eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin stanica Plaveck Mikul
Peter, 30.06.2012 (37982 pretan)

elezniná stanica v Plaveckom Mikuláši je poslednou na trati 112 vedúcej zo stanice v Zohore. Osobná doprava na trati Zohor – Plavecký Mikuláš bola zastavená 2. februára 2003, potom krátky as osobnú dopravu zabezpeovala BRKS. U niekoko rokov je pre zlý stav elezninej trate doprava v úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš zastavená úplne, ale o tejto skutonosti sa na stránke správcu elezninej infraštruktúry nedozviete. 

Tra zo Zohoru do Plaveckého Mikuláša vedie rovinatým terénom v blízkosti západnej strany pohoria Malé Karpaty. História eleznice známej ako „Bratislavská upná miestna eleznica“ v tejto asti Záhoria sa zaala písa v roku 1911. Koncesiu na výstavbu a prevádzku eleznice z Plaveckého Mikuláša cez stanicu MÁV v Zohore do Uhorskej (dnes Záhorskej) Vsi získali dr. Emil Révész z Malaciek a Ing. udovít Fábián z Budapešti nariadením ministerstva obchodu . 46370/911.VII.4. V Záhorskej Vsi bola na miestnu eleznicu napojená aj vleka miestneho cukrovaru. Úsek zo Zohoru do Záhorskej Vsi bol do prevádzky daný 15. novembra 1911 a zo Zohoru do Plaveckého Mikuláša 9. decembra 1911. Tra bola vybudovaná na náklady Bratislavskej upy vo výške 5,38 mil. korún. 
 
V roku 1962 tra v úseku Zohor – Rohoník prešla renováciou, priom sa zvýšil osový tlak vozov. Úsek z Rohoníka do Plaveckého Podhradia bol renovovaný o rok neskôr.
 
Zaujímavosou z histórie trate a stanice v Plaveckom Mikuláši je, e v roku 1943 sa zaala budova tra z Plaveckého Podhradia do Jablonice. Impulzom pre výstavbu boli negatívne dôsledky Viedenskej arbitráe na elezninú sie na Slovensku. Po ukonení vojny bola výstavba trate zastavená. O nedostavanej trati pripravím samostatný lánok.
 
Do Plaveckého Podhradia obas vlak zájde
Plavecké Podhradie - tra 112
  
Stanica v Plaveckom Mikuláši má štyri koaje a orientovaná je v severojunom smere. Koajisko stanice je vo vemi zlom technickom stave. Koaje sú miestami úplne zarastené. Výhybky sú nefunkné, ich pohyblivé asti chýbajú. Takmer všade chýbajú upevovacie skrutky (vrtule), ktorými sú koajnice uchytené k podvalom. Polas rozpadu má za sebou aj budova výhrevne, ktorá tu bola pred sto rokmi postavená. Zaujímavé je, e eleznice Slovenskej republiky ako správca elezninej infraštruktúry sa v tomto prípade neponáhajú s demontáou výhybiek a koají, ako napríklad v prípade stanice Stará Kremnika. Stanica v Plaveckom Mikuláši leí mimo rovnomennej obce, a tak opustená a bez dozoru je vemi ahkým terom pre zlodejov a vandalov.
 
Poloha stanice na mapke www.DFS.sk
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Pred stanicou v Plaveckom Mikuláši - smer Plavecké Podhradie
Znaka "zaiatok pomalej jazdy" vyznieva ako nepodarený vtip
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Mostík pred stanicou
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
"Koajisko" stanice
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Burina a náletové dreviny, naavo as budovy skladu
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Nakladacia rampa
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Bez slov
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Hektometrovník a kde, tu asti koají
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Akoe návestidlo výhybky . 4
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Koajisko stanice - smer Zohor
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
To isté o kúsok alej
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Jedinou pozitívnou skutonosou je, e poschodová výpravná budova postavená v typickom elezninom štýle je v zachovalom stave, a to vaka tomu, e byt na poschodí je obývaný a majite sa o budovu stará. To isté platí aj o budove skladu a alšom menšom elezninom objekte, ktorý je vyuívaný pravdepodobne ako víkendová chalúpka.  
 
Výpravná budova z koajiska
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Výpravná budova z ulice
Plavecký Mikuláš - tra 112
  
Výhreva
Plavecký Mikuláš - tra 112
  
Výhreva v smrtiacom objatí drevín
Plavecký Mikuláš - tra 112
  
Smutný pohad dovnútra
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Chýbajúce skrutky (tzv. vrtule) 
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Výhybky sú nefunkné
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Torzo výhybky
Plavecký Mikuláš - tra 112
 
Koniec trate 112 zo Zohoru
Plavecký Mikuláš - tra 112
  
Aj ke existujú úvahy o dobudovaní elezninej trate z Plaveckého Podhradia do Jablonice, v blízkej, ani vzdialenejšej budúcnosti sa jej výstavba urite nezane.  
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Pramene: 
  1. KOTESOVÁ udmila, Mgr.: Rohoník 1397 - 1997, vydal Obecný úrad v Rohoníku, 1997,
  2. KUBÁEK Jií Ing., CSc., a kol: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, 1993.

Svisiace lnky:
Po stopch nedostavanej trate Plaveck Mikul - Jablonica (27.01.2013)
Uhranka na poslednom vlete (21.09.2011)
Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad (11.09.2011)
Parnm vlakom na Plaveck hrad (27.09.2009)
Tra 112: Zohor Plaveck Mikul (27.09.2007)


Home