Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
A - ������������
Koniec „angličanov“ v Brezničke
Peter, 17.10.2012 (29835 prečítané)

Železničná stanica Breznička leží na trati 162 Lučenec – Utekáč. Je prípojnou pre trať 163 do Katarínskej Huty. Na trati 163 je osobná doprava zastavená od 3. februára 2003. Trať z Katarínskej Huty je zaústená do juhozápadného, resp. lučeneckého zhlavia stanice Breznička. Stanica Breznička má štyri koľaje. Niekdajšia čulá železničná doprava v stanici si vyžiadala vybudovať lučenecké zhlavie s využitím križovatkových výhybiek, tzv. anglických.

Výhodou použitia križovatkových výhybiek je v tom, že skracujú zhlavie, čím sa šetrí priestor. Z tohto dôvodu sa využívali práve v staniciach, kde bolo priestoru menej a nároky na dopravu vyššie. Vek a náročnosť na údržbu výhybiek spolu s nižšou potrebou ich využitia boli dôvodom pre likvidáciu križovatkových výhybiek a ich nahradenie výhybkami obyčajnými. Taktiež, pre zlý technický stav križovatkových výhybiek bola na zhlaví od Lučenca prechodne znížená traťová rýchlosť. Dodnes sa v stanici križujú vlaky na trati 162 z Utekáča do Lučenca. Po zastavení osobnej dopravy na trati 163 odpadla potreba zabezpečovať dopravu na tejto trati pre pravidelné osobné vlaky. Pre križovanie osobných vlakov na trati 162 pre dopravu postačujú aj jednoduché výhybky, ktoré nahradili pôvodné križovatkové.
 
Výpravná budova
Breznička
 
Vchod do stanice od Lučenca - rok 2005
Breznička
 
Dvojica križovatkových výhybiek na lučeneckom zhlaví
Breznička
 
Križovanie vlakov v stanici
Breznička
  
Predchádzajúce usporiadanie koľajiska stanice Breznička bolo také, že z koľaje 1, 2, 3 a 4 bol možný prechod smerom na Lučenec a tiež do Katarínskej Huty. Minulý týždeň bola kvôli rekonštrukcii lučeneckého zhlavia železničnej stanice Breznička nepretržitá výluka. Po ukončení rekonštrukcie sa situácia podstatne zmenila. Manipulačná koľaj č. 4 nebola zaústená do zhlavia a stala sa z nej kusá, zaústená je už len do poltárskeho zhlavia. Do Katarínskej Huty je odchod možný už len koľaje č. 2. Pre smer na Lučenec zostali do zhlavia zaústené koľaje č. 1, 2 a 3. Lučenecké zhlavie sa z hľadiska jeho obsluhy a údržby podstatne zjednodušilo, čím sa znížili aj prevádzkové náklady. Práce na koľajisku zatiaľ nie sú úplne ukončené, stále prebiehajú a budú prebiehať aj v nasledujúcich dňoch už bez dôsledkov na osobnú dopravu. Do Brezničky som zašiel aj minulý týždeň, využijúc lepšie jesenné počasie som zachytil aj činnosť stavebných prác aj za pomoci koľajového žeriava EDK 300.
 
Lučenecké zhlavie
Breznička
 
Dvojitá koľajová spojka
Breznička
 
 
Breznička
 
Detailný záber na križovatkovú výhybku
Breznička
  
O vykonanej rekonštrukcii viac napovedia fotografie.  
 
Koľajový žeriav EDK 300
Breznička
 
Výhybka už doslúžila
Breznička
 
Rekonštrukčné práce
Breznička
 
Rušeň ŽSR 730.621 priviezol tri vozne Sav so štrkomBreznička
 
Koľajové polia pripravené na pokládku
Breznička
  
Koľajový žeriav v akcii
Breznička Breznička
 
 
Breznička
 
Aktuálny stav po rekonštrukcii
Breznička
 
Vlak z Lučenca vchádza odbočkou na koľaj č. 2
Breznička
 
Vlak do Lučenca odchádza zo stanice
Breznička
 
MUV posunuje
Breznička
 
Koniec "angličanov" v Brezničke
Breznička
  
Koniec „angličanov“ v Brezničke, nie je dráma, ktorú napísal spisovateľ William Shakespeare. Je to len jeden príbeh zo života obyčajnej železničnej stanice, ktorých je na našich tratiach mnoho. Ďalšie fotografie stanice Breznička sú vo fotoalbume. Fotografie zachytili predchádzajúci stav koľajiska stanice v roku 2005, 2008 a súčasný stav. Foto: © Norbert Mondek a autor.

Súvisiace články:
Povodeň poškodila trať 162 do Utekáča (28.06.2013)
Mimoriadny vlak do Kokavy nad Rimavicou - Koliesko 2009 (28.08.2009)
Železničná spojka Tomášovce – Veľká Ves (Tomášovská spojka) (29.06.2009)
Trať Lučenec – Breznička/Katarínska Huta – Poltár – Kokava nad Rimavicou – Utekáč (27.11.2008)
Sté výročie železničnej trate Poltár – Kokava nad Rimavicou, alebo ako Malý býček na veľkú oslavu išiel (11.09.2008)
Trať 162: Lučenec - Utekáč (27.09.2007)


Home