eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR
admin, 08.07.2012 (7679 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 9.7.2012 do 15.7.2012
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
               
V 28. týdni od pondelka 9. júla do nedele 15. júla 2012 budú tieto výluky s NAD.

 
Tra
Tra - úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
114
Kúty – Skalica na Slovensku – Sudomice nad Moravou D
Gbely - Holí nad Moravou
vo štvrtok (12.7.)
od 7.20 do 10.05 h
116
Kúty – Trnava
Jablonica - Smolenice
v pondelok (9.7.) a utorok (10.7.),
vdy od 8.00 do 14.00 h
Šajdíkove Humence - Senica
v stredu (11.7.) 
od 7.40 do 17.35 h
vo štvrtok (12.7.) 
od 7.40 do 14.00 h
122
Trenianska Teplá – Trenianske Teplice
Trenianska Teplá - Trenianske Teplice
v utorok (10.7.) 
od 8.00 do 14.00 h
188
Košice – Plave – ir – Muszyna PKP
Kysak - Drienovská Nová Ves
v pondelok (9.7.) a utorok (10.7.),
vdy od 9.40 do 15.40 h
Drienovská Nová Ves - Prešov
vo štvrtok (12.7.) a piatok (13.7.),
vdy od 9.40 do 15.40 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Medzilaborce - Radva nad Laborcom
v utorok (10.7.) a stredu (11.7.),
vdy od 8.50 do 13.40 h
Zdroj: SR    ZSSK
 
 
Rekonštrukcia trakného vedenia - Bratislava hlavná stanica
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) oznamujú cestujúcej verejnosti, e v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakného vedenia v elezninej stanici Bratislava hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej elezninej dopravy v hlavnom meste. Zaiatok výlukových prác je naplánovaný na 28. mája 2012 (pondelok) od 8:00 hod. a práce budú trva etapovite nasledujúcich 6 mesiacov.
 
O kadej zmene budeme cestujúcu verejnos informova vdy vopred. Poas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, resp. meškaniu niektorých vlakov, odporúame preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave poas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie môete nájs na web stránke www.zsr.sk, na informaných výveskách alebo v kontaktnom centre elezninej spolonosti Slovensko, a.s.
 
Prosíme cestujúcu verejnos o pochopenie a trpezlivos.
 
 
Tretia etapa - 26. – 27. týde
 
(od 27. júna do 4. júla 2012 v ase od 8:00 do 20:00 hod.):
 
Vlaky Zr 1870, Zr 1871, Zr 1872, Zr 1873, Zr 1874, Zr 1875 na trati Bratislava Hlavná stanica – Malacky a spä budú zrušené bez náhrady.
Vlak Os 2308 na trati Bratislava Hlavná stanica – Zohor bude zrušený bez náhrady.
 
Po skonení tretej etapy zaína alšia etapa hne na druhý de, t.j. 5. júla 2012.
 
Štvrtá etapa a deviata etapa - 27. – 31. týde
 
(od 5. júla do 1. augusta 2012 v ase od 8:00 do 20:00 hod.):
 
Vlaky Zr 1870, Zr 1871, Zr 1872, Zr 1873, Zr 1874, Zr 1875 na trati Bratislava Hlavná stanica – Malacky a spä budú zrušené bez náhrady.
 
Vlak Os 2308 na trati Bratislava Hlavná stanica – Zohor bude zrušený bez náhrady.
 
Vlak Os 4650 na trati Bratislava - Vajnory – Bratislava hl. st. pôjde odklonom po trati Bratislava -Vajnory – Bratislava predmestie – Bratislava - Nové Mesto. Vlak svoju jazdu ukoní v elezninej stanici (ST) Bratislava Nové Mesto.
 
Vlak Os 4653 na trati Bratislava hl. st. – Bratislava - Vajnory bude odrieknutý a vypravený zo ST Bratislava - Nové Mesto s odchodom o 13.13 hod. (vlak pôjde odklonom po trati Bratislava - Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava – Vajnory).
 
Podstata rekonštrukcie:
 
V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakným vedením (TV) a asto sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami SR sa rozhodli komplexne zrekonštruova trakné vedenie na hlavnej elezninej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríinili poruchy TV v ST Bratislava hlavná stanica niekoko minútové a hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.
 
Vzhadom k tomu, e ST Bratislava hlavná stanica je dôleitým elezniným uzlom medzinárodných paneurópskych koridorov . IV. z Dráan do Istanbulu (št. hr. s R – Kúty – Bratislava – Štúrovo – št. hr. s HU) a . V. z Benátok do vova (Bratislava – ilina – Košice – ierna nad Tisou – št. hr. s UA) a prechádzajú ou denne medzinárodné vlaky najvyššej kategórie (IC, EC, EN, SC) smerom do Maarska, eska, Nemecka, Poska a Rakúska, je potrebné o najskôr odstráni príinu porúch na TV.
 
Príinou porúch je zastaraný technický stav, kee trakné vedenie v ST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závanejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjs aj k ohrozeniu zdravia a ivota osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú innos priamo v prevádzkovom priestore.
 
S rekonštrukciou trakného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave SR rátali u ovea skôr, zhruba pred 10 - 15 rokmi. Predpokladalo sa, e bude súasou výstavby 4. resp. 5. elezniného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezaal, piaty sa realizoval a od úseku Bratislava - Raa. Tie sa v minulosti uvaovalo, e sa vybuduje úplne nová hlavná elezniná stanica, ktorá mala by situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finanných prostriedkov.  
 
Zaiatok prác na rekonštrukcii trakného vedenia je spojený s budovaním základov nových trakných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakného vedenia (demontá systému, provizórna montá nového systému a definitívna regulácia nového systému).Na nosné trakné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa zane postupne poda jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.
 
Pri rekonštrukcii budú pouité najmodernejšie technológie a technické riešenia s vyuitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úrove trakného vedenia, výrazne zníi riziko nepredvídaných technických porúch, ím bude ma vplyv na zvýšenie bezpenosti a plynulosti elezninej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.
 
Dodávateom stavby je:
 
- v etape výstavby základov, trakných podpier a brán trakného vedenia firma ELZA, a.s. Bratislava
- asti montá a demontá trakného vedenia je firma ELTRA, s.r.o., Košice. 

Home