým linkovým oznaením Dn (Devín) v ase cca od 12:00 do 20:00 h.
 
Typ Š RTO 706 bude premáva po trase Nový most, Rázusovo nábr., Karadiova, Raianske mýto, Východné (Rendez - Lokomotívne depo I) s linkovým oznaením . 152 v ase cca od 12:00 do 20:00 h.
  
Odporúané linky:
 
 

Home