eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen
Peter, 28.09.2012 (54811 pretan)

V aktualite z 12. augusta 2012 sme Vás informovali o rekonštrukcii koají v stanici Rimavská Se na trati 160 Zvolen - Košice. V stanici boli komplexne zrekonštruované dopravné koaje . 1 a . 2 a výhybky na východnom zhlaví (v smere do Košíc). Do Rimavskej Sei som opä zašiel. Priebene do albumu pridal aktuálne fotografie aj Norbert. Rekonštrukcia sa mala ukoni vera, preto som vyuil dnešné pekné poasie a do Rimavskej Sei som zašiel. 

Pre doplnenie informácií v prvej aktualite o rekonštrukcii uvediem ešte, e výpravca v stanici Rimavská Se okrem riadenia dopravy v stanici Rimavská Se, diakovo obsluhuje výhybne Výh Lúna a Výh Vinohrady, medzi ktorými stanica leí.
 
Poda informácií elezníc Slovenskej republiky, výluky súvisiace s rekonštruknými prácami mali skoni vera. Ako som sa dnes presvedil priamo v Rimavskej Sei, rekonštrukcia je naozaj ukonená. Okrem nových dopravných koají . 1 a . 2 a výhybiek na východnom zhlaví, boli v stanici vybudované aj dve nové nástupištia pre cestujúcich. Vynovené bolo aj priecestie, ktoré sa nachádza medzi výhybkami východného zhlavia. Viac o priebehu a vynovenom stave napovedia fotografie.
 
Kompletná rekonštrukcia koaje . 1 - pred priecestím km 53,292
smer Lenartovce
Rimavská Se
 
Situácia za priecestím
Rimavská Se
 
Stavebné práce v stanici
Rimavská Se
 
priecestie PZS 2Z v km 53,292
Rimavská Se
 
Pohad z vlaku na rekonštrukciu smerom od Jesenského na Plešivec
 
Rimavská Se
 
Nové koajové lôko...
Rimavská Se
 
...a výstavba nového nástupiša o kúsok alej
Rimavská Se
  
Hrana nového nástupiša
Rimavská Se
 
Výhybku doasne nahradila koaj v oblúku
Rimavská Se
  
Priecestie poas rekonštrukcie stavebná technika
(PKP - poklada koajivých polí)
Rimavská Se
 
Ukonená rekonštrukcia
 
Nové výhybky . 1 a . 2 na východnom zhlaví
Rimavská Se
 
Pohad na nové stanine koaje a výhybky od východu
Rimavská Se
 
Vynovené priecestie PZS 2Z v km 53,292
Rimavská Se
 
Nové nástupište medzi koajou . 1 a 2
Rimavská Se
 
Prechod k nástupištiam uprostred stanice
Rimavská Se
 
Nové nástupište medzi koajami . 1 a 3
Rimavská Se
 
Zapadná as stanice - nové koaje a nástupište
Zhlavia na tejto strane sa rekonštrukcia netýkala
Rimavská Se
 
Na záver u len krátka poznámka. Od decembra t.r. elezniná spolonos Slovensko, a.s., ruší osobné vlaky medzi stanicami Jesenské a Plešivec. Dnes v stanici zastavuje aj rýchlik R 935 Gemeran zo Zvolena do Košíc, od decembra nebudú v stanici zastavova iadne rýchliky. Komu budú nové nástupištia vlastne slúi? Viac fotografií je vo fotoalbume.

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home